Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 8/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 14 października 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczył Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów.
 4. Zapoznanie się z petycją mieszkańców sołectwa Górne Grądy w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r., członkowie komisji opracowali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, w którym uznali ją za niezasadną. Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone przez komisję na posiedzeniu w dniu 7 października 2019 r.

Projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Stosownie do § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego projekt uchwały został przekazany na ręce przewodniczącego Rady.

Członkowie komisji wystąpili o zamieszczenie linku do publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli władzy publicznej wybieranych w wyborach powszechnych” w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Wniosek znajduje się pod sprawą nr SOR.0005.7.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu. Link do publikacji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z petycją mieszkańców sołectwa Górne Grądy w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy - Anielewo.

Przewodniczący komisji odczytał treść petycji Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Górne Grądy, przekazanej w dniu 30 września 2019 r. Członkowie komisji zapoznali się z materiałem filmowym z przejazdu drogą powiatową na odcinku Górne Grądy – Anielewo.

Przedstawiając stan techniczny drogi Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że:

 1. jest to droga powiatowa o długości 3,7 km z nawierzchnią gruntową, częściowo utwardzoną tłuczniem i częściowo wzmocnioną żużlem,
 2. droga ta stanowi dojazd do 10 budynków mieszkalnych i okolicznych pól,
 3. całkowita szerokość pasa drogowego wynosi od 3,00 do 6,50 m,
 4. średnie dobowe natężenie ruchu, zgodnie z pomiarami z 2015 r. wynosi 71 pojazdów,
 5. 3-4 razy w roku droga ta jest wyrównywana,
 6. odcinek wysypany tłuczniem został wykonany kilka lat temu, wykonane w 2014 r. utwardzenie drogi szlaką na długości 0,5 km kosztowało około 35.000,00 zł, w 2017 r. został wykonany przepust i odwodnienie drogi,
 7. krzewy są przycinane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
 8. modernizacja drogi będzie wymagała poszerzenia pasa drogowego, a to wiąże się z wykupem gruntów prywatnych na całej jej długości i wykonaniem konstrukcji nawierzchni od podstaw, a także odtworzeniem jej granic, gdyż ze względu na warunki atmosferyczne i działalność rolniczą, droga ta ulega odkształceniu, a nawet przesunięciu względem jej wytyczonego przebiegu.

Dodał, że na utrzymanie dróg gruntowych w powiecie są przeznaczane duże nakłady finansowe, a destrukt asfaltowy pozyskiwany przy realizacji inwestycji drogowych jest wykorzystywany do ich utwardzania.

Mikołaj Kubiaczyk zauważył, że z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego można uzyskać dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zaznaczył, że należy sprawdzić, czy powiat może ubiegać się o dofinansowanie na realizację takich zadań.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za zasadną petycję w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo. Z uwagi na brak środków finansowych na wykonanie tej inwestycji członkowie komisji uznali, że zarządca drogi powinien wykonywać systematycznie prace związane z wyrównywaniem jej gruntowej nawierzchni, uzupełnieniem ubytków i wykaszaniem zarastających poboczy.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po dokonaniu kolejnej wizji lokalnej stanu technicznego drogi powiatowej nr 3662P o przebiegu Nekla – Stroszki wnioskowała o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowych poprzez usunięcie suchych gałęzi i przycięcie konarów utrudniających przejazd. Pismem z dnia 5 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zobowiązał się do wykonania tych prac w bieżącym roku.

Korespondencja w przedmiotowej sprawie jest prowadzona pod nr SOR.0005.6.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 8 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-25 10:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj