Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Biuro rzeczy znalezionych

Treść strony

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10, 62-300 Września

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu

I piętro, pok. 109, tel. 61 640 44 73

Biuro czynne w godzinach pracy urzędu

poniedziałek: od 8.30 do 16.00

wtorek – piątek: od 7.30 do 15.00

 

Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908).

Obowiązki znalazcy:

Każdy, kto znalazł rzecz i nie zna jej właściciela, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym starostę właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy za wyjątkiem:

 1. tych, których szacunkowa wartość nie przekracza 100,00 zł (chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez starostę, znalazca może postąpić z rzeczą według swego uznania;
 2. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, a także dowodów osobistych lub paszportów – te rzeczy znalazca powinien niezwłocznie oddać policji. Jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy zawiadomić policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje;
 3. rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – należy je oddać zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu.

Zadania realizowane przez Biuro Rzeczy Znalezionych:

 1. odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy;
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy;
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru znalezionych rzeczy. Jeżeli uda się ustalić osobę uprawnioną do odbioru rzeczy, to taka osoba jest wzywana do odbioru rzeczy.
  W przypadku, gdy nie można osobie uprawnionej doręczyć wezwania do odbioru rzeczy lub ta osoba jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, to zamieszcza się odpowiednie wezwanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni (przez okres 1 roku od dnia znalezienia rzeczy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odbiór rzeczy znalezionej z Biura Rzeczy Znalezionych:

 1. gdy osoba uprawniona odbierze po wezwaniu rzecz znalezioną sporządza się z tego poświadczenie wydania rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych;
 2. gdy osoba uprawniona do odbioru nie odbierze rzeczy w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania, zawiadamia się znalazcę (z wyjątkiem pkt. 6);
 3. gdy w przypadku niemożności ustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzecz znaleziona nie zostanie odebrana po dwóch latach od jej znalezienia zawiadamia się znalazcę (z wyjątkiem pkt. 6);
 4. w sytuacjach opisanych w pkt. 2 i 3 znalazca ma 30 dni na odbiór znalezionej rzeczy;
 5. rzeczy nie odebrane po upływie terminu określonego w pkt. 4 stają się własnością powiatu (z wyjątkiem pkt. 6);
 6. rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Osoba poszukująca rzeczy zgubionej i zgłaszająca się do Biura Rzeczy Znalezionych powinna:

 1. określić jaka rzecz została zgubiona, dokonać dokładnego opisu rzeczy, cech charakterystycznych, znaków szczególnych (np. numer seryjny, własne oznakowanie, opis widocznych śladów zużycia, itp.);
 2. opisać miejsce i okoliczności zgubienia rzeczy.

   

  Klauzula informacyjna

   

  Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

  2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą Biura rzeczy znalezionych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908).

  4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.

  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie nieprzyjęcie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 13:17
 • zmodyfikował: Monika Tomczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-16 14:14

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.