Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 97 / 2020

PROTOKÓŁ NR 97/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację osób niepełnosprawnych dla powiatu wrzesińskiego na 2020 r. wynoszą 3.379.324,00 zł, co stanowi 12,36 % więcej środków w porównaniu z pulą przyznaną w ubiegłym roku, z tego kwoty:

 • 2.254.560,00 zł zgodnie z algorytmem zostanie przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej,
 • 1.024.764,00 zł w uzgodnieniu z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych zostanie przeznaczona na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, m. in.: na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne;
 • 100.000,00 zł w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni zostanie przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, m. in.: na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i rolniczej przez osoby niepełnosprawne.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Izabela Karpińska, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych poinformowała, że wojewoda wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił uchwałę Rady podjętą w ww. zakresie w lutym 2020 r. z uwagi na zapisy dotyczące stawek opłat za zajęcie utwardzonych i nieutwardzonych elementów pasa drogowego. Zaznaczyła, że stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności zostały określone w proponowanym projekcie uchwały w wysokości takiej samej jak stawki opłat za zajęcie dla prowadzenia robót.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 1.3 i 1.4 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

 • wpłynęło dofinansowanie w kwocie 129.021,50 zł w ramach konkursu na przedsięwzięcie pn. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu wrzesińskiego. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1.621.832,30 zł,
 • wpłynęły środki w kwocie 213.900,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni,
 • wpłynęły dotacje celowe z gmin powiatu wrzesińskiego w łącznej kwocie 210.000,00 zł na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uzyskał wpływy w kwocie 4.136,00 zł za nocleg w internacie,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 otrzymał darowiznę w kwocie 850,00 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.480,00 zł,
 • wpłynęło odszkodowanie w kwocie 6.765,00 zł za uszkodzenie bariery ochronnej w Sokolnikach i w kwocie 942,00 za uszkodzenie bariery na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym im. H. Sienkiewicza we Wrześni,
 • Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie otrzymał darowiznę w kwocie 1.000,00 zł na letni wypoczynek wychowanków.

Zarząd Powiatu po analizie wniosków i pism w sprawie zmian w budżecie powiatu wrzesińskiego wyraził zgodę na zwiększenie wydatków o kwoty:

 • 6.500,00 zł na zakup klimatyzatora do serwerowni i odbiór makulatury,
 • 120.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • 18.244,28 zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • 5.655,00 zł na najem urządzeń wielofunkcyjnych,
 • 4.722,00 zł na usługi pocztowe,
 • 119.548,00 zł na porycie kosztów utrzymania nowych dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej i rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 14.500,00 zł na umieszczenie dwójki małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie powiatu aleksandrowskiego,
 • 6.239,20 zł na utrzymanie małoletnich przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kosewie,
 • 54.616,00 zł na wypłatę odpraw i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • 60.878,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • 6.255,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • 5.365,00 zł na zakup nagród i opłaty za usługi telekomunikacyjne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • 278.208,37 zł na realizację projektu pn. Nauka to lubię – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu wizualnego do zaplecza dydaktyczno-sportowego przedstawił wykonawca Matcom ze siedzibą w Szczytnie w kwocie 33.825,00 zł brutto. Dodała, że kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację tej części zamówienia wynosiła 2.800,00 zł. Podkreśliła, że w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu innych postępowań przetargowych związanych z realizacją modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego, możliwe jest przesunięcie środków i dokonanie ww. wyboru.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 528/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu sporządził sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz informację o stanie mienia. Dodała, że sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia są przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej i organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

 • 529/2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok,
 • 530/2020 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych dot. stacji zrobotyzowanej wraz z komponentami.

Magdalena Michalak poinformowała, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komory robotów multistacji i komory robotów mig mag. Zaznaczyła, że minimalny termin dostawy wyznaczono do 120 dni, a maksymalny do 160 dni od dnia zawarcia umowy. Dodała, że wykonawcy muszą wykazać się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu oraz brakiem podstaw wykluczenia oraz przedłożyć opis produktów, które mają zostać dostarczone tj. specyfikację techniczno-funkcjonalną, pozwalającą zweryfikować wszelkie wymagania minimalne zawarte w treści specyfikacji oraz spełnienie każdego z parametrów minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.2.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych dot. stacji zrobotyzowanej wraz z komponentami.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych dot. urządzenia do badań wytrzymałościowych z komponentami.

Magdalena Michalak poinformowała, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej, uniwersalnej maszyny kontrolno-pomiarowej. Zaznaczyła, że minimalny termin dostawy wyznaczono od 84 dni, a maksymalny do 98 dni od dnia zawarcia umowy. Dodała, że wykonawcy muszą również przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i szczegółowy opis produktu, który będzie dostarczony.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.7.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych dot. urządzenia do badań wytrzymałościowych z komponentami.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosków w sprawie dofinansowania działalności kół pszczelarskich.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że koła pszczelarskie z gmin powiatu wrzesińskiego wystąpiły o dofinansowanie ich działalności. Zaznaczyła, że na ww. cel zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł, która zostanie przekazana na zakup węzy pszczelej w wysokości proporcjonalnej do wielkości pszczelich rodzin w danej gminie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WBŚ.6120.1-5.2020 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.  

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozdysponowanie kwoty 5.000,00 zł w wysokościach proporcjonalnych do liczby rodzin pszczelich w kołach pszczelarskich.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Informacja o przejęciu wierzytelności firmy Centrum Sedno Sp. z o.o.

Magdalena Michalak poinformowała, że firma factoringowa Credstep Poland Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni przesłała informację o przejęciu wierzytelności firmy Centrum Sedno Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Zaznaczyła, że zgodnie z umową zawartą z wykonawcą Centrum Sedno na dostawę wyposażenia kuchennego, sprzętu AGD i szaf do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach wierzytelności wynikające z realizacji tej umowy nie mogą być przeniesione na trzecią osobę, bez pisemnej zgody zamawiającego. Podkreśliła, że powiat wrzesiński nie udzielił zgody na przejęcie wierzytelności, a działanie firmy factoringowej jest niezgodne z prawem.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.7013.2.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu przyjął informację do widomości.

 

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje dla spółek wodnych.

Urszula Łabęda poinformowała, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z 2018 r. określającą zasady udzielenia dotacji spółkom wodnym, informację o możliwości uzyskania dotacji podaje się do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu wyznaczył termin na składanie wniosków przez spółki wodne o dotacje na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 97 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-06 13:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.