Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 103 / 2020

PROTOKÓŁ NR 103/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady Zarządu Powiatu odbyły się za pośrednictwem wideokonferencji.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały pod obrady wraz z opisem przebiegu spraw.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Żaneta Kowalczyk, inspektor Wydziału Nieruchomości poinformowała, że IV przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku w stosunku do 27 działek ewidencyjnych zakończyły się wynikiem negatywnym. Dodała, że w związku z powyższym jest zasadne podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 27 działek w Bierzglinku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

Stefan Tomczak, członek Zarządu Powiatu zapytał, jaki jest aktualny koszt 1 m2 powierzchni działki.

Żaneta Kowalczyk odpowiedziała, że cena 1 m2 wynosi od 76,00 zł do 103,00 zł netto.

Stefan Tomczak zapytał, z czego wynika różnica pomiędzy kwotą 76,00 zł a 103,00 zł za m2 działki.

Żaneta Kowalczyk odpowiedziała, że każda działka została wyceniona indywidualnie przez rzeczoznawcę. Poinformowała, że różnica cen za m2 wynika z położenia, powierzchni i kształtu działki. Dodała, że działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną są droższe od działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 557/2020 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 19.12.2019 r. Powiat Wrzesiński stał się właścicielem pojazdu samochodowego marki Volkswagen Polo III. Dodała, że ze względu na niską wartość rynkową pojazdu w wysokości 110,00 zł, zgodnie z przedłożoną opinią biegłego, koszt naprawy pojazdu jest nieekonomiczny i realny koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu, dlatego przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w postaci przekazania do stacji demontażu pojazdów jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 558/2020 w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęło pismo koordynatora Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” dotyczące konieczności wyboru pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego na spotkaniach ww. stowarzyszenia. Dodała, że tę funkcję dotychczas pełniła Ilona Dębicka – Samek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Dopowiedziała, że ze względu na dłuższą nieobecność Pani Ilony Dębickiej – Samek, Powiat Wrzesiński został pozbawiony reprezentanta w „Szlaku Piastowskim”. Poinformowała, że powołanie nowego pełnomocnika pozwoli na umocnienie członkostwa Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu i ułatwi funkcjonowanie klastra.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

Zarząd Powiatu upoważnił Mateusza Maseraka do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą w Gnieźnie.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 559/2020 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”, dotyczy:

 1. II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 2. III. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych,
 3. V Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę:

a) sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (cz. II) przedstawiła firma APLY Anny Borawskiej z siedzibą w Warszawie w kwocie 69.431,00,00 zł brutto z terminem dostawy 2 tygodni od dnia zawarcia umowy,

b) wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych (cz. III) przedstawiła firma APLY Anny Borawskiej z siedzibą w Warszawie w kwocie 30.750,00 zł brutto z terminem dostawy 8 tygodni od dnia zawarcia umowy,

c) sprzętu rehabilitacyjnego do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni (cz. V) przedstawiła firma MEDEIR Przemysława Fila z siedzibą w Zielonej Górze na kwotę 730,74 zł brutto z terminem dostawy 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślne podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawców w przetargach nieograniczonych, których przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

1) 560/2020 - cz. II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

2) 561/2020 – dot. cz. III. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych;

3) 562/2020 – dot. cz. V Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do (Integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe, dotyczy

a) 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej,

b) 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

c) 3 Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych,

d) 4 Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej,

e) 5 Usługi inspektora nadzoru w branży drogowej.


Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że najkorzystniejszą ofertę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe, dotyczy:

a) 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej,

b) 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

c) 3 Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych,

d) 4 Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej

przedstawiła firma „RYSOL” Piotra Olszowskiego z siedzibą w Orzechowie na kwotę: 42.000,00 zł (cz. 1), 20.000,00 zł (cz. 2), 20.000,00 zł (cz. 3) i 10.000,00 zł (cz. 4). Dodał, że natomiast jako najkorzystniejszą ofertę na cz. 5 Usługi inspektora nadzoru w branży drogowej przedstawiła firma: Usługi Inżynierskie Piotra Wojcińskiego z siedzibą w Nekli na kwotę 6.490,00 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślne podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawców w przetargach nieograniczonych, których przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stale na działce nr 1271/13 obręb Września:

1) 563/2020 – dot. cz. 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej;

2) 564/2020 – dot. cz. 2 Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej;

3) 565/2020 – dot. cz. 3 Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych;

4) 566/2020 – dot. cz. 4 Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej;

5) 567/2020 – dot. cz. 5 Usługi inspektora nadzoru w branży drogowej.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Magdalena Michalak poinformowała, że specyfikacja dotyczy doposażenia pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: dostawa materiałów biurowych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i dostawa podręczników.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.12.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak 
 4. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 103 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-27 08:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.