Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

137 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

136 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027

135 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr 82/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

134 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

133 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 301/XLVII//2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

132 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego

131 / XIX / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

130 / XVIII / 2020 z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

129 / XVIII / 2020 z dnia 13.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027

128 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

127 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027

126 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

125 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe — Grzybowo zgodnie z projektem

124 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe — Grzybowo z zachowaniem istniejącego drzewostanu

123 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy ulicy Średzkiej w miejscowości Targowa Górka

122 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

121 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

120 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego", w ramach „Wielkopolskiego Regionaluego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

119 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego

118 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie wyłączenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

117 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni

116 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu

115 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu

114 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego

113 / XVII / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

112 / XVI / 2020 z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego

111 / XVI / 2020 z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.