Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Jak załatwić sprawę w starostwie

Treść strony

Jak załatwić sprawę w starostwie

 

B

Biuro rzeczy znalezionych

Budowa - decyzja o przeniesieniu pozwolenia na rzecz innej osoby
Budowa - pozwolenie lub zmiana pozwolenia

Budowa lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę - decyzja o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub robót budowlanych na rzecz innej osoby
Budowa lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę - zgłoszenie

C

Czasowa/stała organizacja ruchu na drogach powiatowych i gminnych - zatwierdzenie projektów

D

Diagności - wydawanie i cofnięcie upoważnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

Dokumentacja geologiczna - zatwierdzanie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli - dofinansowanie

Dowód rejestracyjny - dokonanie adnotacji

Dowód rejestracyjny - wtórnik lub wymiana

Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) - odbiór zatrzymanego przez policję

Drewno - pozyskanie w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Drzewa i krzewy - zezwolenie na usuwanie z terenów gminnych

Działki - nieodpłatne przyznanie na własność osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu

Dziennik budowy (rozbiórki) - wydanie

E

Ewidencja gruntów i budynków - zgłoszenie zmian danych

G

Grant Edukacyjny

Grunty - klasyfikacja

Grunty poeksplatacyjne - rekultywacja i zagospodarowanie

​Grunty rolne - wyłączanie z produkcji rolnej

I

Informacja geologiczna - udostępnianie

Instalacja, z której emisja zanieczyszczeń do powietrza nie wymaga pozwolenia - przyjmowanie zgłoszeń

Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne - przyjmowanie zgłoszeń

Instruktor nauki jazdy - przedłużenie ważności legitymacji

Instruktor nauki jazdy - wymiana legitymacji

Instruktor/wykładowca - wpis do ewidencji

Inwestycja drogowa - decyzja o zezwoleniu na realizację

K

Karta wędkarska

Klub Sportowy - wpis do ewidencji

Klub Sportowy - wpis zmian do ewidencji

Klub Sportowy - wydanie zaświadczenia z ewidencji

Konieczność wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości na czas wykonywania robót budowlanych - decyzja

Kopaliny - koncesja na wydobywanie

Krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy - uzyskanie zaświadczenia

Krajowy transport drogowy osób - uzyskanie licencji na wykonywanie pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Księgi wieczyste - regulacja

L

Lasy - pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Lasy - zmiana na użytek rolny

Laur Starosty Wrzesińskiego - przyznanie wyróżnienia

Lider Powiatu Wrzesińskiego - przyznanie wyróżnienia

M

Mienie - rewindykacja

N

Nabicie nr: nadwozia, podwozia, tabliczki znamionowej - wydawanie zezwoleń

Nieruchomości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nieruchomości - sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste

Nieruchomości - zwrot wywłaszczonych i rozliczenia z tytułu zwrotu

O

Obiekty budowlane lub urządzenia infrastruktury technicznej - wydanie zezwolenia na lokalizację

Odpady - przetwarzanie - wydawanie zezwoleń

Odpady - transport - wydawanie zezwoleń

Odpady - wytwarzanie - wydawanie pozwoleń

Odpady - zbieranie - wydawanie zezwoleń

Odpady zwolnione z obowiązku uzyskania zezwoleń - zgłoszenie do rejestru posiadaczy

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - udzielanie bądź odmowa zgody

Ośrodki szkolenia kierowców - wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców

P

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - Udostępnienie materiałów

Pas drogowy - zezwolenie na zajęcie

Patronat starosty wrzesińskiego

Pojazdy - czasowa rejestracja

Pojazdy - czasowe wycofanie z ruchu

Pojazdy - kolejna rejestracja na terytorium RP

Pojazdy - pierwsza rejestracja nowego pojazdu

Pojazdy - rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Pojazdy - wyrejestrowanie

Pojazdy - zawiadomienie o zbyciu

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Postępowanie scaleniowe lub wymienne - prowadzenie na koszt Skarbu Państwa

Pozwolenia zintegrowane

Prace geodezyjne lub kartograficzne - zawiadomienie o wykonaniu

Prace geodezyjne lub kartograficzne - zgłoszenie

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - udzielanie dotacji

Prawo jazdy międzynarodowe - uzyskanie dokumentu

Prawo jazdy - uzyskanie dokumentu po egzaminie

Prawo jazdy - uzyskanie dokumentu w przypadku zmiany danych

Prawo jazdy - uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

Prawo jazdy - uzyskanie wtórnika dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia

Prawo jazdy - uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie uprawnienia

Prawo jazdy - wymiana dokumentu - wpis - uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

Prawo jazdy - wymiana dokumentu wydanego przed 01.07.1999 r.

Prawo jazdy - wymiana dokumentu wydanego za granicą na polskie

Prawo jazdy - wymiana lub uzyskanie dokumentu po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu

Prawo jazdy - zwrot zatrzymanego dokumentu

Projektowanie sieci uzbrojenia terenu - koordynacja usytuowania

Przejazd pojazdów nienormatywnych - zezwolenie

Przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym - uzyskanie zezwolenia na wykonywanie

Przewoźnictwo - uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

Przystosowanie pojazdu do zasilania gazem - dokonanie adnotacji

R

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów poeksploatacyjnych

Rzeczoznawca majątkowy

Regularne i regularne-specjalne przewozy osób na obszarze powiatu - wydawanie zezwoleń i wypisów z tych zezwoleń

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Uwaga: zmiana przepisów od 01.08.2020 r.

Roboty geologiczne - zatwierdzanie projektu

Roboty geologiczne - zatwierdzenie projektu - ciepło Ziemi

Rozbiórka - pozwolenie

S

Sprowadzenie zwłok - wydanie pozwolenia

Stacje kontroli pojazdów - wpisywanie do rejestru

Stowarzyszenia zwykłe - ewidencja

Stowarzyszenia zwykłe - procedura wpisu do ewidencji

Stypendium edukacyjne

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne

Stypendium TALENT

Szkoły i placówki niepubliczne - wpis do ewidencji

T

Transport drogowy - uzyskanie licencji na wykonywanie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

U

Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - wydawanie zezwoleń

Uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Użytkowanie wieczyste - aktualizowanie opłat rocznych

Użytkowanie wieczyste - udzielanie bonifikat od opłat rocznych

Użytkowanie wieczyste - ustalanie wysokości i terminów opłat

W

Wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza - wydawanie pozwoleń

Wypis, wyrys z EGiB - wydanie

Z

 

Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu​

Zbiórki publiczne

Zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zgłoszenie instalacji nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego

Zjazd - wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę

Zmiana sposobu użytkowania obiektu - zgłoszenie

Zwierzęta - rejestracja gatunków podlegających ograniczeniom

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.