Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Chopina 10, pok. 109,

tel. 61 640 44 64

Podstawa prawna: 

 1. Art. 14 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 poz. 1473 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich (o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Wniosek zawiera następujące dane: nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej; datę i miejsce zgonu; miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione; miejsce pochówku; środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie; nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości (druk do pobrania).
  Członkowie rodziny mogą upoważnić zakład pogrzebowy do załatwienia wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Wówczas do składanych dokumentów należy dołączyć upoważnienie konkretnej osoby do działania w imieniu uprawnionego członka rodziny (druk do pobrania).
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. Zgoda zarządcy cmentarza na pochowanie zmarłej osoby.

Opłaty: Wydanie pozwolenia zwolnione jest od opłaty skarbowej (część III, pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Przewidywany termin załatwienia sprawy: starosta wydaje pozwolenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa.

Tryb odwoławczy: od decyzji na sprowadzenie zwłok albo szczątków z obcego państwa stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi: zezwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w drodze decyzji administracyjnej w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wydawania pozwoleń na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 poz. 1473 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)

4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 25 lat , czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 11:35
 • zmodyfikował: Magdalena Frydryszak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 09:47

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 11:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.