Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 85 / 2020

PROTOKÓŁ NR 85/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.          

 

Pkt 1.1 – 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych: technika połączeń śrubowych, PLC, technika napędowa i mechatronika

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
poinformowała, że:

 1. w zakresie techniki połączeń śrubowych wpłynęła oferta wykonawcy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie na kwotę 676.500,00 zł brutto, a zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 562.324,00 zł,
 2. w zakresie PLC, technika napędowa wpłynęła oferta wykonawcy KRO-BOT Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Swarzędzu na kwotę 1.481.100,00 zł brutto, a zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 632.452,28 zł,
 3. w zakresie mechatroniki wpłynęła oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Micro z siedzibą w Otmuchowie na kwotę 1.199.865,00 zł brutto, a zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1.204.589,00 zł.

Dodała, że w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu wcześniejszych postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu mającego na celu budowę i wyposażenie Centrum Badań, komisja przetargowa proponuje wybór ww. ofert.

Rafał Zięty, członek Zarządu wyraził wątpliwości co do propozycji wykorzystania wszystkich zaoszczędzonych środków na dokonanie wyboru wykonawców, gdy nie zostały jeszcze rozstrzygnięte postępowania przetargowe na dostawę robotów.

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wyjaśnił, że przesunięcie decyzji o wyborze wykonawcy na dostawę wyposażenia z zakresu PLC, technika napędowa może spowodować wzrost proponowanej ceny oferty i wydłużenie okresu realizacji zamówienia.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych, odpowiednio:

 1. nr 488/2020 dotyczy techniki połączeń śrubowych,
 2. nr 489/2020 dotyczy PLC, techniki napędowej,
 3. nr 490/2020 dotyczy mechatroniki.

 

Pkt 1.4 – 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach odwołania członków komisji przetargowej i uzupełnienia jej składu w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że skład osobowy komisji przetargowej jest zmieniany z uwagi na realizację kolejnego etapu modernizacji Centrum Oświatowego, który przewiduje przeprowadzenie postępowań przetargowych z zakresu wyposażenia budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że z uwagi na specyfikę zakupywanego wyposażenia do udziału w pracach komisji powołuje się pana Tomasza Mackiewicza, kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz pana Marka Dybę, dyrektora PCEZ-u. Nadmieniła, że z prac komisji odwołuje się panią Annę Wierzchosławską, pracownika Wydziału Inwestycji oraz panią Barbarę Zawal, dyrektora Bursy Międzyszkolnej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 491/2020 w sprawie odwołania członków komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,
 2. nr 492/2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku”

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta na organizację zawodów sportowych zasadne jest unieważnienie ogłoszonego konkursu ofert. Dodała, że zadanie będzie realizowane zgodnie z kalendarzem zawodów sportowych szkolnego związku sportowego ze środków budżetu powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 493/2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku”.

 

Pkt 2 Wydanie decyzji w sprawie oddania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej w trwały zarząd budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z infrastrukturą techniczną

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na sporządzenie protokołu OT i przekazanie zaplecza dydaktyczno-sportowego w trwały zarząd. Zaznaczyła, że budynek zajmuje powierzchnię 2271,95 m2,w tym powierzchnię użytkową 2515,61 m2. Dodała, że przekazanie w trwały zarząd nastąpi na czas nieokreślony.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.14.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na nieodpłatne użyczanie obiektu klubom sportowym, organizacjom, stowarzyszeniom.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na oddanie Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej w trwały zarząd budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Pkt 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni o realizację projektu „Edukacja na Językach: dzisiaj uczniowie, jutro nauczyciele i liderzy” w ramach Programu Erasmus+

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przypomniała, że Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni planuje złożyć wniosek o realizację projektu wskazanego w tytule i uzyskać finansowanie w kwocie 59 260 euro (około 253.040,20 zł na dzień podjęcia uchwały). Zaznaczyła, że projekt jest w całości finansowany ze środków programu Erasmus+, z tym że 20% wartości projektu jest prefinansowane z budżetu powiatu wrzesińskiego, a następnie refundowane.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni o realizację projektu „Edukacja na Językach: dzisiaj uczniowie, jutro nauczyciele i liderzy” w ramach Programu Erasmus+.

 

Pkt 4 Przedstawienie informacji o zmianach w ustawie Prawo o ruchu drogowym – kary

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że:

 1. od 01.01.2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 199 r. Prawo o ruchu drogowym będą nakładane kary pieniężne w wysokości od 200,00 zł do 1.000,00 zł za naruszenie 30-dniowego obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
 2. pojazdy zakupione do dnia 31.12.2019 r. zgodnie z ustawą muszą zostać zarejestrowane w terminie 30 dni, jednak niespełnienie tego ustawowego obowiązku nie będzie sankcjonowane karami pieniężnymi,
 3. kary pieniężne będą nakładane przez starostę wrzesińskiego w drodze decyzji administracyjnej i będą stanowiły dochód powiatu wrzesińskiego,
 4. dyrektywy do określenia wysokości kar administracyjnych określają przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a są to m.in.: terminowość (czas trwania naruszenia ustawowego obowiązku), powtarzalność (częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju), uzyskanie bezpodstawnego wzbogacenia (wysokość korzyści, którą klient osiągnął lub straty, jakiej uniknął),
 5. związek miast metropolitalnych opracował instrukcję określania kar pieniężnych:
 • w zakresie terminowości: do 30 dni – 200,00 zł, od 30 do 90 dni – 400,00 zł, od 3 do 6 miesięcy – 600,00 zł, od 6 miesięcy do 1 roku – 800,00 zł i powyżej
  1 roku – 1.000,00 zł,
 • w zakresie powtarzalności: do 150% przy kolejnej nałożonej karze,
 • w zakresie korzyści finansowej: nałożenie kary w wysokości opłaty obowiązującej za zarejestrowanie pojazdu, przy czym wysokość łącznej kary nie może być wyższa niż 1.000,00 zł.

Z uwagi na brak określonych wytycznych Elwira Haręźlak wnioskowała o określenie sposobu naliczania kar, który umożliwi pracownikom Wydziału Komunikacji właściwe i sprawne podejmowanie decyzji o wysokości kary. Podkreśliła po raz kolejny, że dochody z tytułu kar administracyjnych za niezarejestrowanie czy nieprzerejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie będą stanowiły dochód powiatu.

Rafał Zięty, członek Zarządu zabrał głos w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze fakt, iż jest to nowy przepis prawny zaproponował nakładanie niższych kar niż wskazane w przedstawionej instrukcji związku miast metropolitalnych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że do dnia 30 czerwca br. wysokość kar będzie naliczana z uwzględnieniem aspektów wskazanych w Dziale IVA Kpa tj. wszystkie opłaty w minimalnej wysokości 200,00 zł, a opłata za powtarzalność naruszenia będzie wzrastać w przypadku stwierdzenia kolejnego naruszenia ustawowego obowiązku.

Z dniem 30 czerwca 2020 r. nastąpi weryfikacja wysokości naliczanych kar administracyjnych.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty         

                     

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska 

drukuj (Protokół nr 85 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-01-24 11:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.