Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Decyzja o pozwoleniu na budowę/o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10, pok. 2,

tel. 61 640 44 06, 640 44 32, 640 44 58.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.).

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

 • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą ostateczności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Specjalistyczną opinię – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej – art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • Zgodę wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej - art. 39a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Do wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć:

 • Cztery egzemplarze zamiennego projektu budowlanego, podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

 • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą ostateczności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty: 

Ewentualne opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa) lub uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, tytułem "opłata za pozwolenie".

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych 60 dni.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: stronom służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 09:57
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 08:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.