Szybkie linki

Treść strony

Dzieje ustrojowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Ustanowiona przez Sejm „Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji” z dnia 4 lutego 1950 roku (jednolity tekst ogłoszony został w Dzienniku Ustaw PRL nr 58 z 1951 roku, poz. 404) ustanowiła scentralizowany system państwowych organów ochrony przeciwpożarowej włączony w ramy administracji państwowej. Podstawowe jednostki organizacyjne straży pożarnych podporządkowane zostały organom administracji państwowej - Prezydium Rad Narodowych.

16 kwietnia 1951 roku, Okólnikiem Nr 1 z dnia 01.01.1951 roku, w myśl Zarządzenia Komendanta Głównego, została zorganizowana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni na terenie byłego powiatu. Komendantem Powiatowym był kpt.poż. Feliks Roszak, budynek strażnicy znajdował się przy ul. Szkolnej.

Teren działania ówczesnej Powiatowej Komendy Straży Pożarnych obejmował powiat wrzesiński, w skład którego wchodziły gmina Września, gmina Miłosław, gmina Pyzdry, gmina Nekla, gmina Kołaczkowo.

Do zadań Zawodowej Straży Pożarnej należało między innymi prowadzenie akcji gaśniczych i działalności przeciwpożarowej, tworzenie struktury pożarniczej, oddziaływanie profilaktyczno-wychowawcze, organizowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, dostosowanie budynków i sprzętu do potrzeb organizującej się jednostki, realizacją czynów społecznych zarówno na potrzeby własne jak i na rzecz miasta
i gminy.

Rok 1960 przynosi zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 roku o ochronie przeciwpożarowej- Dz. U. nr 20 z 1960r., poz. 120).

W 1970 r. obowiązki Komendanta Powiatowego przez okres niespełna roku pełni st.ogn.Bogdan Trepiński. Od listopada 1970 r. Komendantem Powiatowym jest por.poż.inż. Jan Plutowski. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową przejmuje Minister Spraw Wewnętrznych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie przekształcenia komend straży pożarnych w organy bezpośrednio podporządkowane prezydiom rad narodowych oraz w sprawie obsadzenia i zmian na stanowiskach pracowniczych w tych komendach (Dz.U.Nr 30 poz.261). Siedziba komendy zostaje przeniesiona do nowego budynku przy ul. Wrocławskiej.

Od 1973 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego zostaje mianowany por. poż. Henryk Zasada.

Z dniem 1 stycznia 1975 roku wszedł w życie Dekret z dnia 27 grudnia 1974 roku o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa, natomiast w Dzienniku Ustaw nr 20 z 1975 roku, poz. 106, ukazała się znowelizowana Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1975, nr 16, poz. 91) wprowadziła dwustopniową strukturę, zostały zlikwidowane powiaty, zwiększono liczbę województw. Nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej eksponowała zasadę powszechności w ochronie przeciwpożarowej, gdzie zadania dotyczące ochrony zakładów i obiektów gospodarki uspołecznionej, lokalna administracja państwowa wykonywać miała poprzez Komendy Rejonowe Straży Pożarnych lub Komendy Zawodowych Straży Pożarnych.

W 1975 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa jednostki na Komendę Rejonową Straży Pożarnych we Wrześni oraz zmiana dotychczasowego rejonu działania, który obejmował gminę Września, gminę Miłosław, gminę Kostrzyn, gminę Nekla, gminę Kołaczkowo, gminę Dominowo, gminę Kleszczewo, gminę Środa.

Do zadań Komendy Rejonowej Straży Pożarnych należało między innymi udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i klęskach żywiołowych, ochrona zakładów i obiektów gospodarki uspołecznionej, ochrona mienia społecznego i indywidualnych obywateli.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. 1991 r. Nr 88 poz. 400) z dniem 1 lipca 1992 roku powołano Państwową Straż Pożarną, wyznaczając służbie pożarniczej nową rolę w państwie. Oprócz gaszenia pożarów straż pożarna została zobowiązana do realizacji zadań obejmujących szeroko rozumiane ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, przedmedyczne i inne wynikające ze specyfiki danego rejonu działania.

Reforma powyższa spowodowała przekształcenie Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej i powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP we Wrześni. Teren działania Komendy Rejonowej PSP i JRG PSP we Wrześni obejmował wówczas gminę Dominowo, gminę Kleszczewo, gminę Kołaczkowo, gminę Kostrzyn, gminę Miłosław, gminę Nekla, gminę Pobiedziska, gminę Swarzędz, gminę Września.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998, nr 106, poz. 668) wprowadza kolejną zmianę administracyjną naszego państwa, która również zmieniała nazewnictwo na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz jej teren działania do obszaru nowo powstałego powiatu wrzesińskiego, obejmującego gminę Września, gminę Miłosław, gminę Pyzdry, gminę Nekla, gminę Kołaczkowo. Od dnia 16.04.1999 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni zostaje powołany kpt.inż. Andrzej Janka, który sprawuje swoją funkcję do dnia 19.10.2007r. W okresie od 20.10.2007 r. – 16.09.2008 r. Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni jest st. kpt. mgr inż. Robert Wojtkowiak, w okresie 17.09.2008 r. – 30.01.2011r. -bryg.mgr inż. Krzysztof Orzeł, a następnie od 31.01.2011 r. – mł.bryg. mgr inż. Robert Wojtkowiak


Struktura wewnętrzna i charakterystyka systemu kancelaryjnego.

Struktura organizacyjna przedstawiała się następująco:

W latach 1951 – 1954 nadzór nad ochroną przeciwpożarową sprawował Minister Gospodarki Komunalnej i Powiatowa Komenda Straży Pożarnych we Wrześni była komórką organizacyjną w Wydziale Gospodarki Komunalnej Powiatowej Rady Powiatu we Wrześni

W latach 1954 - 1975 – nadzór nad ochroną przeciwpożarową przejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Powiatowa Komenda Straży Pożarnych we Wrześni była komórką organizacyjną w Wydziale Spraw Wewnętrznych Powiatowej Rady Powiatu we Wrześni.

W latach 1975 – 1981 w Komendzie komórkami organizacyjnymi były stanowiska pracy (np. stanowisko pracy ds. operacyjnych, szkoleniowych, organizacyjnych), które od 1981 zmieniły nazewnictwo na służby organizacyjne (np. służba prewencji, operacyjna, kwatermistrzowska). Następna zmiana nazewnictwa w 1992 r. na samodzielne stanowiska pracy (np. samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich), od 1998 r. utworzono sekcje (np. sekcja ds. operacyjnych, szkoleniowych), a w latach 1999 - 2006 wydziały i sekcje (np. wydział organizacyjno-kadrowy, operacyjno-szkoleniowy). W 2007 r. wdrożono w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037) i utworzono nowy Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wg którego struktura organizacyjna komendy przedstawia się następująco wydział operacyjno-szkoleniowy, samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych, samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych, samodzielne stanowisko pracy ds. finansów, samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich, samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych i bhp, jednostka ratowniczo-gaśnicza.

Do 1975 roku w komendzie stosowano system kancelaryjny dziennikowy obowiązujący w Powiatowej Radzie Powiatu we Wrześni.

Następnie ustalony został jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej (Zarządzenie nr 36/75 z dnia 12 grudnia 1975 roku Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska), który obowiązywał do 1986.r.

Z dniem 1 stycznia 1986 roku zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych.

Od 1990 r. obowiązywało zarządzenie Nr 15 Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 r. w spr. wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach terenowych organów administracji rządowej.

Od 1992 r. Zarządzeniem Nr 9 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 24 grudnia 1992r. ustalił instrukcje kancelaryjną dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, która w następnych latach była zmieniana zarządzeniami KG PSP: nr 8 z 23.12.1994 r., nr 6 z 31.12.1996 r., decyzjami: nr 30 z 11.08.1998 r. i nr 7 z 2.02.2001 r.

Od 2004 roku w Komendzie Powiatowej PSP stosowany był jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 2 do decyzji nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074).

W latach 2007 – 2008 w Komendzie Powiatowej PSP stosowany był jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 2 do decyzji nr 63 Komendanta Głównego PSP z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie realizowane są nadal w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074).

Od czerwca 2008 r. obowiązuje w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 2 do decyzji nr 113 Komendanta Głównego PSP z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP .

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-05-06
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-05-06 10:28
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-06 10:27

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.