Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 4504
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 15:05
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 15 / 2015

PROTOKÓŁ NR 15/2015

Z POSIEDZENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO

KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 21 października 2015 r.

 

Przewodnicząca zespołu, Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym zespół może podejmować decyzje. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu kontrolnego w składzie: 

Stefan Tomczak – przewodniczący zespołu kontrolnego

Przemysław Hirschfeld – członek zespołu kontrolnego

Przemysław Kuczora – członek zespołu kontrolnego

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Kontrola realizacji wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych do stycznia do października 2015 roku.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Maria Taciak przystąpiła do jego realizacji.

Maria Taciak rozpoczęła posiedzenie zespołu kontrolnego od powołania się na §70 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie którego kontrola może być przeprowadzana w zespołach. Kontrola ograniczała się będzie do września 2015 roku.

Członkowie zespołu kontrolnego przedłożyli także zgodnie z postanowieniem §70 pkt 4 Statutu Powiatu Wrzesińskiego pisemne upoważnienia, uprawniające do przeprowadzenia kontroli. Stanowią one załącznik do protokołu z przeprowadzonej kontroli.  Dodatkowo poinformowała, iż kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnych wyjaśnień, złożonych przez naczelników wydziałów oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego we Wrześni, a także w oparciu o rejestr uchwał Rady Powiatu we Wrześni. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do protokołu z kontroli realizacji wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od stycznia do października 2015 roku.  

Pkt 3

Zespół podda kontroli realizację następujących uchwał:

 1. 18/V/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. 19/V/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 3. 20/IV/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku. 
 4. 21/IV/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
 5. 24/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+.
 6. 25/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+
 7. 26/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 8. 27/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej  i społecznej.
 9. 28/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.
 10. 29/V/2015 z 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 11. 30/V/2015 z 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.
 12. 31/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.
 13. 35/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa.
 14. 36/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie Przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”.
 15.  38/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+.
 16. 43/VII/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
 17. 47/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha.
 18. 48/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
 19. 53/X/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15).
 20. 54/X/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha.

Przewodnicząca zespołu kontrolnego odwołała się do ustaleń Komisji Rewizyjnej z dnia 13 października 2015 roku, na którym postanowiono odstąpić od kontroli uchwał budżetowych i okołobudżetowych oraz uchwał dotyczących planów pracy i składów osobowych Komisji Stałych Rady. Będą one szczegółowo kontrolowane przy ocenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 rok. 

Wyznaczyła również termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej na 21 października 2015 roku o godz. 15:30 w gabinecie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na którym przedstawione zostaną wyniki kontroli z realizacji uchwał Rady Powiatu za okres, o którym mowa wyżej. Protokół z kontroli zespołu będzie stanowił odrębny dokument.

Pkt 4

W związku z tym, iż członkowie zespołu kontrolnego nie wnosili uwag ani wniosków, przystąpiono do czynności kontrolnych.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

Września, dnia 21  października 2015 r.

drukuj (Protokół nr 15 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:05

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-11-04 12:11 przez Natalia Ratajczyk
 • zmieniono 2015-11-04 12:52 przez Natalia Ratajczyk
 • zmieniono 2015-11-05 07:54 przez Natalia Ratajczyk
 • zmieniono 2015-11-05 08:00 przez Natalia Ratajczyk
 • zmieniono 2015-11-05 08:01 przez Natalia Ratajczyk
 • zmieniono 2015-11-05 08:40 przez Natalia Ratajczyk

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.