Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 104 / 2020

PROTOKÓŁ NR 104/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu wrzesińskiego na 2019 r. wraz z rekomendacjami.

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej została sporządzona coroczna ocena zasobów pomocy społecznej uwzględniająca infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. BPS.015.1.2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zostały dostarczone wykładziny zabezpieczające, wyposażenie sportowe, sprzęt komputerowy i tablica wyników sportowych, których łączna wartość wynosi 196.436,24 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 568/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Informacja w sprawie terminu realizacji projektu pn.: Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. realizacja wszystkich projektów została wydłużona o 90 dni. Zaznaczyła, że realizacja projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest zaplanowana do 30 czerwca 2021 r. Podkreśliła, że projekt jest obecnie realizowany zdalnie, a zaplanowane zajęcia, które z przyczyn organizacyjnych nie odbywają się od marca br. zostaną zrealizowane we wrześniu i październiku tego roku, dlatego nie istnieje konieczność przedłużania planowanego terminu realizacji projektu. Dodała, że w tej sytuacji beneficjent musi złożyć wniosek o wcześniejsze zakończenie projektu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SE.042.1.2017 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zakończenie realizacji projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” do 30 czerwca 2021 r.

 

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” będą odbywały się w maju za pośrednictwem narzędzi do zdalnego nauczania. Podkreśliła, że projekt na mocy przywołanej ustawy będzie przedłużony o 90 dni tj. do dnia 29 listopada 2022 r.

 

Pkt 4 Przedstawienie informacji na temat wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2020 rok.

Zarząd Powiatu zdecydował o konieczności podjęcia merytorycznej dyskusji w zakresie spełnienia wymogów art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne dotyczących zapewnienia dostępności świadczenia usług farmaceutycznych, w tym w porze nocnej i w dni wolne od pracy przez aptekę całodobową we Wrześni.

 

Pkt 5 Przedstawienie informacji na temat wznowienia realizacji zajęć sportowych w ramach grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe.

Członkowie Zarządu podjęli dyskusję w zakresie przywracania aktywności sportowej w czasie pandemii koronawirusem poprzez uruchomienie obiektów sportowych przy szkołach ponadpodstawowych przy jednoczesnym zachowaniu nałożonych standardów zachowania bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował o:

 • nierealizowaniu zajęć sportowych w ramach grantów edukacyjnych dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych,
 • udostępnieniu zewnętrznych obiektów sportowych przy szkołach ponadpodstawowych w celu realizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach grantów edukacyjnych przez kluby sportowe, stowarzyszenia itp. z zachowaniem rządowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i po przedstawieniu zgody zarządcy na realizację zajęć na terenie obiektu.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym).

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że modyfikacja specyfikacji dotyczy doszczegółowienia parametrów technicznych wygrodzenia ochronnego z techniką bezpieczeństwa komory robotów mig mag. Dodała, że z tego powodu termin otwarcia ofert zostanie przedłużony z 4 na 13 maja 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.2.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym).

 

Zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zajęcia za pomocą narzędzi do zdalnej nauki są prowadzone we wszystkich szkołach z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego, jak również realizowane jest nauczanie indywidualne, rewalidacyjne i dydaktyczno-wychowawcze. Podkreśliła, że do tej pory przekazano uczniom około 40 laptopów do zdalnej nauki.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali członkowie Zarządu: Dionizy Jaśniewicz, Rafał Zięty i Stefan Tomczak, którzy zwrócili uwagę na aspekty techniczne zdalnego nauczania uniemożliwiające efektywne kształcenie dzieci i młodzieży.

 

Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2019 r.

Anna Trubacz, główna księgowa przedstawiła stan na rachunku bankowym na koniec
2019 r.:

 • środki pieniężne zgromadzono w kwocie 10.315.160,55 zł,
 • zobowiązania finansowe wynosiły 25.524.925,22 zł,
 • deficyt budżetu wynosił 409.911,89 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2019 r.

 

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował o przystąpieniu do wykonania zadań, które zostały wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki .
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 104 / 2020)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-19 14:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.