Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 112 / 2020

PROTOKÓŁ NR 112/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Funkcjonowanie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny odniósł się do prośby skierowanej do Zarządu Powiatu przez pracowników jednego z przedszkoli niepublicznych w sprawie przekazania Ośrodkowi niezbędnych artykułów higieny osobistej, papierniczych itp. Wyjaśnił, że:

 • środki z budżetu powiatu wrzesińskiego na działalność placówki są wystarczające, wychowankowie mają zabezpieczone wszystkie potrzeby związane z ich prawidłowym funkcjonowaniem,
 • wnioskodawca ww. prośby na złożone telefonicznie zapytanie otrzymał jedynie informację o możliwości rzeczowego wsparcia wychowanków Ośrodka,
 • wiele stowarzyszeń i organizacji przekazuje Ośrodkowi wsparcie rzeczowe lub finansowe.

Andrzej Szablikowski zwrócił również uwagę na potrzebę wymiany rynien, rur spustowych i naprawę tynków na elewacji budynku Ośrodka. Dodał, że koszt naprawy szacuje się w kwocie około 40.000,00 zł, a pozwolenie na przeprowadzenie tych robót obowiązuje do grudnia 2021 r.

Ponadto dyrektor Ośrodka przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2021 r. należy zmniejszyć liczbę wychowanków do 14 osób. Zaznaczył, że w chwili obecnej w placówce przebywa 25 podopiecznych, niektóre dzieci wracają do Ośrodka po pobycie w rodzinach zastępczych. Andrzej Szablikowski poinformował, że w marcu br. rozpoczęła się kontrola działalności Ośrodka zlecona przez wojewodę wielkopolskiego, która została wstrzymana z powodu epidemii koronawirusa.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że koncepcję funkcjonowania Ośrodka kształtuje zmieniająca się na przestrzeni kilku lat państwowa polityka sprawowania opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił, że te tendencje mają znaczący wpływ na decyzję o podziale placówki lub zachowaniu jej obecnego stanu z jednoczesnym zmniejszeniem liczby wychowanków. Zaznaczył, że wojewoda wielkopolski w lutym br. udzielił ustanej zgody na funkcjonowanie dwóch odrębnych placówek 14-osobowych w jednym budynku. Podkreślił, że bez pisemnego potwierdzenia możliwości przekształcenia Ośrodka nie jest zasadne wykonywanie prac remontowych w celu wyodrębnienia dwóch placówek.

Sprawy są prowadzone pod nr. NPZ.815.1.2020, NPZ.82.7.2020 i NPZ. 82.6.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu uzgodnił, że koncepcja funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie będzie omawiana po zakończeniu kontroli zewnętrznej.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta wykonawcy Ratownik – Ambulanse Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w miejscowości Jabłonna w kwocie 361.165,77 zł. Zaznaczył, że środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 350.000,00 zł były niewystarczające i dlatego w celu wyłonienia wykonawcy dokonano zwiększenia planu środków o brakującą kwotę.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 594/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa karetki – ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych: wycinarka drutowa, urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami, piec komorowy i dwa komputery przenośne z oprogramowaniem.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejsze oferty w przedmiotowych postępowaniach przetargowych złożyli wykonawcy:

 • Metal Technics Polska sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie w kwocie 115.620,00 zł na dostawę wycinarki drutowej. Cena oferty mieści się w kwocie 347.991,60 zł, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia,
 • LaborTech Polska Marceli Fuczek z siedzibą w Oświęcimiu w kwocie 113.898,00 zł na dostawę urządzenia do badań wytrzymałościowych z komponentami. Cena oferty mieści się w kwocie 159.800,00 zł, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia,
 • Diesel System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 23.250,00 zł na dostawę pieca komorowego. Cena oferty przewyższyła kwotę 19.411,00 zł, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu wcześniejszych postępowań przetargowych możliwe jest podjęcie uchwały,
 • Kro-Bot Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Swarzędzu na dostawę dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem. Cena oferty przewyższyła kwotę 59.000,00 zł, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu wcześniejszych postępowań przetargowych możliwe jest podjęcie uchwały.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych:

 • nr 595/2020 dot. dostawy wycinarki drutowej,
 • nr 596/2020 dot. dostawy urządzenia do badań wytrzymałościowych z komponentami,
 • nr 597/2020 dot. dostawy pieca komorowego,
 • nr 598/2020 dot. dostawy dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” część I – dostawa materiałów biurowych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku. Zaznaczyła, że cena oferty w kwocie 4.193,39 zł mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 599/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” część I – dostawa materiałów biurowych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” część II – dostawa podręczników.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku. Zaznaczyła, że cena oferty w kwocie 6.988,99 zł mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 600/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” część II – dostawa podręczników.

 

Pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wykaz określający tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć został uzupełniony o:

 • stanowiska kierownicze dyrektora i wicedyrektora w Bursie Międzyszkolnej w związku z jej wyodrębnieniem ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej,
 • stanowiska wicedyrektorów w pozostałych szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia, w których dotąd w przypadku nieobecności dyrektora zastępował go nauczyciel wyznaczony przez Zarząd Powiatu.

Dodała, ż projekt uchwały podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Pkt 4 Przedstawienie wyroku w sprawie bezskuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Sąd Rejonowy we Wrześni oddalił powództwo w sprawie żądania ustalenia bezskuteczności i nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Zaznaczyła, że jednocześnie Sąd orzekł istnienie między powódką a pozwanym (powiat wrzesiński) stosunku najmu lokalu mieszkalnego, który obowiązuje na czas nieokreślony, co wynika z umowy zawartej w październiku 2007 r. Podkreśliła, że Sąd zakwestionował wypowiedzenie umowy na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, gdyż jest to rozwiązanie ostateczne i powinno być stosowane, gdy przebywanie lokatorów w lokalu zagrozi ich bezpieczeństwu z uwagi na stan techniczny budynku, a czas potrzebny na przeprowadzenie remontu będzie dłuższy niż jeden rok. Poinformowała, że Sąd stwierdził ponadto, iż:

 • niewłaściwa była reprezentacja pozwanego na wypowiedzeniu umowy najmu z dnia
  25 listopada 2015 r.,
 • wypowiedzenie umowy z dnia 2 grudnia 2016 r. nie mogło być przedmiotem osądu, gdyż wykraczało poza podstawę faktyczną żądania pozwu,
 • pierwszoplanowym zamierzeniem pozwanego było przeprowadzenie remontu w celu zrealizowania planowanej inwestycji pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 • wykonanie wszystkich prac wykazanych w harmonogramie tj. faktyczne zakończenie procesu modernizacji jest możliwe w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy, mimo stwierdzenia biegłego, że czas pracy powinien wynieść 13 miesięcy.

Jolanta Pielak zaznaczyła, że powiatowi wrzesińskiemu przysługuje prawo do wniesienia apelacji od wydanego wyroku do dnia 9 czerwca 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6845.2.36.2015 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął decyzję o niewnoszeniu odwołania od wyroku w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rafał Zięty, członek Zarząd wnioskował o oszacowanie kosztów budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od dworca kolejowego w Miłosławiu do świetlicy w miejscowości Pałczyn w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 85% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że gmina Miłosław deklaruje współfinansowanie ww. inwestycji.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 112 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-07-06 14:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.