Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, co wobec jej statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Ze względu na sprawy rozpatrywane przez komisję, w posiedzeniu uczestniczyli:

 1. radni Rady Miejskiej Gminy Nekla,
 2. mieszkańcy miejscowości Nekla i Stroszki,
 3. przedstawiciele Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego i Stowarzyszenia „Czysta Nekla”,
 4. Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych,
 5. Marcelina Ostojska, radca prawny.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie petycji radnych Rady Miejskiej Gminy Nekla dotyczącej poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Nekla – Stroszki.
 4. Przygotowanie projektu uchwały Rady dotyczącego sposobu załatwienia spraw będących przedmiotem petycji wraz z uzasadnieniem.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.

Następnie zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą na:

 1. wykreśleniu punktu o treści: „Przygotowanie projektu uchwały Rady dotyczącego sposobu załatwienia spraw będących przedmiotem petycji wraz z uzasadnieniem”,
 2. wprowadzeniu punktu o treści: „Rozpatrzenie skargi w sprawie wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r.” w pkt. 4 proponowanego porządku obrad.

Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie porządek obrad wraz z proponowaną zmianą.

Pkt 3 Rozpatrzenie petycji radnych Rady Miejskiej Gminy Nekla dotyczącej poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Nekla – Stroszki

Przewodniczący komisji odczytał petycję złożoną w dniu 18.06.2019 r. przez pana Czesława Kałużnego i pana Sławomira Świdurskiego, radnych Rady Miejskiej Gminy Nekla, w sprawach:

 1. złego stanu nawierzchni i poboczy drogi powiatowej nr 3662P na odcinku od ronda
  im. Jana Pawła II w miejscowości Nekla do miejscowości Stroszki,
 2. niebezpieczeństwa powodowanego spadającymi na jezdnię konarami drzew,
 3. wniosku o poszerzenie jezdni i budowę ciągu pieszo-rowerowego na wskazanym odcinku drogi powiatowej.

Przewodniczący komisji przedstawił materiał filmowy z przejazdu drogą powiatową i odczytał stanowisko zarządcy drogi w sprawie jej stanu technicznego.

Sprawa jest prowadzona pod nr SOR.0005.6.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Pan Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że:

1. odcinek od ronda im. Jana Pawła II do przejazdu kolejowego w miejscowości Nekla:

 • jest w dobrym stanie technicznym i spełnia wymogi obowiązujące dla drogi kategorii Z (droga zbiorcza),
 • wzdłuż drogi wydzielony jest jednostronny chodnik dla pieszych,
 • przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wiązałaby się m.in. z koniecznością wykupu gruntów od prywatnych właścicieli,
 • w wyniku przeprowadzonego przeglądu technicznego wykonano ścinanie poboczy w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi;

2. odcinek drogi od przejazdu kolejowego do miejscowości Stroszki:

 • ze względu na stan nawierzchni i szerokość drogi nieodpowiadającą wymogom technicznym dla dróg kategorii Z, odcinek ten powinien być przebudowany,
 • ze względu na poprawę bezpieczeństwa pieszych uzasadnione jest wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego, co jednak będzie wiązało się z koniecznością ścięcia drzew,
 • bez przeprowadzenia wycinki drzew, nie będzie możliwe poszerzenie drogi do szerokości zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi tj. do 6,0 m.

Członkowie komisji wysłuchali mieszkańców miejscowości Nekla i Stroszki uczestniczących w posiedzeniu komisji, którzy informowali, że:

 1. na ul. Dworcowej w miejscowości Nekla uciążliwe jest natężenie ruchu samochodowego do siedzib lokalnych przedsiębiorstw,
 2. drzewa usytuowane na odcinku od przejazdu kolejowego do miejscowości Stroszki powodują utrudnienie i zagrażają bezpieczeństwu osobom poruszającym się pieszo lub na rowerach,
 3. powstały naturalne mijanki tj. samochody zjeżdżają w przestrzenie między drzewami, by umożliwić przejazd pojazdom poruszającym się z przeciwnego kierunku jazdy,
 4. są ubytki i nierówności w nawierzchni drogi oraz spękane krawędzie jezdni,
  a wyrastające konary drzew powodują wysadzanie jej konstrukcji,
 5. dbając o ochronę alei drzew usytuowanej wzdłuż drogi należy rozważyć możliwość budowy ciągu pieszo-rowerowego poza linią drzew wraz z zamontowaniem barier energochłonnych,
 6. chodnik wybudowany przy krawędzi jezdni nie zapewni bezpieczeństwa korzystającym z niego osobom,
 7. drzewa usytuowane blisko krawędzi drogi nie są przycinane, a ich konary spadają na jezdnię lub do pobliskich ogrodów,
 8. poszerzenie drogi i poprawa jakości nawierzchni spowodują wzrost natężenia ruchu i prędkości jadących pojazdów, dlatego należy rozważyć wprowadzenie ograniczenia prędkości/tonażu.

Odnosząc się do przedstawionych informacji pan Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że:

 1. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa planuje przeprowadzenie wizji lokalnej stanu drzew i nawierzchni na przedmiotowej drodze,
 2. zgodnie z pomiarami przeprowadzonymi w 2015 r., natężenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi 2911 pojazdów/dobę, a odcinek od przejazdu kolejowego do miejscowości Stroszki nie spełnia wymogów dla dróg kategorii Z i dlatego należy zadbać o dostosowanie go do obowiązujących standardów,
 3. należy przyjąć takie rozwiązania w ramach przebudowy drogi, które zapewnią bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Zarządu Powiatu o opracowanie planu realizacji inwestycji drogowych w powiecie wrzesińskim. Podkreślił, że przyjęcie harmonogramu robót drogowych zagwarantuje możliwość określenia realnego zakresu i przewidywanego terminu załatwienia spraw będących przedmiotem wniosków i petycji mieszkańców.

Członkowie komisji, na prośbę uczestniczących w posiedzeniu mieszkańców, odnieśli się do kwestii poruszonych w petycji i zgłaszanych postulatów.

Pan Maciej Handkiewicz zaznaczył, że w ramach przebudowy drogi należy przyjąć rozwiązanie, które umożliwi ochronę drzew, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zaproponował, by utwardzić powstałe już naturalnie mijanki, uprzywilejować jeden z kierunków jazdy i wprowadzić ograniczenie prędkości. Dodał, że zasadne jest wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego poza linią istniejących drzew.

Odnosząc się do tej koncepcji pan Bartłomiej Kaczmarzewski wyjaśnił, że w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego poza linią drzew konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, które umożliwi dokonanie wykupu prywatnych gruntów pod poszerzenie drogi. Zaznaczył, że od decyzji tej przysługuje stronom postępowania tryb odwoławczy. Dodał, że organ nadzoru będzie kontrolował projekt pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i jeśli projektowana droga nie spełni obowiązujących standardów tj. nie zostanie poszerzona do 6,0 m, zezwolenie na wykonanie przebudowy zostanie cofnięte.

Pan Grzegorz Trocha poinformował, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest priorytetem i dlatego budowa ciągu pieszo-rowerowego z zachowaniem istniejącej linii drzew jest najlepszym z rozwiązań poprawy bieżącej sytuacji. Zauważył, że ulepszenie stanu nawierzchni spowoduje wzrost natężenia ruchu  i wzrost prędkości poruszających się pojazdów, dlatego zasadne jest, by wprowadzić ograniczenie dopuszczalnego tonażu/prędkości.

Podobne stanowisko wyraziła pani Henryka Waligóra.

Pan Janusz Balcerzak, wiceprzewodniczący Rady odniósł się do propozycji przebudowy przedmiotowej drogi informując, że inwestycja ta była już zgłaszana do projektu budżetu na 2019 r. Zauważył, że wiele inwestycji drogowych w gminie Nekla zostało już rozpoczętych, są one etapowane, dlatego w pierwszej kolejności środki budżetowe będą przeznaczane na ich dokończenie. Zauważył, że ze względu na możliwości finansowe powiatu i rosnące koszty jego bieżącego funkcjonowania, wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi nie nastąpi w ciągu najbliższych lat.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie uznania zasadności spraw będących przedmiotem złożonej petycji.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział czterech członków komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie rekomenduje pozytywne rozpatrzenie petycji dotyczącej poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Nekla – Stroszki z uwzględnieniem ochrony istniejącej alei drzew.

Odnosząc się do przedmiotu petycji, stanowiska zarządcy drogi i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzgodniła, że należy opracować wniosek dotyczący analizy istniejącego oznakowania, systematycznego wykonywania pielęgnacji drzew i naprawy nawierzchni drogowej.

Wniosek zostanie przegłosowany na kolejnym posiedzeniu komisji.

Pkt 4 Rozpatrzenie skargi w sprawie wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r.

Przewodniczący komisji odczytał skargę na działanie Zarządu Powiatu dotyczącą wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, która wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 22.07.2019 r. Przewodniczący komisji zapoznał członków komisji ze stanowiskiem Zarządu Powiatu.

Sprawa jest prowadzona pod nr SOR.1510.3.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Pan Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy skarga złożona w formie elektronicznej musi być rozpatrywana.

Pani Marcelina Ostojska, radca prawny odpowiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08.01.2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone również za pomocą poczty elektronicznej. Dodała, że skarżąca podała imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który powinna być jej przekazana odpowiedź na skargę.

Pan Maciej Handkiewicz poinformował, że w związku z przekazaną skargą, wystąpił o udzielenie informacji, za pośrednictwem biura Rady, dotyczących trybu wyboru usługi audytora wewnętrznego i wysokości umowy zawartej w 2018 r. Zaznaczył, że:

 1. kwota umowy na prowadzenie czynności związanych z audytem wewnętrznym wynosiła 22.200,00 zł brutto,
 2. wyboru dokonano na podstawie działu V ust. 4 pkt 5 podpkt k) zarządzenia Starosty Wrzesińskiego z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków tj. korzystając z wyłączenia ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku usług prawnych związanych z wykonywaniem władzy publicznej.

W związku z powyższym, radny zapytał, czy usługi świadczone przez audytora wewnętrznego wchodzą w zakres usług prawnych w myśl art. 4 pkt 3 podpkt ea) ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego dokonano wyłączenia cytowanej ustawy przy wyborze usługodawcy.

Pani Marcelina Ostojska odpowiedziała, że usługi audytorskie wchodzą w zakres świadczenia usług prawnych, a audytor wewnętrzny nie musi być prawnikiem, by takie usługi mógł świadczyć. Dodała, że postępowanie, które zgodnie z cytowanym art. ustawy zostało zastosowane przy wyborze audytora wewnętrznego, było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pan Grzegorz Trocha zapytał, czy organ wykonawczy przed wyborem audytora wewnętrznego powinien dokonać oceny rynku.

Pani Marcelina Ostojska odpowiedziała, że nie jest to konieczne, gdyż cena nie stanowi jedynego kryterium przy wyborze usługodawcy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Komisja Skarg Wniosków i Petycji uzgodniła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie miał obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, gdyż:

 1. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego istnieje, gdy wartość umowy przekracza kwotę 30 000 euro netto,
 2. wartość umowy rocznej, obowiązującej od 01.01. do 31.12.2018 r., zawartej przez Powiat Wrzesiński z audytorem wewnętrznym nie przekraczała tej kwoty.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie uznania skargi za niezasadną.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział czterech członków komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uznała skargę w sprawie wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w 2018 r. bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego za niezasadną.

W związku z brakiem uszczegółowienia, w obowiązującym zarządzeniu określającym postępowanie przetargowe poniżej progu ustawowego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzgodniła, że należy przygotować wniosek w sprawie opracowania szczegółowego regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Wniosek zostanie przegłosowany na kolejnym posiedzeniu komisji.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 5 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-27 11:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj