Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 96 / 2020

PROTOKÓŁ NR 96/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych  i Funduszy Europejskich poinformowała, że doradca restrukturyzacyjny firmy Medicsystemart odmówił zawarcia porozumienia w sprawie niedochodzenia roszczeń po zapłacie przez powiat wrzesiński faktury wystawionej w lutym 2020 r. za wykonane roboty. Zaproponowała, by wystąpić do firmy restrukturyzacyjnej o wystawienie faktury z wyszczególnieniem wszystkich kwot, a następnie wezwać wykonawcę do zapłaty naliczonych kar.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione rozwiązanie przy rozliczeniu z firmą Medicsystemart i uzgodnił, że budowa bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni będzie realizowana po zakończeniu przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (aneksowanie umowy z Urzędem Marszałkowskim).

 

Pkt 2 Uzgodnienie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem wokół Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły/placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym może wprowadzić monitoring dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Zaznaczyła, że monitoringiem nadzorowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej zostaną objęte: zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, bursa międzyszkolna przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  w Grzymysławicach.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem nadzorowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że stosownie do art. 28a ust. 5 ustawy Prawo oświatowe wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca. Zaznaczyła, że program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będzie zastąpiony oddziałami przygotowania wojskowego po uzyskaniu zezwolenia na ich prowadzenie. Podkreśliła, że utworzenie tego oddziału umożliwi szkole w ramach dotacji uzyskanej z MON-u zakup wyposażenia specjalistycznego i jednolitych ubiorów dla uczniów, sfinansowanie transportu uczniów na zajęcia praktyczne do jednostki wojskowej oddalonej powyżej 60 km i na zajęcia prowadzone w formie obozu szkoleniowego. Dodała, że powiat wrzesiński występując o zezwolenie na utworzenie oddziału wojskowego musi zobowiązać się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Wyjaśniła, że dotyczy to kosztów transportu uczniów do jednostki wojskowej położonej w odległości mniejszej niż 60 km.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie sprawy udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w Parafii p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach (uzupełnienie do wniosku).

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu udzielił pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku – zespole pofranciszkańskim w Pyzdrach. Podkreśliła, że pozwolenie nie stanowi zgody na remont zabytku wskazanego w zgłoszonym wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich, a odnosi się jedynie do zgody na wykonanie utwardzenia placu przed budynkami zespołu pofranciszkańskiego. Zaznaczyła, że z uwagi na ten aspekt formalny, przekazanie Parafii p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach dotacji na prace konserwatorskie nie jest zasadne.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.4123.10.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie sprawę udzielenia Parafii p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach dotacji na prace konserwatorskie.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosków w sprawach udzielenia dotacji na prace konserwatorskie Parafii p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach i WMP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dot. pałacu w Bieganowie).

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że:

  • proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach wystąpił o dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na prace konserwatorskie ściany polichromowej historycznego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego w Pyzdrach. Ogólny koszt prac objętych wnioskiem szacuje się w kwocie 59.667,30 zł;
  • WMP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wystąpiła o dotację celową w kwocie 67.018,41 zł na prace konserwatorskie przy tarasie pałacu w Bieganowie. Ogólny koszt prac objętych wnioskiem szacuje się w kwocie 95.740,58 zł. Obiekt jest prywatną własnością, a złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

Sprawy są prowadzone pod nr. NP.4123.1.2020 i NP.4123.2.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu zaopiniował negatywnie wnioski w sprawach udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach w Pyzdrach i w Bieganowie.

 

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zapłaty odsetek i wykupu rat od obligacji wyemitowanych na rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” wystąpił o środki finansowe na wykup obligacji i spłatę odsetek związanych z pokryciem wkładu własnego na realizację rozbudowy szpitala. Zaznaczyła, że na ten cel w budżecie powiatu wrzesińskiego na 2020 r. została zabezpieczona kwota 1.140.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.0232.4.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu przyznał na wskazany cel kwotę 285.000,00 zł.

 

Pkt 4.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Karolina Opielska, naczelnik Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poinformowała, że wniosek o dofinansowanie projektu mającego na celu informatyzację powiatowych zasobów geodezyjno – kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaznaczyła, że całkowita wartość zadania wynosi 1.908.038,00 zł, w tym dofinasowanie stanowi kwotę 1.621.832,30 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 4.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wykaz jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego zostaje uzupełniony w związku z wyodrębnieniem środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i utworzeniem odrębnych jednostek organizacyjnych pod tymi samymi nazwami.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 96 / 2020)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-05-06 13:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.