Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 3 / 2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 13 maja 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie remontu drogi powiatowej Wszembórz – Spławie.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu dotyczącego petycji mieszkańców w sprawie remontu drogi powiatowej Wszembórz – Spławie.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że:

 1. dnia 21.03.2019 r. do Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa Spławie, której przedmiotem jest zły stan nawierzchni drogi powiatowej o przebiegu Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie oraz nieuporządkowane i zarastające pobocza drogi,
 2. przewodniczący Rady wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska w sprawie stanu technicznego drogi,
 3. z informacji udzielonej przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wynika, że:
 • droga powiatowa nr 2909P o przebiegu Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie liczy około 4 km i posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 – 5,50 m,
 • stan nawierzchni nie jest zadowalający, jednak średnie dobowe natężenie ruchu (około 300 pojazdów/dobę) nie wskazuje na potrzebę jej natychmiastowej przebudowy,
 • systematycznie są wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi,
 • szacunkowy koszt modernizacji drogi wynosi około 2.000.000,00 zł – 2.500.000,00 zł.

Stanowisko Zarządu Powiatu znajduje się w zbiorze wniosków mieszkańców do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (znak sprawy SOR.0005.5.2019).

Przewodniczący komisji poinformował, że dokonał wizji lokalnej, z której przygotował materiał filmowy i zdjęcia. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zapoznali się z udostępnionym materiałem i stwierdzili, że:

 1. nawierzchnia drogi jest spękana, nierówna z zachwianą nośnością,
 2. pobocza zostały uporządkowane,
 3. natężenie ruchu jest niewielkie,
 4. oznakowanie pionowe jest nieczytelne,
 5. nierówności nawierzchni powinny być właściwie oznakowane (wprowadzenie ograniczenia prędkości).

Radny Maciej Handkiewicz zauważył, że nakłady finansowe na realizację inwestycji drogowych i bieżące utrzymanie dróg powiatowych są niewystarczające, by móc zrealizować wszystkie wpływające wnioski. Podkreślił, że stan techniczny większości dróg powiatowych uległ znacznemu pogorszeniu ze względu na brak systematycznych działań w tym zakresie. Dodał, że wieloletnich zaległości nie będzie można naprawić w ciągu najbliższych lat.

Radny Grzegorz Trocha zauważył, że sposób wykonywania remontów cząstkowych nie jest w pełni skuteczny, gdyż załatane dziury już po kilku miesiącach pojawiają się ponownie. Zaznaczył, że wykonywanie nakładek, a nie wyłącznie zasypywanie dziur grysikiem, umożliwiłoby dłuższą eksploatację drogi i zmniejszyło nakłady na remonty cząstkowe. Dodał, że natężenie ruchu drogowego uległo znacznemu zwiększeniu, co powoduje pogorszenie stanu dróg, które zostały wybudowane wiele lat temu, przy wykorzystaniu innych technologii.

Radny Paweł Skrzypczak zaproponował, by wystąpić do Zarządu Powiatu o określenie programu realizacji inwestycji drogowych w powiecie wrzesińskim uwzględniającym kryteria wskazujące na kolejność wykonywania modernizacji dróg oraz gwarancję corocznego wzrostu nakładów finansowych na te cele. Dodał, że określenie programu naprawczego dróg powiatowych umożliwi rozpatrywanie wpływających wniosków w sposób gwarantujący wnioskującym zakres i przewidywany termin załatwienia spraw będących przedmiotem złożonych pism. Zaznaczył, że w tej chwili komisja i Rada muszą się ograniczyć jedynie do uznania zasadności petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uzgodniła, że wystąpi do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wnioskami dotyczącymi:

1. poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2909P Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie w zakresie:

 • poprawy czytelności i ustawienia oznakowania pionowego,
 • zamieszczenia znaku A11 ostrzegającego o nierównej drodze,
 • wprowadzenia ograniczenia prędkości poza terenem zabudowanym ze względu na nierówności drogi (po uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji),

2. opracowania programu realizacji inwestycji drogowych w powiecie wrzesińskim uwzględniającym:

 • priorytety decydujące o kolejności wykonywania modernizacji dróg,
 • coroczny wzrost nakładów finansowych na inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W pkt. 4 Sprawy bieżące radny Maciej Handkiewicz wnioskował o przedstawienie stanu realizacji wniosku dotyczącego naprawy drogi powiatowej w miejscowości Otoczna oraz zanieczyszczenia powodowanego przez działalność firmy NEPA w Otocznej. Dodał, że radni zostali poinformowani o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, jednak nie otrzymali odpowiedzi o podjętych działaniach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uzgodniła, że wystąpi do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przedstawienie stanu realizacji wniosku sołtysa miejscowości Otoczna.

Wniosek został ujęty w piśmie stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Inspektor

drukuj (Protokół nr 3 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-21 08:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj