Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu,

ul. Chopina 10,

tel. 61 640 44 07, 640 44 53.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 Stycznia 2011 r.- o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 978 z późń. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci zwiazanych z utworzeniem i działanością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spałnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r, poz. 327),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późń. zm.).

Uwaga !

Wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.


Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

 

Opłaty (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci zwiazanych z utworzeniem i działanością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spałnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r, poz. 327):

 • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • 500 zł – opłata za wydane zaświadczenie potwierdzające zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (rozszerzenie kategorii prawa jazdy),
 • 500 zł – opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • 17 zł – opłata skarbowa za wydane zaświadczenie potwierdzające zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (zmiana danych adresowych lub wydanie wtórnika).

Opłaty za wpis można uiszczać w kasie starostwa, pok. 5 (parter) – poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30 lub na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 68 1240 1747 1111 0010 7355 4931. W tytule wpłaty lub przelewu należy umieścić: nazwę i adres przedsiębiorcy, w tytule "opłata za wpis", "opłata za zaświadczenie - rozszerzenie kategorii prawa jazdy" lub "opłata za wydanie poświadczenia".

Opłatę skarbową można uiszczać w kasie starostwa, pok. 5 (parter) – poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30 lub na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; w tytule: „opłata za zaświadczenie o OSK”.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:

 1. który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
 3. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
 5. który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
 6. który zatrudnia, co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:18
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 14:01

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:18
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-18 12:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.