Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 91 / 2020

 

PROTOKÓŁ NR 91/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 lutego 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej starosta może przyznać jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej. Zaznaczyła, że nowoutworzona rodzina zastępcza przyjęła czwórkę dzieci w wieku od 2 do 7 lat i wystąpiła o świadczenia w maksymalnej wysokości 2.000,00 zł dla każdego dziecka na zakup wyposażenia pokoju. Nadmieniła, że rodzina otrzymuje po 1.050,00 zł na utrzymanie każdego dziecka i świadczenie z programu „Rodzina 500+”. Dodała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przekazał rodzinie świadczenie 500+, które zostało zgromadzone dla dzieci w czasie ich pobytu w placówce od sierpnia 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. BPZ.4539.1.2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Materiały stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie udzielił jednorazowo świadczenia w wysokości po 1.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na bieżące remonty cząstkowe dróg powiatowych.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiot zamówienia obejmuje remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z obcinaniem krawędzi i bez obcinania krawędzi. Dodała, że termin wykonania robót został ustalony od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z zawartej umowy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.9.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na bieżące remonty cząstkowe dróg powiatowych.

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powiat wrzesiński został obciążony kosztami za wykonane roboty budowlane przy ul. Wojska Polskiego przez firmę restrukturyzacyjną wykonawcy Medicsystemart. Zaznaczyła, że powiat uzyskał środki od firmy ubezpieczeniowej za nienależyte wykonanie zamówienia (po odstąpieniu od umowy zawartej z wykonawcą na realizację budowy bursy). Podkreśliła, że radca prawny rekomenduje zapłatę faktury wystawionej za wykonane roboty, gdyż przy rozpatrywaniu sprawy przed sądem analizie może podlegać sposób naliczenia kar. Dodała, że w przypadku rezygnacji z realizacji budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 powiat wrzesiński będzie musiał zwrócić uzyskane dofinansowanie.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że wyłoniony wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy, a niwelowanie skutków jego niewłaściwych działań dodatkowo obciążyło budżet powiatu. Zaznaczył, że projekt, który został opracowany będzie również wymagał weryfikacji. Podkreślił, że w tej sytuacji należy negocjować koszty do rzeczywistego zakresu wykonanych robót, gdyż nie jest zasadne płacenie za wykonanie wykopu, który ostatecznie musiał być zakopany. Poinformował, że w pierwszej kolejności należy przeprowadzić modernizację Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że projekt został opracowany w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” i jego wykorzystanie do realizacji innej koncepcji budowy bursy być może będzie niemożliwie.

Anna Wolska-Wróblewska zwróciła uwagę na fakt, iż oddalanie w czasie decyzji o budowie bursy może utrudnić realizację tej inwestycji w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy przystąpić do negocjacji w celu określenia wysokości kosztów za rzeczywiste roboty budowlane wykonane przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie decyzji wojewody wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że wojewoda wielkopolski utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku, od której powiat wrzesiński odwołał się we wrześniu 2019 r. Zaznaczyła, że organ odwoławczy stwierdził, iż:

 1. nie występuje kumulacja oddziaływań z innymi źródłami pól elektromagnetycznych w pobliżu planowanej inwestycji,
 2. poziom promieniowania nie przekroczy dopuszczalnych wartości,
 3. inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco wpływać na środowisko.

Ponadto poinformowała, że w toku postępowania prowadzonego przez organ odwoławczy nastąpiło naruszenie przepisu art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zaznaczyła, że organ drugiej instancji na podstawie kompetencji wynikających z art. 136 przywołanej ustawy przeprowadził postępowanie wyjaśniające w zakresie istnienia wpływu projektowanej inwestycji na nieruchomość w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, co miało istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy.

Dodała, że wojewoda stwierdził również, że organ pierwszej instancji rozpatrując wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia  na budowę pominął właścicieli niektórych nieruchomości jako strony postępowania. Podkreśliła, że z tych względów organ odwoławczy powinien uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy miał istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zaznaczyła, że w tej sytuacji powiat może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

Pkt 4 Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że zmiana planu obowiązującego od 2015 r. przewiduje realizację zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie potencjału gospodarczego, przestrzennego i społecznego, jak również wpłynie na podniesienie atrakcyjności ekonomicznej obszaru objętego planem.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.69.3.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

Pkt 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że zmieniły się przepisy ustawy w zakresie ustalenia odrębnych stawek za prowadzenie robót w celu budowy, przebudowy, utrzymania i remontu obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz umieszczenie w pasie drogowym obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, których wysokość nie może przekroczyć 0,20 zł. Dodał, że kolejną zmianą w proponowanym projekcie uchwały jest wyodrębnienie stawek za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, które oznacza np. umieszczenie zastrzeżonych stanowisk postojowych oraz tymczasowych obiektów handlowych, gastronomicznych i usługowych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Kulczyńska poinformowała, że wojewoda wielkopolski wyraził warunkową zgodę na utworzenie dwóch placówek 14-osobowych w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Podkreśliła, że docelowo samorząd powiatowy powinien zmierzać w kierunku dostosowania placówki do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                  
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                        

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 91 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-03-12 08:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.