Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 102 / 2020

PROTOKÓŁ NR 102/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady Zarządu Powiatu odbyły się za pośrednictwem wideokonferencji.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały pod obrady wraz z opisem przebiegu spraw.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do badań wytrzymałościowych z komponentami dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

Pytania od wykonawców dotyczyły wymiarów i parametrów maszyny wytrzymałościowej oraz parametrów komputera do analizy wyników maszyny wytrzymałościowej.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr sprawy NI.272.7.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do badań wytrzymałościowych z komponentami dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na zakup ambulansu nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostaje unieważnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 551/2020 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – Część I – wyposażenie warsztatowe.

W związku z brakiem ofert na dostawę wyposażenia warsztatowego do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii postępowanie przetargowe o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 552/2020 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – Część I – wyposażenie warsztatowe.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a.

Sprzedaż obejmuje pojazdy szkolne: samochód osobowy, samochód dostawczy, ciągniki i przyczepę rolniczą nienadające się do dalszej eksploatacji z uwagi na ich zły stan techniczny. Do likwidacji zostały przeznaczone środki trwałe: serwery, zmywarka, centrale telefoniczne i systemy dozorowo-monitorujące, które są wyeksploatowane.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 553/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a.

 

Pkt 2.4 – 2.6 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwoty:

 • 6.348,52 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego,
 • 100.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
 • 108.400,00 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze.

Ww. zmiany zostały wprowadzone w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 554/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • nr 555/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • nr 556/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie sprawy ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie będą przeprowadzane konkursy na stanowiska dyrektorów szkół ponadpodstawowych. W dniu 31 sierpnia 2020 r. kończy się kadencja dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, a od 1 września 2020 r. Bursa Międzyszkolna zacznie funkcjonować jako odrębna jednostka organizacyjna. Z uwagi na stan epidemii wprowadzono rozwiązania pozwalające na przedłużenie do 31 sierpnia 2021 r. powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty dotychczasowemu dyrektorowi albo powierzenie pełnienia tych obowiązków wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi. Powyższe rozwiązania odnoszą się do Zespołu Szkół Specjalnych. W przypadku nowo zakładanych jednostek systemu oświaty organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powyższe rozwiązanie odnosi się do Bursy Międzyszkolnej.

Zarząd Powiatu uzgodnił jednomyślnie, by:

 • stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych powierzyć pani Magdalenie Zając, wicedyrektorowi szkoły,
 • wystąpić do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty o opinię w sprawie powierzenia pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Wysokość tegorocznego odpisu wynosi 228.188,00 zł, z czego do 31 maja zostanie wypłacone 75% tej kwoty, a pozostałe 25% do 30 września.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.2412.1.2020 w Wydziale Edukacji.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 102 / 2020)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-07 11:38
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 14:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.