Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu we Wrześni

Zarząd Powiatu we Wrześni

 

na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami), Uchwały nr 61/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2016

 

I. Rodzaj zadania:

W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2014 i 2015 r.

Środki przeznaczone
na realizację w 2016 r.

Sposób realizacji

Organizacja i realizacja zawodów sportowych
na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku

0 zł

20 000 zł

powierzenie

Środki przeznaczone na realizację w 2016 r. określono na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r.

Zadanie polegać będzie na organizacji i realizacji zawodów szkolnych (dla szkół podstawowych – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, gimnazjów - Gimnazjada i szkół ponadgimnazjalnych - Licealiada): Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w dyscyplinach sportowych wskazanych do realizacji w 2016 roku w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska, opublikowanym na stronie internetowej: www.szswielkopolska.pl.

II. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 stycznia 2016 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2016 roku.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami).

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 2. Ze środków dotacji będą finansowane:
 1. koszty merytoryczne zadania: zakup medali, ekwiwalenty i usługi sędziowskie, zabezpieczenie medyczne,
 2. koszty obsługi zadania (maksymalnie do 10% całkowitych kosztów zadania): wynagrodzenie koordynatora projektu, usługi księgowe,
 3. inne koszty: artykuły niezbędne do organizacji zawodów (maksymalnie do 1% całkowitych kosztów zadania).
  1. Za kwalifikowane uznaje się koszty wskazane w ust. 2, poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie wcześniej niż od 15 stycznia 2016 r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie później niż do 15 grudnia 2016 r.).
  2. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  3. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego (z co najmniej dwóch gmin).
  4. Uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).
  5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmienić kosztorys przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
  6. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

V. Terminy i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r Nr 6, poz. 25).
 2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami).
 4. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego rejestru
  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),
 2. kopię statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),
 3. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji.
 1. Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
 3. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Zarząd Powiatu we Wrześni podejmie uchwałę o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
 4. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
 1. zgodność zakresu zadania z celami statutowymi oferenta,
 2. rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania,
 3. rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
 4. doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań lub zadań o podobnym charakterze,
 5. zasoby kadrowe (kwalifikacje), którymi dysponuje oferent w realizacji zadania.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Treść uchwały

drukuj (Zarząd Powiatu we Wrześni)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-11-17
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-11-18 10:13
 • zmodyfikował: Łukasz Jakubowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 10:35

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-11-18 10:15 przez Łukasz Jakubowski
 • zmieniono 2015-11-18 10:35 przez Łukasz Jakubowski

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-11-17
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-11-18 10:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.