Szybkie linki

Treść strony

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty lub zniszczenia

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu,

ul. Chopina 10,

tel. 61 640 44 07, 640 44 91, 640 44 53.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 231) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sprawdź status - swojego prawa jazdy - System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Statusy spraw wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.

W/w czynności dokonująpracownicy Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Spraw związanych z uzyskaniem wtórnika prawa jazdy można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Opłaty

 • 100,50 zł (w tym 100 zł opłaty za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),
 • 17 zł opłaty skarbowej-za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjne można uiszczać w kasie starostwa, pok. 5 (parter) – poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30 lub na rachunek bankowy:NORDEA BANK POLSKA SA nr 27 1440 1286 0000 0000 1254 4626. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić: imię i nazwisko i adres, w tytule "za wydanie prawa jazdy".

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie starostwa, pok. 5 (parter) -poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30 lub na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imięi nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo".

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnejw  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

O wydanie wtórnika prawa jazdy może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 12:47
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 11:06

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 12:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.