Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 98 / 2020

PROTOKÓŁ NR 98/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę karetki muszą wykazać się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodał, że w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom, wykonawcy muszą przedłożyć specyfikację techniczno-funkcjonalną pozwalającą zweryfikować wymagania minimalne oraz spełnienie każdego z parametrów minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zaznaczył, że termin realizacji zamówienia wyznaczono na 60 dni od dnia podpisania umowy, a kryterium wyboru będą stanowiły: cena oferty – 60% i gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu km – 40%.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NPZ.272.13.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2.1 Omówienie realizacji projektu dotyczącego budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że sytuacja nadzwyczajna spowodowana epidemią koronawirusa skutkuje przesunięciami w zakresie umów realizowanych lub planowanych do zawarcia na dostawy specjalistycznego sprzętu. Dodał, że jest to związane z wstrzymywaniem produkcji i ograniczeniami w zakresie dostępu do potrzebnych komponentów. Zaznaczył, że termin realizacji przedmiotowego projektu upłynie 30 września 2020 r.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy wystąpić o wydłużenie terminu realizacji projektu dotyczącego budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Pkt 2.2 Omówienie realizacji projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w dniu 25 marca 2020 r. wpłynęła faktura na kwotę 230.110,00 zł od firmy Medicsystemart za roboty wykonane przy budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodał, że dynamiczna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusem i wprowadzanie nowych restrykcji przez rząd, powoduje, iż planowanie jakichkolwiek robót budowlanych jak i dostaw specjalistycznego sprzętu, w tym wyposażenia do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest utrudnione. Zaproponował, by w tej sytuacji wystąpić do instytucji finansującej o wydłużenie terminu realizacji projektu.

 

Zarząd Powiatu zdecydował, by:

 • wezwać wykonawcę Medicsystemart do zapłaty kar umownych z tytułu m.in. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w dokumentacji, niedostarczenia harmonogramu;
 • wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania działalności jadłodajni im. Św. Brata Alberta we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Katolickie Porozumienie Samorządowe wystąpiło o środki finansowe na przygotowywanie posiłków dla osób potrzebujących.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ. 525.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie przedmiotowy wniosek.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu obrad XVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 4.1 i 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Zmiany przyjęte w uchwale Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. zostały również ujęte w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 531/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 532/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Domu Pomocy Społecznej.

Dot. realizacji przedsięwzięć pn. Nauka to lubię – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego, Od podziału do współpracy – zespalamy Europę, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Przygotowanie całodziennego wyżywienia i zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały od nr. 533/2020 do nr. 539/2020 w sprawach przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Domu Pomocy Społecznej.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez powiat wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie kwoty 100.000,00 zł na podwyższenie udziałów w Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 540/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez powiat wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 98 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-06 13:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.