Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 110 / 2020

PROTOKÓŁ NR 110/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 maja 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego na budowę budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wykonawcy zgłosili pytania dotyczące: zmiany warunku udziału w postępowaniu przetargowym w zakresie zdolności technicznej, wyceny dostawy i montażu instalacji klimatyzacji, środków finansowych na realizację ww. zadania i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zarząd Powiatu zdecydował o zmianie wartości wykazu należytego wykonania z jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 2.600.000,00 zł brutto na dwie roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.15.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził jednomyślnie modyfikację specyfikacji dotyczącą postępowania przetargowego na budowę budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

 

Pkt 2.1 i 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej/nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań w ramach realizacji projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego postępowania przetargowego powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy. Zaznaczyła, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele Wydziału Inwestycji i wydziału merytorycznie odpowiadającego za realizację projektu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 587/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań w ramach realizacji projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”,
 • nr 588/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań w ramach realizacji projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej.

W celu sprawnej obsługi klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wywiady, konsultacje, terapie realizowane zdalnie z uwagi na stan epidemiczny) dyrektor jednostki złożył wniosek o przydzielenie dodatkowego numeru telefonu komórkowego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 589/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 557/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości przypomniała, że w kwietniu br. Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek w Bierzglinku. Poinformowała, że w związku ze zmianą numerów rachunków bankowych od dnia 1 czerwca 2020 r. konieczne jest dokonanie zmiany terminów wpłaty wadium na kwartał „Ł” i „M”, które zostały wyznaczone na dzień zmiany numerów kont. Zaproponowała, by nowy termin wyznaczyć na dzień 29 maja 2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 590/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 557/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

 

Pkt 2.5 – 2.7 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok, planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że został zwiększony projekt dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 55.448,00 zł na realizację programu modernizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zakupu sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Dodała, że w celu wyłonienia dostawcy ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 11.166,00 zł i przeznacza te środki na ww. cel. Ponadto zaznaczyła, że dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł z wydatków bieżących na zadania statutowe jednostek budżetowych na wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zawarcie umów cywilno-prawnych z członkami komisji na awans zawodowy.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 591/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • nr 592/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • nr 593/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 3 Przedstawienie sprawy zawezwania uczestników postępowania do próby ugodowej w sprawie o wydanie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe.

Jolanta Pielak poinformowała, że na działkach: nr 440/1 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, nr 1535 przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, nr 545/21 w miejscowości Orzechowo, nr 1271/10 i 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni oraz 153/43 w miejscowości Kołaczkowo znajdują się urządzenia przesyłowe tj. słupy oraz linie energetyczne wraz ze wszystkimi urządzeniami, instalacjami naziemnymi i podziemnymi obsługującymi te urządzenia. Zaznaczyła, że powiatowi wrzesińskiemu jako właścicielowi tych nieruchomości przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotowych nieruchomości i nakazanie usunięcia urządzeń przesyłowych. Podkreśliła, że trudno jest jednoznacznie wskazać, kiedy urządzenia te zostały wybudowane, ale wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zawezwanie uczestników postępowania do próby ugodowej może spowodować przerwanie ewentualnego biegu terminu do zasiedzenia służebności przesyłu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.2.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie uczestników postępowania do próby ugodowej w sprawie o wydanie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe.

 

Pkt 4 Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji spółkom wodnym.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że wniosek Spółki Wodnej „Kołaczkowo” o udzielenie dotacji wpłynął po wyznaczonym terminie. Zaznaczyła, że na postawie przeanalizowanego orzecznictwa dotyczącego przedmiotowej sprawy przyjmuje się, że terminy wskazane przez Radę Powiatu w zakresie składania wniosków o dotacje przez spółki wodne są instrukcyjne i możliwe jest ich przywrócenie. Zaproponowała, by poinformować spółkę wodną o możliwości wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu wraz z wyrażeniem woli dalszego ubiegania się o dotację.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji spółkom wodnym.

 

Pkt 5 Przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, że  wojewoda wielkopolski ogłosił nabór na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zaznaczyła, że dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd autobusu na odległość 1 km), a wkład własny minimum 10% ogólnego kosztu organizacji tych przewozów. Podkreśliła, że powiat wrzesiński może ubiegać się o dofinansowanie przewozów na trasie (linia nr 4) Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września w kwocie 22.680,00 zł i na trasie (linia nr 5) Pyzdry – Kaczanowo – Września w kwocie 94.248,00 zł. Dodała, że wysokość wkładu własnego powiatu wrzesińskiego po konsultacji z Urzędem Wojewódzkim została określona w wysokości 0,35 zł/wozokilometr, co stanowi odpowiednio kwoty 2.646,00 zł (linia nr 4) i 10.995,00 zł (linia nr 5). Podkreśliła, że przy znacznym spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego uzyskanie dofinansowania zmniejszy zagrożenie zawieszenia bądź likwidacji części linii komunikacyjnych realizowanych przez firmę „WAMA”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rafał Zięty, członek Zarządu wstrzymał się od głosu z uwagi na wątpliwości dotyczące sposobu wyliczenia wysokości wkładu własnego powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 6 Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi łączącej ul. St. Koniecznego z ul. M. Strzykały we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że wykonanie przedmiotowej inwestycji drogowej przewiduje poszerzenie istniejącego pasa drogowego, co wiąże się z koniecznością przejęcia części działki prywatnej
i działki gminnej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.1.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek w zakresie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi łączącej ul. St. Koniecznego z ul. M. Strzykały we Wrześni.

 

Pkt 7 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kasztanowej w Podstolicach przewiduje w części zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w części zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową oraz usługi sportu i rekreacji.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.1.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach.

 

Pkt 8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że pula środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2019 r. wynosiła 298.060,00 zł, w tym nieodpłatna pomoc prawna i zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant. Zaznaczyła, że zostały zawarte 53 umowy dotacyjne, w tym 2 umowy z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej nie zostały zrealizowane. Podkreśliła, że na realizację zadań publicznych przekazano środki finansowe w kwocie 291.346,00 zł, a do budżetu zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 9.993,67 zł.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Powiatu Wrzesińskiego i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

 

Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Przedłużenie terminu realizacji umowy na dostawę wyposażenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że firma Łukasiewicz PIAiP z siedzibą w Warszawie wystąpiła o wydłużenie o 30 dni terminu realizacji umowy dotyczącej postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia – technika połączeń śrubowych do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 110 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-06-24 09:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.