Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 90 / 2020

PROTOKÓŁ NR 90/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lutego 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca Pesmenpol Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach dostarczył i zamontował dwurzędowe trybuny składane w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodała, że wartość wyposażenia, które będzie przekazane Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej wynosi 105.165,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 514/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie porównania podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2019 r. i 2020 r.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że podatek od nieruchomości zmniejszył się do kwoty 6.391,00 zł (7.166,00 zł w 2019 r.) , a podatek rolny do kwoty 722,00 zł (848,00 zł w 2019 r.) w związku ze sprzedażą działek w Bierzglinku i oddaniem nieruchomości w trwały zarząd jednostkom podległym.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie postanowienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r.

Jolanta Pielak przypomniała przebieg postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia niepodpadania działek położonych przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni pod dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej:

 1. w marcu 2018 r. wojewoda wielkopolski wydał decyzję o niepodpadaniu określonych działek, w tym również dziełek stanowiących własność powiatu wrzesińskiego pod przepisy dekretu,
 2. powiat wrzesiński odwołał się od tej decyzji w całości tj. w odniesieniu do wszystkich wskazanych w niej działek,
 3. Minister Rozwoju i Rolnictwa Wsi w czerwcu 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdził, iż powiat wrzesiński nie powinien odwoływać się od decyzji wojewody wielkopolskiego w zakresie działek niebędących jego własnością,
 4. powiat wrzesiński wniósł skargę na wydane postanowienie,
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w listopadzie 2019 r. uznał skargę za niezasadną z uwagi na fakt, że powiat wrzesiński nie miał bezpośredniego interesu prawnego w zaskarżaniu decyzji w całości, gdyż nie przysługuje mu tytuł prawny do wszystkich nieruchomości objętych tą decyzją.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że nie wnosi skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Września na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że raport przedstawiony przez gminę Września opisuje kwestie zawarte w raporcie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego za ten sam okres. Poinformowała, że gminy powiatu wrzesińskiego: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla i Pyzdry pozyskały samodzielnie środki finansowe na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WBŚ.602.1.2020 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu przyjął raport do wiadomości.

Urszula Łabęda zapytała, czy należy ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu mającego na celu zbiórkę elektrośmieci. Zaznaczyła, że zainteresowanie lokalnej społeczności tą akcją jest duże, szacunkowy koszt jej organizacji wyniósł w ubiegłym roku około 11.000,00 zł, z czego połowę kosztów refundowano ze środków Funduszu.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady zauważył, że całorocznie mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazania odpadów z gospodarstw domowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sikorskiego we Wrześni.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność przeprowadzenia zbiórki elektrośmieci.

 

Pkt 2.4 przedstawienie sprawy możliwości utworzenia terenowego punktu paszportowego we Wrześni.

Wniosek w sprawie uruchomienia terenowego punktu paszportowego we Wrześni został zaopiniowany negatywnie z uwagi na fakt, że mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mogą korzystać z punktów paszportowych w Poznaniu, Gnieźnie i w Środzie Wielkopolskiej (będzie utworzony w I połowie 2020 r.).

Sprawa jest prowadzona pod nr. SO.152.2.2019 w Wydziale Organizacyjnym.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Wniosek w sprawie dofinansowania koncertu charytatywnego „Nie rezygnujmy z marzeń”.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że koncert charytatywny będzie organizowany już po raz trzeci, a środki zostaną przeznaczone na leczenie 9-letniego chłopca cierpiącego na chorobę genetyczną. Dodała, że środki w kwocie 500,00 zł, o które wystąpili wnioskodawcy, zostaną przeznaczone na wydruk materiałów promujących przedsięwzięcie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.8120.5.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 500,00 zł na ww. cel.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                  
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 90 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-02-21 09:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.