Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 2 / 2019

PROTOKÓŁ NR 2/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 19 marca 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczył Filip Biernat, przedstawiciel lokalnej gazety „Wiadomości Wrzesińskie”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przygotowanie projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 3 Przygotowanie projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej

Mikołaj Kubiaczyk odczytał odpowiedź na wnioski dotyczące petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2926P i budowy chodnika w miejscowości. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego poinformował, że:

1) sfrezowanie pni w ilości 84 sztuk zostało już wykonane przez firmę zewnętrzną;

2) wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o najgorszym stanie technicznym o długości 4.720 mb szacuje się na kwotę około 2.000.000,00 zł;

3) budowa chodnika wiąże się z koniecznością kanalizacji rowów melioracyjnych, a koszt jego wykonania nie jest możliwy do określenia bez przeprowadzenia pomiarów.

Przewodniczący komisji dodał, że Zarząd Powiatu poinformował w piśmie, iż remont drogi powiatowej nr 2926P Nowa Wieś Królewska – Gozdowo jest przewidziany do wykonania ze środków przyszłych budżetów powiatu, a zakres i termin jego realizacji będą zależeć od możliwości finansowych powiatu w latach następnych.

Odpowiedź Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy w odniesieniu do informacji uzyskanych na szkoleniu dotyczącym kompetencji Rady do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, pismo mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej nie powinno być zakwalifikowane jako wniosek.

Radny Grzegorz Trocha przypomniał, że Komisja zakwalifikowała przedmiotowe pismo jako petycję obywateli i w takiej formie powinno być ono rozpatrzone, gdyż w tracie trwającej już procedury wyjaśniającej nie należy dokonywać zmiany kwalifikacji spraw.

Podobne stanowisko w tej sprawie zajął radny Paweł Skrzypczak, który jednocześnie zwrócił uwagę na właściwą ocenę wpływających wniosków celem przekierowywania ich do kompetentnych wydziałów/komórek.

Grzegorz Trocha zapytał, czy krzewy przy drodze powiatowej Nowa Wieś Królewska – Gozdowo zostały również wycięte, gdyż odpowiedź Zarządu odnosi się wyłącznie do wniosku dotyczącego sfrezowania pni.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że jeśli pnie zostały sfrezowane, to krzewy z nich wyrastające również zostały usunięte.

Członkowie komisji, zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego i na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, opracowali projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem, w którym rekomendują pozytywne rozpatrzenie spraw będących przedmiotem petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej.

Przewodniczący komisji poinformował, że stosownie do § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przygotowany projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem zostaną przekazane na ręce przewodniczącego Rady.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące

Członkowie komisji zapoznali się z pismami, które wpłynęły do biura Rady i zostały przekazane do wiadomości wszystkim radnym, dotyczącymi:

1) naprawy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Otoczna i zanieczyszczenia powodowanego przez firmę NEPA w Otocznej;

2) budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku biegnącym od Wiejskiego Domu Kultury w Psarach Polskich do ul. Jeziornej w Nowym Folwarku;

3) poprawy stanu drzew i wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

Członkowie komisji podjęli dyskusję w sprawie właściwej kwalifikacji pism, gdyż opinia radcy prawnego obsługującego biuro Rady mówi, iż pisma te należy rozpatrywać jako petycje obywateli.

Przewodniczący komisji poinformował, że pismo sołtysa wsi Otocza wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 08.02.2019 r., zostało skierowane do Referatu Dróg Powiatowych, który przed upływem miesiąca udzielił odpowiedzi wnioskującemu i wystosował pismo do firmy NEPA.

Grzegorz Trocha zauważył, że pismo dotyczące drogi w miejscowości Otoczna zostało przekierowane wewnętrznie jako wniosek do Referatu Dróg, który prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zaznaczył, że wnioskującemu zostały udzielone odpowiedzi, dlatego należy uznać, że pismo jest prawidłowo rozpatrywane.

Paweł Skrzypczak zauważył, że stanowisko w sprawie przedmiotowego wniosku zajął już zarządca dróg powiatowych. Dodał, że radni otrzymali treść pisma do wiadomości. Poinformował, że Komisja jako organ, który nie jest właściwy do rozpatrzenia pisma, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna je przekazać właściwemu organowi w ciągu 7 dni.

Maciej Handkiewicz poinformował, że pismo sołtysa wsi Otoczna należy rozpatrywać jako wniosek. Zauważył, że pismo było skierowane do starosty i przewodniczącego Rady, jednak dopiero po upływie miesiąca od wpływu zostało przekazane radnym. Zaznaczył, że w tej sytuacji, Komisja nie mogła dokonać jego oceny z zachowaniem wskazanych w ustawie terminów. W związku z powyższym, wnioskował o usprawnienie obiegu dokumentów wpływających do Rady Powiatu Wrzesińskiego w celu możliwości ich opiniowania w ustawowych terminach.

Dziennikarz Filip Bierant zapytał o procedurę udzielenia odpowiedzi na petycję mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej oraz kwalifikację pisma: czy słusznie zostało uznane jako petycja czy powinno być rozpatrywane jako wniosek.

Mikołaj Kubiaczyk odpowiedział, że projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej zostanie przekazany przewodniczącemu Rady i następnie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady. Zaznaczył, że pismo zostało uznane przez Komisję za petycję i jest rozpatrywane w oparciu o stosowną ustawę, dlatego też zmiana kwalifikacji nie jest już możliwa. Poinformował, że zgodnie z informacjami uzyskanymi na szkoleniu, w którym członkowie komisji wzięli udział w dniu 18.03.2019 r. w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, pisma kierowane w podobnych sprawach będą już rozpatrywane jako wnioski.

Członkowie komisji przeanalizowali definicje wniosku i petycji (art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach) oraz tryb ich rozpatrywania. Na tej podstawie i stosownie do informacji uzyskanych na szkoleniu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzgodniła jednomyślnie, że:

1) ww. pisma należy rozpatrywać jako wnioski dotyczące spraw ulepszenia organizacji i zaspokajania potrzeb ludności;

2) wnioski powinny być rozpatrywane przez organ właściwy ze względu na przedmiot sprawy;

3) zgodnie z art. 243 Kpa wnioski należy przekazać według właściwości zarządcy dróg powiatowych;

4) radni powinni zostać poinformowani o zakresie realizacji przedmiotowych wniosków;

5) obieg dokumentów wpływających do Rady Powiatu powinien umożliwiać radnym opiniowanie pism w ustawowych terminach.

Pismo przekazujące wnioski do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 2 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-04-24 07:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj