Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 94 / 2020

PROTOKÓŁ NR 94/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 marca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1-1.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że uchwały intencyjne o zamiarze przekształcenia II Liceum i Technikum nr 2 poprzez likwidację internatu zostały podjęte przez Radę Powiatu i następnie przekazane do zaopiniowania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Zaznaczyła, że w lutym br. wpłynęła pozytywna opinia kuratora. Dodała, że pozytywną opinię o planowanych zmianach wyraziła również Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska, a Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział we Wrześni przyjął postanowienia uchwały do wiadomości. Podkreśliła, że pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich zostali poinformowali o zamiarze przekształcenia szkół poprzez likwidację internatu.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

 1. przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu,
 2. przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu.

 

Pkt 1.3-1.4 Przyjęcie projektów uchwał Rady w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo– wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni i jej wyłączenia ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że podobnie jak w omówionej powyżej sytuacji zostały podjęte wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Podkreśliła, że Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie zamiaru przekształcenia placówki poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni. Dodała, że takie działanie zwiększy liczbę miejsc pobytowych dla uczniów z 32 do 88 miejsc od 1 września 2020 r. Podkreśliła, że dla właściwej organizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych właściwe jest wyłączenie bursy ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

 1. przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni,
 2. wyłączenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie basenu w m. Orzechowo.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo w sprawie informacji i możliwości wpływu mieszkańców na decyzję o planowanej zmianie przeznaczenia obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Orzechowie. Zaznaczyła, że program rewitalizacji obszarów zdegradowanych daje możliwość uzyskania przez gminę Miłosław dofinansowania w wysokości 50% ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodała, że powiat wrzesiński musiałby wystąpić do burmistrza Miłosławia z wnioskiem o ujęcie terenu w Orzechowie w planie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.4223.1.2020 w Wydziale Edukacji.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali Dionizy Jaśniewicz i Rafał Zięty.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że przeznaczenie i zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Orzechowie będzie rozpatrywane w przypadku możliwości pozyskania korzystnego dofinansowania ze środków unijnych.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Szkółki Kolarskiej we Wrześni na realizację projektu z Ministerstwa Sportu w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że prezes UKS Szkółka Kolarska we Wrześni wystąpił o dofinansowanie jej działalności w kwocie 6.310,00 zł, z czego 3.310,00 zł stanowi kwota przekazywana do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Zaznaczyła, że pozostałą część wnioskowanej kwoty stanowią koszty udziału w zawodach i ubezpieczenie. Dodała, że wnioskujący w kolejnym piśmie wystąpił również o dofinansowanie przejazdu na zawody sportowe w Kaliszu.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali wszyscy członkowie Zarządu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.7.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 3.3100,00 zł na działalność UKS Szkółka Kolarska we Wrześni i wyraził zgodę na udostępnienie autobusu Zespołu Szkół Specjalnych na potrzeby wyjazdu uczestników szkółki kolarskiej na zawody do Kalisza.

 

Pkt 3 Przedstawienie sprawozdań z działalności Środowiskowych Domów Samopomocy w Pietrzykowie i w Gozdowie.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy kierownicy jednostek w Pietrzykowie i w Gozdowie przedłożyli wojewodzie i jednostce prowadzącej sprawozdania z działalności w 2019 r. Zaznaczyła, że sprawozdania przedstawiają informacje dotyczące form i efektów prowadzonej działalności, zasoby domu, w tym środki finansowe przeznaczone na jego funkcjonowanie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.82.4.2020 i NPZ.82.5.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania do wiadomości.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu rozbudowy ul. Stromej w m. Psary Polskie.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że gmina Września planuje realizację inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Stromej w miejscowości Psary Polskie. Zaznaczył, że odcinek drogi gminnej o długości około 1 km objęty zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej przewiduje poszerzenie jezdni i budowę chodnika, co wiąże się z koniecznością wykupu gruntów od prywatnych właścicieli.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.69.4.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie realizacji rozbudowy ul. Stromej w miejscowości Psary Polskie.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że specyfikacja dotyczy wyboru usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnej i drogowej (V części) w ramach przebudowy istniejącego budynku PCEZ-u. Zaznaczyła, że kryterium wyboru jest cena oferty i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji poszczególnej części zamówienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.10.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września”.

 

Pkt 6 Przedstawienie stanu realizacji zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie przekroczenia terminu i nakładania kar.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, że z dniem 1 lutego 2020 r. Wydział Komunikacji naliczył kary administracyjne z tytułu niezarejestrowania pojazdu lub niepoinformowania o zbyciu pojazdu, wszczęto łącznie 80 postępowań administracyjnych. Zaznaczyła, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie dostosowują się do ustawowych terminów.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił stawkę kar administracyjnych naliczanych za kolejne niezarejestrowanie pojazdu lub niezgłoszenie zbycia pojazdu w wysokości 500,00 zł.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Damian Hoffmann, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w internacie szkoły w związku z planowanym pobytem dwóch grup osób z Litwy, Czech, Ukrainy i Gruzji. Dodał, że z uwagi na epidemię koronawirusa zaniepokojenie zakwaterowaniem w internacie zagranicznych grup wyrazili uczniowie szkoły, z których część deklaruje pozostanie na weekend w placówce.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że decyzję w tej sprawie powinien podjąć wyłącznie dyrektor szkoły.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że grupy z zagranicy nie będą zakwaterowane w internacie szkoły.

 

Stanowisko w sprawie wniosku o zmianę budżetu powiatu wrzesińskiego w celu opracowania dokumentacji inkubatora przetwórczego w Pyzdrach.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że pismo pani Wiesławy Kowalskiej, radnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przesunięcia kwoty 50.000,00 zł z budżetu przeznaczonego na promocję powiatu wrzesińskiego na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej inkubatora przetwórczego w Pyzdrach było rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Zaznaczyła, że komisja rekomenduje uznanie przedmiotowego pisma jako wniosku o zmianę budżecie powiatu wrzesińskiego, przewodniczący Rady przekazał je Zarządowi Powiatu celem nadania właściwego biegu rozpatrywanej sprawy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.0005.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podtrzymał zajęte w tej sprawie stanowisko i ponownie uznał, że ww. zadanie nie należy do zakresu podstawowych zadań powiatu wrzesińskiego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek               
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor

drukuj (Protokół nr 94 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-03-25 13:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.