Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 105 / 2020

PROTOKÓŁ NR 105/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 maja 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na działce nr 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że w związku z planowaną modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku, dyrektor jednostki wystąpił o wygaszenie części trwałego zarządu ustanowionego w celu realizacji statutowych zadań.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.4.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu wydał decyzję o wygaszeniu części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na działce nr 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 2 Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia Publicznego Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że jednostki, których działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wznawiają swoją działalność. Zaznaczyła, że od dnia 6 maja 2020 r. zostaną otwarte przedszkola, jednak decyzję o ich uruchomieniu podejmuje organ prowadzący. Podkreśliła, że po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Specjalnego i po zapoznaniu się z wytycznymi rządowymi w zakresie bezpiecznego pobytu dzieci w placówce, dyrektor jednostki nie rekomenduje jej otwarcia z dniem 6 maja.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zawiesił działalność Publicznego Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni do dnia 24 maja 2020 r.

 

Przywrócenie stacjonarnej pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że od dnia 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznowiła swoją działalność, jednak z uwagi na brak rządowych wytycznych dotyczących bezpośredniego kontaktu z klientami, diagnozy dzieci i młodzieży nie są jeszcze przeprowadzane. Podkreśliła, że dyrektor jednostki wystąpił o opinię do inspektora BHP i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie której będzie mógł wydać zarządzenie określające zasady bezpiecznego funkcjonowania placówki.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej przesłał stanowisko, w którym rekomenduje zapewnienie bezpiecznych zasad funkcjonowania Poradni w zakresie wydawania dokumentów i jednoczesne wykonywanie części zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarząd Powiatu uznał, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powinna działać stacjonarnie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający zachowanie zasad bezpieczeństwa określonych na podstawie uzyskanych wytycznych.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Zaznaczyła, że organ prowadzący szkołę na podstawie przywołanego rozporządzenia może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu powierzył pani Magdalenie Zając pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 569/2020 w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że przeznaczone do sprzedaży maszyny i urządzenia: piec oporowy, zgrzewarka, tokarki, prasa hydrauliczna, szlifierki, schładzalnik mleka, zbiornik do solanki i zbiornik do wody nie są użytkowane lub całkowicie eksploatowane i nie będą ponownie instalowane w pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej po jej modernizacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 570/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 105 / 2020)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-05-19 14:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.