Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 88 / 2020

PROTOKÓŁ NR 88/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej na 2020 r., planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

 1. w związku z doszacowaniem kosztów na wynagrodzenia dla komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej zmniejsza się planowane wydatki na te świadczenia o kwotę 2.000,00 zł,
 2. w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowym na 2020 r., na podstawie której wyłoniono podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną w powiecie wrzesińskim, dokonuje się przeniesienia kwoty 120.120,00 zł na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach: we Wrześni przy ul. Chopina i w Miłosławiu przy ul. Różanej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 497/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. nr 498/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 499/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 1.4 i pkt 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji i nadanie jej regulaminu pracy usprawnią przeprowadzenie postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu mającego na celu kształcenie zawodowe.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 500/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 2. nr 501/2020 w sprawie nadania regulaminu komisji przetargowej powołanej do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że pełnomocnictwo udzielone dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych zostało rozszerzone o możliwość zaciągania zobowiązań finansowych. Dodała, że dyrektor posiadał upoważnienie wydane w 2005 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 502/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

 

Pkt 1.7 i pkt 1.8 Podjęcie uchwał w sprawach: przeniesienia kierowników środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie na stanowiska kierowników jednostek wyodrębnionych ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Magdalena Śmidowicz, kierownik Referatu Kadr poinformowała, że z dniem 1 lutego 2020 r. środowiskowe domy samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie zostaną wyodrębnione ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaznaczyła, że dotychczasowi kierownicy tych jednostek zostaną przeniesieni na stanowiska kierownicze samodzielnych jednostek.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 503/2020 w sprawie przeniesienia Pani Doroty Szykownej – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w związku z wyodrębnieniem ww. jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 2. nr 504/2020 w sprawie przeniesienia Pana Jerzego Nowaczyka – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w związku z wyodrębnieniem ww. jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania dodatkowych zajęć dla młodzieży w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych wystąpił o dofinansowanie na organizację klasowych mistrzostw w piłce siatkowej w czasie ferii zimowych dla uczniów.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.2.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania na ww. cel
w kwocie 1.000,00 zł
.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na finansowanie działań związanych z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że koszty związane z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących szacuje się w kwocie około 45.000,00 zł, a zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie tych zadań jest wymagana przy składaniu wniosku do ministerstwa. Dodała, że wprowadzenie eksperymentu wiąże się z koniecznością doposażenia pracowni w kwocie około 30.000,00 zł, które zgodnie z deklaracją dyrektora może być wykonane z wpływów uzyskanych przez szkołę z Targów Rolnicza Jesień.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.10.32.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na finansowanie działań związanych z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie projektu naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Olga Kośmińska-Giera przedstawiła projekt naboru wynikający z wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i zmiany w stosunku do oferty z poprzedniego roku (dla absolwentów szkół podstawowych):

 1. 5 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza (bez klasy dwujęzycznej),
 2. 1 oddział w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (tylko ukierunkowanie wojskowe),
 3. 5 oddziałów w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1 oddział technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, 1 oddział łączony: technik rolnik i technik hotelarstwa),
 4. 6 oddziałów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych (1 oddział i 1 oddział łączony),
 5. 2 oddziały w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych,
 6. 1 oddział w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 7. 5 oddziałów w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 8. 1 oddział w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zapytał, czy dla absolwentów szkół branżowych jest przygotowywana oferta dająca możliwość kontynuowania nauki w zawodzie.

Bożena Nowacka wyjaśniła, że dyrektorzy szkół przeprowadzali ankiety, które nie wykazały zainteresowania tworzeniem szkół branżowych II stopnia. Zaznaczyła, że można rozważyć możliwość wprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla absolwentów szkół branżowych I stopnia.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że brak klasy dwujęzycznej w Liceum Ogólnokształcącym może spowodować, że absolwenci szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego podejmą naukę w szkołach poza powiatem.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że rezygnacja z klasy dwujęzycznej jest konsekwencją braku kadry nauczycielskiej do nauki przedmiotów w języku angielskim.

Olga Kośmińska-Giera zaznaczyła, że dyrektor szkoły uzasadniała rezygnację z kształcenia dwujęzycznego wskazując na fakt, iż absolwenci tej klasy nie uczestniczyli w olimpiadach z języka angielskiego i tylko jeden uczeń zdawał przedmiot (matematykę) w języku angielskim na egzaminie maturalnym.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował przedstawiony projekt naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie pisma Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni w sprawie rezygnacji z przystąpienia do projektu pn. „Edukacja na Językach: dzisiaj uczniowie, jutro nauczyciele i liderzy”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z rezygnacją z nauczania dwujęzycznego w Liceum w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor i nauczyciele odstąpili od przystąpienia do projektu mającego na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów w zakresie kształcenia dwujęzycznego i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.7.10.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.3 Przedstawienie opinii związków zawodowych w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że związki zawodowe przedstawiły opinie, które zawierają uwagi dotyczące niewystarczającej ilości środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz potrzebę zwiększenia puli dla Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Specjalnych. Zaznaczyła, że w przewidzianym planie dofinansowania zaplanowano rezerwę, z której na wniosek dyrektorów będą mogły być zwiększone środki dla danej szkoły.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.0024.1.2019. w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu podtrzymał podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowany w projekcie uchwały.

 

Pkt 3.4 Przedstawienie tematu związanego z przedstawioną ekspertyzą dla budynku salki rehabilitacyjnej.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że rzeczoznawca budowlany na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonał ekspertyzę wewnętrznych i zewnętrznych uszkodzeń ścian i elewacji budynku sali rehabilitacyjnej. Zaznaczyła, że z ekspertyzy wynika, że powstanie widocznych uszkodzeń może mieć związek z przeprowadzoną budową zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.020.1.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że w przypadku braku możliwości wystąpienia do ubezpieczyciela o odszkodowanie należy zlecić wykonanie naprawy powstałych uszkodzeń w sali rehabilitacyjnej PCPR-u.

 

Pkt 3.5 Przedstawienie zawiadomienia o zamiarze oddania w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Rafał Pawlaczyk, inspektor Wydziału Nieruchomości poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiadomił o zamiarze oddania w najem sali gimnastycznej na jeden rok.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.13.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.6 Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że burmistrz Wrześni przedstawił sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2019 r. Zaznaczyła, że przyjęty plan finansowy zakładał przeznaczenie na ten cel kwoty 55.000,00 zł i dotacja w takiej wysokości została w całości wykorzystana.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.031.1.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

 

Pkt 3.7 Przedstawienie stanowiska w sprawie petycji dotyczącej opracowania dokumentacji inkubatora przetwórczego w Pyzdrach.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła stanowisko w przedmiotowej sprawie:

 1. tworzenie inkubatorów przetwórstwa nie wpisuje się w katalog ustawowych zadań samorządu powiatowego,
 2. priorytet realizacji mają zadania wynikające z przepisów prawa tj. głównie zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży oraz mające na celu dbałość o infrastrukturę drogową,
 3. lokalni producenci nie są zainteresowani własnym przetwórstwem i sprzedażą detaliczną,
 4. każdy rolnik może wnioskować o dotację z programu rozwoju obszarów wiejskich na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,
 5. do żadnego urzędu w powiecie wrzesińskim nie wpłynął dotąd wniosek w sprawie budowy inkubatora,
 6. na terenie Polski tego typu przedsięwzięcia są realizowane przez organizacje pozarządowe przy udziale samorządów gminnych, które udostępniają obiekty lub oferują pomoc w zakupie wyposażenia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że:

 1. nie widzi uzasadnienia prawnego i merytorycznej celowości podejmowania działań w zakresie opracowania dokumentacji i wybudowania inkubatora przetwórstwa w Pyzdrach,
 2. tzw. „mała mleczarnia” w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej może być wykorzystywana dla zaspokojenia potrzeb lokalnych producentów w celu przetwarzania i produkcji wyrobów mleczarskich.

 

Pkt 3.8 Przedstawienie informacji o opiece pielęgniarskiej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej w odniesieniu do stanowiska Rady Powiatu Opolskiego wskazuje również na potrzebę wystąpienia w sprawie zmiany przepisów prawnych w celu zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej. Zaznaczyła, że od 2017 r. kadra pielęgniarska zmniejszyła się z 7 do 4 osób z uwagi na niskie zarobki i przejście na emeryturę. Podkreśliła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa domy pomocy społecznej nie mają obowiązku zatrudniania pielęgniarek, jednak wyłącznie do ich kompetencji należy podawanie leków drogą iniekcji podskórnych np. podawanie insuliny.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował, że podejmowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie leży w kompetencji dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

 

Pkt 4 Udzielenie pełnomocnictwa panu Mikołajowi Soberskiemu, radcy prawnemu

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa panu Mikołajowi Soberskiemu, radcy prawnemu do reprezentowania powiatu wrzesińskiego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Pełnomocnictwo znajduje się w zbiorze pełnomocnictw (upoważnień) osób i podmiotów do działania w imieniu Zarządu Powiatu pod nr. SOR.0027.1.2020.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 88 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-02-21 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.