Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 89 / 2020

PROTOKÓŁ NR 89/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że dotychczasowy regulamin jednostki obowiązywał od 2016 r. Zaznaczyła, że likwidacja Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, wyodrębnienie ze struktur środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie, likwidacja biura projektów unijnych i wydzielenie biura pomocy społecznej w jednostce spowodowały konieczność jego zmiany. Podkreśliła, że regulamin reguluje również kwestię nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej wynikające z art. 112 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej. Poinformowała, że zapisy dotyczące opiniowania statutów i regulaminów nadzorowanych jednostek i propozycji w zakresie nagród zostały usunięte, gdyż w praktyce nie funkcjonowały. Dodała, że wprowadzono natomiast zapis mówiący o kontroli jednostek w zakresie ustalonym przez starostę i na podstawie wydanego przez niego upoważnienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 505/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji zaznaczyła, że związki zawodowe zostały poinformowane o decyzji Zarządu Powiatu nieuwzględniającej ich uwag do proponowanego planu dofinansowania from doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podkreśliła, że z uwagi na dopełnienie formalności możliwe jest podjęcie uchwały zatwierdzającej podział środków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 506/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

 

Pkt 1.3 – pkt 1.6 Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa kierownikom środowiskowych domów samopomocy w Pietrzykowie i w Gozdowie.

Zarząd Powiatu udzielił panu Jerzemu Nowaczykowi i pani Dorocie Szykownej zatrudnionym na stanowiskach kierowników środowiskowych domów samopomocy w Pietrzykowie i w Gozdowie:

 1. upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostek,
 2. pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu wrzesińskiego przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych ze statutową działalnością jednostek.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 507/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Nowaczykowi kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
 2. nr 508/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
 3. nr 509/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Szykownej kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,
 4. nr 510/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Szykownej kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

 

Pkt 1.7 – 1.9 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, planu finansowego dochodów i wydatków budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że wojewoda wielkopolski zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 310,00 zł na realizację programu „Dobry start”. Dodała, że środki te zwiększą plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 511/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 2. nr 512/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 513/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 2 Przedstawienie projektu naboru do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Liliana Kucza, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej poinformowała, że projekt naboru przewiduje 25-osobowy 6-letni oddział dziecięcy i 25-osobowy 4-letni oddział młodzieżowy. Zaznaczyła, że z uwagi na planowane podjęcie współpracy z orkiestrami dętymi działającymi na terenie powiatu wrzesińskiego zostaje wprowadzona oferta nauki gry na instrumentach dętych: trąbce i saksofonie. Podkreśliła, że rozszerzenie oferty wiąże się z koniecznością zatrudnienia dwóch nauczycieli na ½ etatu. Zaznaczyła, że z uwagi na bazę lokalową i predyspozycje do nauki, oferta naboru jest kierowana głównie do dzieci z oddziału młodzieżowego z terenu całego powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.3.3.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził projekt naboru do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych za pośrednictwem platformy zakupowej. Zaznaczyła, że termin dostawy został ustalony od 1 do 3 tygodni, a kryteriami wyboru będzie cena oferty – 60% i termin dostawy – 40%. Dodała, że wykonawcy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą musieli przedstawić jednolity europejski dokument zamówienia, krajowy rejestr karny i krajowy rejestr sądowy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.4.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Robert Balicki                           
 3. Rafał Zięty           

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska                     

drukuj (Protokół nr 89 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-02-21 09:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.