Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 86 / 2020

PROTOKÓŁ NR 86/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2020 r.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że do kompetencji zarządu powiatu należy zatwierdzenie planów pracy środowiskowych domów samopomocy działających jeszcze w strukturach powiatowego centrum. Zaznaczyła, że wojewoda wielkopolski zaakceptował pozytywnie plan pracy jednostki w Pietrzykowie stanowiący załącznik do projektu uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 494/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2020 r.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych w 2019 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń  średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zaznaczyła, że wydatki poniesione na wynagrodzenia przekroczyły kwoty minimalne określone przepisami prawa i nie zaistniała konieczność wypłacenia dodatku nauczycielom stażystom.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.2.2020 w Wydziale Edukacji.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie informacji o modernizacji budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej uzasadnił konieczność przeprowadzenia modernizacji jednostki wskazując na:

 1. coroczny wzrost liczby uczniów, grup i godzin zajęć w pracowniach,
 2. zdekapitalizowane wyposażenie techniczne: tokarki z lat 70-tych. i z 2010 r., frezarki z lat 70-tych. i z 2008-2009 r., obrabiarki sterowane numerycznie z lat 90-tych., szlifierki pozyskane z firm: Mikroma i Tonsil, pracownia CAD/CAM wyposażona w komputery z 2010 r., pracownia obróbki ręcznej wyposażona w stoły wykonane przez pracowników w latach 70-tych., stanowiska do przeprowadzania egzaminów w zawodach mechanik precyzyjny i mechatronik zaprojektowane i wykonane przez pracowników, pracownia obróbki ręcznej po byłej kuźni bez właściwej posadzki i oświetlenia z ograniczoną liczbą miejsc,
 3. wyposażenie niespełniające w części wymagań niezbędnych do realizacji podstaw programowych,
 4. stan techniczny obiektu i wyposażenia niesprzyjające zatrudnianiu nowych pracowników i utrzymaniu obecnej kadry,
 5. potrzebę spełnienia oczekiwań uczniów i rodziców,
 6. dogodną lokalizację umożliwiającą praktyczną naukę zawodu uczniom Zespołu Szkół Politechnicznych bez konieczności przemieszczania się do innych, oddalonych obiektów (zajęcia po 5 godz./tydzień dla każdej grypy).

Podkreślił, że wyposażenie pracowni w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach jest przeznaczone do szkolenia osób dorosłych i nie stanowi podstawowej bazy do kształcenia młodzieży.

Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych poinformował, ze wyposażenie PCEZ-u jest przestarzałe, szkoły funkcjonujące w Turku, Swarzędzu czy Gnieźnie są wyposażone w nowoczesne maszyny. Zaznaczył, że fakt, iż pracownie PCEZ-u są tak blisko usytuowane szkoły stanowi atut, a jego zmodernizowanie i wyodrębnienie zapewni możliwość zatrudnienia nauczycieli przedmiotów branżowych w dwóch jednostkach, gdyż pozyskanie całkowicie nowej kadry nauczycielskiej byłoby trudne i finansowo obciążające. Dodał, że podstawy programowe kształcenia w zawodach wymagają kompletnej wymiany wyposażenia pracowni i stanowisk egzaminacyjnych. Nadmienił, że po powstaniu nowych pracowni w PCEZ-ie część zajęć będzie mogła być w nich realizowana, a dzięki temu szkoła nie będzie wynajmować sali w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że koncepcja dotycząca modernizacji PCEZ-u powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb i podstaw programowych. Zaznaczył, że wszystkie zmiany w projekcie muszą być akceptowane przez instytucję finansującą. Zapytał, czy wyposażenie pracowni jest zgodne z realizacją podstaw programowych.

Bogdan Nowak i Marek Dyba potwierdzili, że projektowany sprzęt jest zgody z wytycznymi podstawy programowej obowiązującymi od 2017 r., które były już znane w momencie opracowywania projektu w 2016 r.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie informacji o statusie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poinformował, że funkcjonowanie zaplecza dydaktyczno-sportowego jest oparte na studium wykonalności projektu dotyczącego rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczył, że w godz. 08.00 – 16.00 obiekt będzie przeznaczony do użytku szkół, a popołudniami i w dni wolne od zajęć szkolnych może być nieodpłatnie wykorzystywany przez stowarzyszenia, zrzeszenia sportowe, kluby oraz mieszkańców powiatu. Podkreślił, że przez 5 lat koszty utrzymania budynku będą ponoszone przez powiat i są wyższe niż założone w studium wykonalności.

Bogdan Nowak wyjaśnił, że w Zespole Szkół Politechnicznych funkcjonuje 37 oddziałów, każdy z nich tygodniowo odbywa 6 godz. zajęć z wychowania fizycznego i z uwagi na ten fakt, nauczycielom i uczniom zależy na możliwości korzystania z nowo wybudowanego obiektu. Dodał, że zajęcia są obecnie przeprowadzane w obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Podkreślił, że zgodnie z opinią straży pożarnej stary budynek szkoły musi mieć wybudowane wyjście ewakuacyjne.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że głównym użytkownikiem zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego będzie Zespół Szkół Politechnicznych. Zaznaczył, że PCEZ jest głównym beneficjentem projektu i dlatego jego kadra będzie zarządzała nowym obiektem. Podkreślił, że przekazanie budynku do użytku młodzieży nastąpi po feriach zimowych, gdyż konieczne jest przygotowanie techniczne obiektu i uzgodnienie spraw organizacyjnych.

 

Pkt 2.4 Przedstawienie informacji o realizacji budżetu obywatelskiego w 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że sprawozdania z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r. zostały złożone przez gminy. Dodała, że tablice informujące o wykonaniu zadania z budżetu powiatu wrzesińskiego zostały przekazane gminom i częściowo już zamontowane.

 

Pkt 2.5 Przedstawienie informacji o planie finansowym realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że plan wydatków na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2020 r. przewiduje rozdysponowanie kwoty 55.000,00 zł na gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej i sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne. Dodała, że plan nie przewiduje wydania publikacji.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.031.1.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do proponowanego planu wydatków na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2020 r.

 

Pkt 2.6 Przedstawienie informacji o wynikach konsultacji programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w wyniku konsultacji społecznych Stowarzyszenie Projekt Września zgłosiło uwagi do programu współpracy w zakresie:

 1. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności,
 2. uściślenia procedury powoływania zespołów składających się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów jednostki terytorialnej.

Poinformowała, że konsultowanie projektów aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie jest zasadne, by zapis ten powtarzać w programie. Dodała, że współpracę z organizacjami w tym zakresie określa uchwała Rady z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto zaznaczyła, że zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym będą tworzone w miarę potrzeb, nie sposób określić ich charakteru na etapie opracowywania programu. Podkreśliła, że z uwagi na powyższe proponuje się nie uwzględniać ww. propozycji zmian.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020.)

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie uwzględnił wniosków zgłoszonych w wyniku konsultacji społecznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

 

Pkt 3.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz przypomniała, że skarga kasacyjna na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2019 r. została w grudniu 2019 r. złożona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zaproponowała, by rozkład na 2020 r. przyjąć w brzmieniu analogicznym do uchwalonego w ubiegłym roku.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020.)

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 r.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie promocji koncertu charytatywnego Fundacji ChceMisie.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że wnioskujący wystąpił o pomoc w sfinansowaniu promocji koncertu charytatywnego, z którego dochody zostaną przekazane Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny oraz UKS „Kołaczkowo”.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.8120.2.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

 • dostawę sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego sprzętu wizualnego,
 • zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia, które będzie realizowane w ramach projektu mającego na celu rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Postępowania przetargowe są prowadzone pod nr. sprawy NI.272.1.2020 i NI.272.3.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia na:

 1. dostawę sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego,
 2. zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosków w sprawie przystąpienia szkół do programu pn. Szkolny Klub Sportowy

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w listopadzie 2019 r. Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie wnioski Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie przystąpienia do programu pn. Szkolny Klub Sportowy. Zaznaczyła, że zmieniły się zasady projektu i istnieje możliwość jego realizacji bez udziału środków powiatu wrzesińskiego. Podkreśliła, że środki, które mogą uzyskać szkoły na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego wynoszą 40 zł/godz.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.76.2019 i NP.425.77.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do programu pn. Szkolny Klub Sportowy.

 

Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 495/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. nr 496/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                  
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                          
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 86 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-02-13 12:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.