Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Treść strony

Realizowane programy, plany i strategie

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). 
Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na powiat obowiązek uchwalenia i realizacji programów wymienionych w art.12 pkt 9b, 9c i 9ca. Ponadto ustawy szczegółowe zobowiązują powiat do realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 - powiat realizuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. 
W myśl art. 12 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 
- uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (art.12 pkt 9b), 
- uchwalenie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (art.12 pkt 9c),
- przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art.12 pkt 9ca). 


 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r

został przyjęty uchwałą nr 289/XLVII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2022 r. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2022-11-03 09:42
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-03 09:42

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025

został przyjęty uchwałą nr 280/XLVI/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16.09.2022 r. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2022-09-22 08:38
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 08:38

Programu wspólpracy powiatu wrzesińskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 212/XXXIII/2021 z dnia 24 września 2021 r.) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu wspólpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."  


 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 155/XXII/2020 z dnia 28 września 2020 r.) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”


 

Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 - 2023

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała Nr 97 / XV / 2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.) w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 - 2023.


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała Nr 302/XLVII/2018 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021).


 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 253/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


 

Powiatowy Program Rozwoju Edukacji

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 215/XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku) w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji"


 

Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała 203/XXXIII/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, oraz Uchwała 204/XXXIII/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym).


 

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 - 2019

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 172/XXVIII/2017 r. z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie "uchwalenia Powiatowego programu rozowju pieczy zastępczej na lata 2017 - 2019")


 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 - 2020

- została ichwalona przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała Nr 82/XIV/2016 z dnia 24.02.2016 r.) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 - 2020".


 

Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała Nr 83/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.) w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020.


 

- została uchwalona przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 36/VI/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”, zmieniona Uchwałą nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.06.2016 r.)


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 222/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032" zmieniony Uchwałą NR 252/XL/2014 z dnia 29.04.2014 r.).


 

Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 218/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 65/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wrzesińskim).


 

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.