Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 107 / 2020

PROTOKÓŁ NR 107/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 maja 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie wniosku MKS „Victoria” Września w sprawie realizacji zajęć sportowych z piłki nożnej w ramach grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Trenerzy klubu sportowego „Victoria” Września wystąpili o wydłużenie okresu obowiązywania umów na realizację zajęć z piłki nożnej w ramach grantów na zajęcia rekreacyjno-sportowe, które nie odbyły się w kwietniu z powodu epidemii koronawirusa. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 218/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. granty sportowe mogę być realizowane maksymalnie przez 9 miesięcy w danym roku szkolnym, wobec powyższego nie istnieją formalne przeszkody, aby wykorzystując zarezerwowane na ten cel środki, wydłużyć umowy zainteresowanym podmiotom.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie umów na realizację zajęć w ramach grantów rekreacyjno-sportowych jednak nie dłużej niż do 26 czerwca 2020 r.  zgodnie z zasadami określonymi w Programie Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

W pierwszym postępowaniu przetargowym na dostawę karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na powyższe powtórzono procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca zaproszony do składania ofert poinformował, że nie jest w stanie spełnić wymagań dotyczących wszystkich parametrów technicznych ambulansu, tym samym nie mógł złożyć oferty. Biorąc powyższe pod uwagę przygotowany został nowy opis przedmiotu zamówienia, w którym:

 • nie została wskazana konkretna lokalizacja poszczególnego wyposażenia medycznego, obecny zapis zawiera informacje dotyczące wyposażenia całego przedziału medycznego,
 • usunięto lub zmieniono parametry, których zbyt szczegółowy opis mógł zawężać grono potencjalnych oferentów.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.16.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę nowej bursy wpłynęły oferty, które przewyższyły zaplanowane środki. W związku z epidemią koronawirusa powiat wrzesiński wystąpił do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ o przyznanie dodatkowych środków na ww. budowę (potencjalne miejsce dla służ ratunkowych czy do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych). Beneficjent projektu wyraził jedynie zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r. Wyłonienie wykonawcy budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni umożliwi zakończenie realizacji projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.16.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów wynosił 102.238.789,68 zł i został zrealizowany w kwocie 27.268.021,92 zł, co stanowi 26,67 % wykonania planu. Plan wydatków wynosił 105.593.387,49 zł i został zrealizowany w kwocie 22.549.899,74 zł, co stanowi 21,36 % wykonania planu. W związku z powyższym w I kwartale 2020 r. powstała nadwyżka na kwotę 4.718.122,18 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 577/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu dokonuje wyboru banku do bankowej obsługi jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi na zasadach określonych w przepisach dotyczących zamówień publicznych. Po dokonaniu szacowania wartości zamówienia w oparciu o dotychczasowe warunki prowadzonej obsługi, składane w latach ubiegłych oferty banków wraz z uwzględnieniem założeń opisanych w opisie przedmiotu zamówienia ustalono, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 euro wyrażonych w polskich złotych. W dniu 28 kwietnia 2020 r. wysłano zapytania ofertowe do czterech banków mających siedzibę lub oddział na terenie Wrześni. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w opisie przedmiotu zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożył Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 578/2020 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Zmiany przyjęte w uchwałach Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 20207 zostały ujęte w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 579/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 580/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty (przed XVIII sesją Rady Powiatu Wrzesińskiego).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki zawiadomił o przyznaniu środków w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań wymienionych w art. 15zzb – 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dot. działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni). Wobec powyższego konieczne było wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał budżetowych rozpatrywanych na sesji Rady w dniu 13 maja 2020 r.

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 107 / 2020)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-27 09:55
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 10:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.