Szybkie linki

Treść strony

Kodeks postępowania etycznego

ZARZĄDZENIE NR 53/2011

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2011r.

 

w sprawie kodeksu postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się kodeks postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 53/2011

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 30 grudnia 2011r.

 

Kodeks postępowania etycznego pracowników

Starostwa Powiatowego we Wrześni

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

§1. Kodeks postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni zawiera ogólne zasady dobrej praktyki administracyjnej, znajdujące zastosowanie w odniesieniu do całości kontaktów urzędu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o:

kodeksie – rozumie się przez to – Kodeks postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni,

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 223, poz. 1458 zmianami/.

pracowniku samorządowym – rozumie się przez to pracownika samorządowego w rozumieniu art. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2),

urzędniku – rozumie się przez to pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,

jednostce – rozumie się przez to osoby fizyczne i prawne.

§ 3.Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnienia służby publicznej.

§4.Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika samorządowego poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.

§ 5.Zasady przedstawione w niniejszym Kodeksie nie odnoszą się do relacji między urzędem a zatrudnionymi w nim urzędnikami. Te stosunki podlegają innym przepisom.

§6.Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych zawartych również w niniejszym Kodeksie.

§7.Pracownik samorządowy, który wskutek postępowania - zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykuje utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych - narusza normy niniejszego Kodeksu.

 

Rozdział II. Zakres podmiotowy obowiązywania.

§8.Zasady określone w niniejszym Kodeksie mają być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy.

 

Rozdział III. Zadania i zasady.

Zasada praworządności.

§9.Pracownik samorządowy stosuje uregulowania i procedury zapisane w przepisach prawnych. Zwraca w szczególności uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów osób fizycznych i prawnych posiadały podstawę prawną ich działania, a treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zawierała uzasadnienie działania oraz informację o środkach odwoławczych od wydanych decyzji.

Zasada niedyskryminowania.

§10. Przy rozpatrywaniu wniosków jednostki i przy podejmowaniu decyzji urzędnik zapewni przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji będą traktowane w porównywalny sposób.

§11. W przypadku różnic w traktowaniu urzędnik zapewni, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

§12.Urzędnik powstrzyma się w szczególności od wszelkiego nieusprawiedliwionego nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub innej przynależności do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

Zakaz nadużywania uprawnień.

§13. Z uprawnień urzędnik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone. Urzędnik odstąpi w szczególności od korzystania z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.

Zasada bezstronności i niezależności.

§14.Urzędnik działa bezstronnie i niezależnie. Urzędnik powstrzyma się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

§15.Na postępowanie urzędnika nie będzie miał wpływu, w żadnym czasie, interes osobisty, rodzinny lub narodowy, ani też nie będzie wpływać presja polityczna. Urzędnik nie będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby interes prawny.

§16.Pracownik samorządowy nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego do celów prywatnych.

§17.Pracownik samorządowy nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

§18. Pracownik samorządowy nie podejmuje arbitralnych decyzji, które mogą mieć wpływ negatywny na sytuację obywatela oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania

§19. Pracownik samorządowy nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

Zasada obiektywności.

§20. W toku podejmowania decyzji urzędnik uwzględni wszystkie istotne czynniki i przypisze każdemu z nich należne mu znaczenie; nie uwzględnia się żadnych okoliczności nie należących do sprawy.

Zasada konsekwentności w działaniu.

§21. Urzędnik działa konsekwentnie w ramach swojej praktyki administracyjnej i w swoim stosunku do działalności administracyjnej urzędu. Urzędnik przestrzega obowiązujących w urzędzie praktyk administracyjnych, o ile nie istnieją uzasadnione powody, które usprawiedliwiałyby odejście w indywidualnym przypadku od tych praktyk. Te powody należy przedstawić na piśmie.

§22. Urzędnik uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostki, które wynikają z działań podejmowanych przez urząd w przeszłości.

§23. W razie potrzeby urzędnik służy jednostce poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie wchodzącej w zakres jego działania oraz dotyczącą pożądanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

Zasada uczciwości.

§24. Urzędnik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

§25. Urzędnik pełniąc obowiązki kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu. Nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

§26. Urzędnik zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu a w przypadku braku jego reakcji – Staroście Wrzesińskiemu.

§27.Urzędnik ujawnia próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośredniemu przełożonemu i Staroście Wrzesińskiemu.

Zasada uprzejmości.

§28. W swoich kontaktach z jednostką urzędnik pozostaje usługodawcą i zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny. Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, urzędnik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

§29. Jeżeli urzędnik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje obywatela do urzędnika właściwego.

§30. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby, urzędnik przeprasza za to i stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób, informując obywatela o ewentualnych możliwościach odwołania się zgodnie z k.p.a.

Zasada jawności postępowania.

§31. Pracownik samorządowy udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem.

§32. Pracownik samorządowy nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po zakończeniu zatrudnienia w urzędzie.

§33. Pracownik samorządowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

Zasada odpowiedzialności.

§ 34. Prawo musi w praktyce nabrać rzeczywistego znaczenia. Wraz z odpowiedzialnością za własne czyny, urzędnik musi być świadom tego, że istnieje realna możliwość rozliczenia go zarówno z pracy dobrej, jak i z pracy złej.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§35. Kierownictwo Starostwa Powiatowego we Wrześni podejmie działania w celu upowszechnienia zasad zawartych w Kodeksie, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

§36. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.

  • autor informacji: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 12:34

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.