Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 95 / 2020

PROTOKÓŁ NR 95/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych:

 • wycinarka drutowa,
 • dwa komputery przenośne z oprogramowaniem,
 • wyposażenie warsztatowe.

 

Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych: wycinarka drutowa, dwa komputery przenośne z oprogramowaniem, wyposażenie warsztatowe i wyposażenie BHP. Dodała, że wykonawcy muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu.

Sprawy są prowadzone pod nr NI.272.6.2020, NI.272.11.2020 i NI.272.5.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno - szkoleniowych dotyczącej wycinarki drutowej, dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem, wyposażenia warsztatowego i wyposażenia BHP.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – piec komorowy - warsztatowy.

 

Anna Wolska - Wróblewska przedstawiła zamówienie z wolnej ręki na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno - szkoleniowych – piec komorowy – warsztatowy dla firmy Diesel System Sp. z o.o. z Warszawy.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.8.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził zamówienie z wolnej ręki na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – piec komorowy - warsztatowy.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

 

Anna Wolska - Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego przedstawił wykonawca Zakład Drogowy Spółka z o.o. Waldemara Lewandowskiego z Psar Małych w kwocie 220.000,00 zł. Dodała, że wykonawca ten spełnił warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta uzyskała 100 pkt (60 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium „gwarancja jakości”), oraz jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 526/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko-Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Zarząd Powiatu w Poznaniu zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko – Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne. Dodał, że droga nie spełnia wymogów dla drogi powiatowej i służy wyłącznie lokalnym potrzebom. Dopowiedział, że droga miałaby stać się drogą gminną Gminy Tarnowo Podgórne. Wyrażenie opinii jest niezbędne do pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko - Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 527/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko-Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Pkt 4 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego w 2019 r.

 

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni przekazał ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2019 r. Dodała, że ocena zostanie przekazana radnym.

Ocena znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0002.2.2020 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr XVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2020 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2019 r.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozbudowy RS Chocicza do standardu pełnego GPZ.

 

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Firma PBE ELBUD Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Plewiskach na zlecenie ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Poznań zgodnie z umową przygotowuje dokumentację projektową oraz wykonawstwo rozbudowy stacji RS Chocicza poprzez jej modernizację, jak i budowę nowych linii kablowych. Dodała, że zwrócono się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o wyrażenie zgody na wejście w teren należący do Powiatu Wrzesińskiego celem realizacji powyższej inwestycji oraz ewentualne uwagi dotyczące trybu ustanowienia służebności przesyłu. Dopowiedziała, że działka, o której mowa położona jest przy rondzie w Grzymysławicach u zbiegu drogi wojewódzkiej i drogi gminnej, nieopodal Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Poinformowała, że Powiat Wrzesiński nabył tę działkę w 2015 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele oświatowe. Dodała, że planowana trasa linii kablowych wyniosłaby 152,7 m długości, a powierzchnia pasa służebności obejmowałaby około 70 m2. Dopowiedziała, że w związku z tym, że Powiat Wrzesiński nabył tę nieruchomość na realizację celu, ograniczenie służebności działki, w tym momencie, nie jest zasadne, gdyż obok znajduje się działka, która stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i jest pasem drogowym.

Zarząd Powiatu odmówił wyrażenia zgody na wejście w teren Powiatu Wrzesińskiego celem realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu rozbudowy stacji RS Chocicza poprzez jej modernizację, jak i budowę nowych linii kablowych.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o rozpatrzenie możliwości włączenia się Starostwa Powiatowego we Wrześni w organizację Powiatowych Eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” poprzez wsparcie finansowe w kwocie 2.000,00 zł. Dodał, że eliminacje zaplanowano na dzień 18 marca 2020 r. dopowiedział, że będzie w nich uczestniczyć młodzież powiatu wrzesińskiego, która uzyskała najwyższe wyniki w gminnych Turniejach Wiedzy Pożarniczej. Poinformował, że środki na ten cel zostały uwzględnione w projekcie budżetu powiatu wrzesińskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na włączenie się Starostwa Powiatowego we Wrześni w organizację Powiatowych Eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” poprzez wsparcie finansowe w kwocie 2.000,00 zł.

 

Pkt 6 Zawieszenie pracy poprzez nieprowadzenie diagnoz i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Powiecie Wrzesińskim.

 

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.5.3.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu, w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną, na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni, podjął decyzję o zawieszeniu pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r.

 

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 95 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-04-30 07:58
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 07:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.