Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 106 / 2020

 

PROTOKÓŁ NR 106/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 maja 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – 1.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

 • część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 328.910,00 zł,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych został zmniejszony o kwotę 7.146,00 zł,
 • plan dotacji celowych dla środowiskowych domów samopomocy został zwiększony o kwotę 4.732,00 zł dla jednostki w Pietrzykowie i o kwotę 3.680,00 zł dla jednostki w Gozdowie,
 • plan dotacji celowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został zwiększony o kwotę 10.378,00 zł,
 • plan dotacji celowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został zwiększony o kwotę 30.000,00 zł,
 • plan dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka został zwiększony o kwotę 7.425,00 zł,
 • na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę 4.500,00 zł,
 • za uszkodzenie szlabanu przy ul. Chopina wpłynęło odszkodowanie w kwocie 5.000,00 zł.

W wyniku analizy wniosków/pism Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował o zwiększeniu planów finansowych jednostek z przeznaczeniem:

 • kwoty 50.300,00 zł na budowę wejścia ewakuacyjnego ze starego budynku dydaktycznego, kwoty 15.000,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, kwoty 82.957,00 zł na utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy starym budynku Zespołu Szkół Politechnicznych,
 • kwoty 26.720,00 zł na modernizację głównej rozdzielni prądu w Liceum Ogólnokształcącym,
 • kwoty 125.503,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej,
 • kwoty 15.288,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • kwoty 5.996,00 zł na jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • kwoty 1.877.442,66 zł na wkład własny potrzebny do realizacji zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek
  – Zagórów.

Anna Trubacz wyjaśniła, że powiat wrzesiński uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.816.164,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację ww. przebudowy drogi. Zaznaczyła, ze wkład własny na realizację tego zadania będzie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”. Dodała, że łączne nakłady finansowe wynoszą 2.849.136,28 zł, a wkład własny w kwocie 1.194.492,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego z planowaną spłatą w latach 2023 – 2027.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wnioskował o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”, na którego realizację powiat wrzesiński uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Do dnia 15 maja 2020 r. należy złożyć dokumentację i wykazać wkład własny ww. zadania w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślne podjął uchwałę nr 571/2020 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania szkołom ponadpodstawowym mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że powiat wrzesiński pozyskał środki w ramach grantu na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zaznaczyła, że uzyskane środki finansowe umożliwiły zakup kolejnych 24 laptopów, które zostaną przekazane szkołom ponadpodstawowym i Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia. Zaznaczyła, że łącznie zakupiono na ten cel 47 laptopów.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślne podjął uchwały:

 • nr 572/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 573/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 574/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 575/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 576/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni mienia w postaci laptopa niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że pytania wykonawców dotyczyły doszczegółowienia specyfikacji w zakresie parametrów stacji zrobotyzowanej. Dodał, że proponuje się zmianę terminu otwarcia ofert z 13 na 22 maja 2020 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.2.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Informacja o rozstrzygnięciu nadzorczym dotyczącym uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 r.

Dnia 7 maja 2020 r. wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego informujące o odstąpieniu od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiotowej sprawie.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

 

drukuj (Protokół nr 106 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-06-03 09:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.