Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2019

PROTOKÓŁ NR 6/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przygotowanie projektów uchwały Rady w sprawie:

 1. rozpatrzenia petycji dotyczącej poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Nekla – Stroszki,
 2. rozpatrzenia skargi dotyczącej wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu na jej świadczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

 

Przystępując do realizacji porządku posiedzenia, przewodniczący komisji poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 05.08.2019 r. przeprowadzili postępowania wyjaśniające w sprawach stanowiących przedmiot:

 1. petycji dotyczącej poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Nekla – Stroszki,
 2. skargi dotyczącej wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w 2018 r. bez publikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły w protokole komisji nr 5/2019 z dnia 05.08.2019 r.

Pan Maciej Handkiewicz poinformował, że wystąpił o opinię radcy prawnego w zakresie zastosowania wyłączenia stosownie do art. 4 pkt 3 podpkt ea) ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze audytora wewnętrznego. Przypomniał, że niepodjęcie czynności w trybie zapytania ofertowego istnieje w przypadku wyboru usług prawnych związanych z wykonywaniem władzy publicznej. Zaznaczył, że zgodnie z informacją Najwyższej Izby Kontroli, wyłączenie, na które się w tym przypadku powołano, dotyczy świadczenia przez urząd usługi prawnej na rzecz osób fizycznych czy jednostek, a nie sytuacji, o której jest mowa w skardze. Dodał, że z opinii radcy prawnego, z którym omawiał tę kwestię, wynika, że usługi audytorskie nie podlegają wyłączeniu w myśl cytowanej ustawy. Podkreślił, że radca prawny zatrudniony w Starostwie Powiatowym wskazuje natomiast w swojej opinii, że w przypadku wyboru audytora wewnętrznego postąpiono zgodnie z przepisami prawa. Nadmienił, że wnioskował o opinię radcy prawnego, gdyż jego wątpliwości budzi sposób wyboru usługodawcy, a skarżąca w piśmie zarzuciła Zarządowi niegospodarność i nietransparentność poprzez wybieranie wykonawców z potencjalnie wyższą ceną.

Opinia prawna znajduje się pod nr sprawy SOR.1510.3.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.   

Pan Maciej Handkiewicz zaznaczył, że wątpliwości nie budzi fakt, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamówienie na usługi audytorskie nie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, gdyż taki obowiązek dotyczy zamówień powyżej 30 000 euro.

Pan Grzegorz Trocha poinformował, że skonsultował ww. sprawę z radcą prawnym i z uzyskanej informacji wynika, iż Zarząd powinien postąpić zgodnie z zarządzeniem starosty tj. dla zamówień o wartości szacunkowej większej od 10.000,00 zł brutto powinien przeprowadzić czynności w trybie zapytania ofertowego. Dodał, że usługi związane z audytem wewnętrznym, zgodnie z pozyskaną opinią prawną, nie wchodzą w zakres usług prawnych i dlatego wyłączenie zgodne z art. 4 pkt 3 podpkt ea) ustawy Prawo zamówień publicznych, nie powinno mieć zastosowania przy wyborze usługodawcy.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25.10.2018 r., członkowie komisji opracowali projekty uchwał w przedmiotowych sprawach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w wyniku przeprowadzonego głosowania:

 1. rekomenduje jednomyślnie pozytywne rozpatrzenie petycji dotyczącej poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Nekla – Stroszki,
 2. 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” uznała za nieuzasadnioną skargę na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w 2018 r. bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego. Głos „wstrzymujący się” oddał pan Maciej Handkiewicz.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący komisji poinformował, że projekty uchwał Rady wraz z uzasadnieniami stosownie do § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego zostaną przekazane na ręce przewodniczącego Rady.

Odnosząc się do analizy stanu faktycznego przedmiotu złożonej petycji i skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie wnioskuje o:

1. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 3662P o przebiegu Nekla – Stroszki w zakresie:

 • analizy istniejącego oznakowania oraz ewentualnego wprowadzenia ograniczenia prędkości i znaków informujących o braku skrajni drogowej (po uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji),
 • wykonywania systematycznie koniecznej pielęgnacji drzew,
 • wykonywania systematycznie bieżących napraw nawierzchni drogowej
  i uzupełniania ubytków w poboczach drogi z uwzględnieniem ochrony istniejącej alei drzew;

2. opracowanie szczegółowego regulaminu określającego tryb i kryteria udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Wnioski w przedmiotowych sprawach zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.

Wnioski stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

drukuj (Protokół nr 6 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-27 11:49
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-27 11:48

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-08-27 11:49 przez Natalia Kowalczyk-Jakubowska

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.