Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 93 / 2020

PROTOKÓŁ NR 93/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie informacji o tworzeniu i funkcjonowaniu oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Damian Hoffmann, dyrektor szkoły poinformował, że:

 1. nowelizacja ustawy Prawo oświatowe daje możliwość kształcenia od roku szkolnego 2020/2021 oddziałów przygotowania wojskowego,
 2. absolwenci tego kierunku będą mogli uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji na kierunki wojskowe i będą mieli możliwość podjęcia służby zawodowej po zakończeniu służby przygotowawczej oraz preferencje przy przyjęciu na moduł podoficerski,
 3. od uczniów ubiegających się o przyjęcie do tych klas będą wymagane orzeczenia lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i pozytywne wyniki testów sprawnościowych,
 4. program szkolenia obejmuje 30 godzin w klasie pierwszej (godziny do dyspozycji dyrektora), 180 godzin w klasie drugiej i trzeciej (środki ze zwiększonej subwencji oświatowej),
 5. w czwartej klasie uczniowie będą uczestniczyli w obozie szkoleniowym, a po egzaminie maturalnym będą mogli odbyć służbę przygotowawczą,
 6. na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego Ministerstwo Obrony Narodowej planuje przekazać organowi prowadzącemu szkołę dotację celową na zakup wyposażenia specjalistycznego i mundurów dla uczniów,
 7. po 6 latach realizacji programu zaistnieje możliwość wybudowania strzelnicy przy szkole,
 8. w celu utworzenia oddziału przygotowania wojskowego konieczne będzie wystąpienie organu prowadzącego do 31 marca 2020 r. o zezwolenie na jego prowadzenie,
 9. we wniosku organ prowadzący zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły (dot. kosztów przewozów uczniów na obóz szkoleniowy i na zajęcia w jednostce szkoleniowej).

W przedmiotowej sprawie głos zabrali Dionizy Jaśniewicz, Stefan Tomczak i Rafał Zięty, członkowie Zarządu oraz Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że decyzję wystąpienia o zezwolenie na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego podejmie po uzyskaniu szczegółowych danych o warunkach funkcjonowania oddziału i jego finansowaniu.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie informacji o budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zawieranie porozumienia z firmą restrukturyzacyjną wiąże się ponowną weryfikacją wszystkich naliczonych roszczeń. Dodała, że w przypadku niezapłacenia faktury za wykonane roboty sprawa będzie rozpatrywana sądownie.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozliczenie się z doradcą restrukturyzacyjnym firmy Medicsystemart bez zawierania porozumienia.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Damian Hoffmann poinformował, że na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obserwacji nauczycieli i wniosku rodzica wnioskuje o zindywidualizowaną ścieżkę nauczania dla uczennicy z przedmiotów: język niemiecki ( 2 godziny), matematyka (3 godziny) i historia w zakresie rozszerzonym (4 godziny), łącznie 9 godzin tygodniowo.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.3.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zbiórki krwi dla dzieci.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że akcja ogólnokrajowa „Motoserce” jest organizowana na terenie Wrześni przez Stowarzyszenie Born To Ride. Zaznaczyła, że celem akcji jest zbiórka krwi dla dzieci. Zaproponowała, by powiat włączył się jako współorganizator w organizację tego corocznego przedsięwzięcia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.8031.3.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację zbiorki krwi dla dzieci „Motoserce” i dofinansowanie akcji w kwocie 650,00 zł.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zmiany dotyczą określenia właściwej ilości wymaganych materiałów, a ich wprowadzenie skutkuje przesunięciem terminu otwarcia ofert z 9 na 12 marca 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.4.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu wrzesińskiego konieczne jest wprowadzenie zmiany w uchwale dotyczącej limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 520/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4.2 – 4.4 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok, planu finansowego dochodów i wydatków i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 16.501,00 zł na sfinansowanie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zaznaczyła, że zmiany te skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej. Dodała, że w planie finansowym dokonuje się również zwiększenia środków w dziale 80146 o kwotę 80.000,00 zł i w dziale 85446 o kwotę 6.120,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 521/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 2. nr 522/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 523/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

 1. plan dochodów wynosił 122.560.534,29 zł i został zrealizowany w kwocie 120.017.226,21 zł, co stanowi 97,92% wykonania planu,
 2. plan wydatków wynosił 126.139.251,22 zł i został zrealizowany w kwocie 120.427.138,10 zł, co stanowi 95,47% wykonania planu,
 3. deficyt powstał na kwotę 409.911,89 zł.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 524/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 525/2020 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Sprawa wymiany podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Damian Hoffmann zaznaczył, że koszt wymiany podłogi szacuje się w kwocie około 136.000,00 zł brutto. Dodał, że część kosztów planuje zabezpieczyć na ten cel ze środków uzyskanych z dochodów za wynajem internatu i sprzedaż nieużytkowanego mienia szkoły.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                        
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 93 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-03-25 13:20
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 13:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.