Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 114 / 2020

PROTOKÓŁ NR 114/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że przewozy pasażerskie w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wrzesińskiego realizuje firma WA-MA z Pyzdr. Zaznaczyła, że wniosek o dofinansowanie dwóch linii komunikacyjnych na trasach: Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września oraz Pyzdry – Kaczanowo – Września został pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę wielkopolskiego i powiat uzyskał dopłatę w wysokości 3,00 zł do 1 wozokilometra na ww. liniach. Dodała, że warunkiem realizacji dofinansowania jest zawarcie umowy z przewoźnikiem. Podkreśliła, że dofinansowanie zostanie przekazane na utrzymanie połączeń pasażerskich dla mieszkańców tych miejscowości powiatu wrzesińskiego, którzy nie mają możliwości korzystania z innych środków transportu publicznego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przypomniała, że zmiana uchwały przewiduje dodanie do ww. regulaminu stanowisk: dyrektora i wicedyrektora Bursy Międzyszkolnej w związku z jej wyłączeniem ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz stanowisk wicedyrektorów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia w związku z brakiem tych stanowisk w placówkach. Poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związku zawodowe nauczycieli oraz Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych – sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zamówienie obejmuje zakup wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w której odbywają się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaznaczyła, że wyposażenie stanowią: komputer, drukarka laserowa, odtwarzacz dvd i telewizor.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.18.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych – sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zamówienie obejmuje zakup pięciu zestawów komputerowych, które umożliwią realizację projektu cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Dodała, że kryterium wyboru ofert stanowią: cena oferty – 60% i termin dostawy – 40%.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.17.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zmiany w składzie osobowym członków komisji przetargowej są związane z realizacją ww. zadań przez innego pracownika Wydziału Edukacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 603/2020 w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wnioski o dofinansowanie na pomoc zdrowotną, które zostały złożone przez nauczycieli i nauczycieli emerytów w terminie do 31 maja, podlegały weryfikacji pracowników Wydziału Edukacji. Zaznaczyła, że środki zostały rozdysponowane proporcjonalnie, w łącznej kwocie 18.457,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 604/2020 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego.

Zwiększenie ilości telefonów komórkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest związane z koniecznością obsługi aplikacji bankowych przez pracowników.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 605/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nekla.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że drogi, które gmina Nekla planuje zaliczyć do kategorii dróg gminnych stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Podkreślił, że drodze stanowiącej odnogę ulicy Chopina w Nekli proponuje się nadać status drogi wewnętrznej z uwagi na fakt, iż stanowi ona wyłącznie dojazd do miejskiego targowiska.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 606/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nekla.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że konkursy ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych zostaną ogłoszone w obszarach:

 • kultury, sztuki i ochrony tradycji – kwota 35.000,00 zł,
 • edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych – kwota 2.000,00 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota 17.500,00 zł,
 • pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej – kwota 10.000,00 zł,
 • ratownictwa i ochrony ludności – kwota 5.000,00 zł,
 • ochrony i promocji zdrowia – kwota 14.000,00 zł,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 10.000,00 zł,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 20.000,00 zł.

Zaznaczyła, że termin na składanie ofert wyznacza się do dnia 8 lipca za pośrednictwem generatora wniosków. Przypomniała, że konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 10 sierpnia, a zakończy najpóźniej 15 grudnia 2020 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r.:

 • nr 607/2020 – dot. obszaru kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • nr 608/2020 – dot. obszaru edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 • nr 609/2020 – dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • nr 610/2020 – dot. obszaru pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • nr 611/2020 – dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności,
 • nr 612/2020 – dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia,
 • nr 613/2020 – dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nr 614/2020 – dot. obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarach wymienionych w pkt. 3.5 w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w trybie wsparcia zadań publicznych w obszarach ww. w pkt 3.5 ogłasza się nabór członków komisji konkursowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarach wymienionych w pkt. 3.5 w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • nr 615/2020 – dot. obszaru kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • nr 616/2020 – dot. obszaru edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 • nr 617/2020 – dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • nr 618/2020 – dot. obszaru pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • nr 619/2020 – dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności,
 • nr 620/2020 – dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia,
 • nr 621/2020 – dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nr 622/2020 – dot. obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Pkt 3.7 – 3.9 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok, planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że plan dotacji celowych został zwiększony na:

 • realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka o kwotę 37.125,00 zł,
 • realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 1.435,00 zł,
 • wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o kwotę 21.220,04 zł,
 • wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażaków w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 519,00 zł,
 • sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 185.134,00 zł,
 • sfinansowanie miejsc pobytowych finansowanych według starych zasad w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni o kwotę 11.929,04 zł,
 • realizację programów odziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę 9.720,00 zł,
 • realizację programu „Dobry start” o kwotę 26.040,00 zł.

Dodała, że ww. zmiany skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 623/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • nr 624/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 625/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 2.10 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

 • plan dochodów w 2019 r. wynosił 122.560.534,29 zł i został zrealizowany w kwocie 120.017.226,21 zł,
 • plan wydatków w 2019 r. wynosił 126.139.251,22 zł i został zrealizowany w kwocie 120.427.138,10 zł.

Dodała, że informacja obejmuje również: kwoty zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń, rozłożono spłatę na raty i wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 626/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 4.1 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Wrześni zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała I i II. Zaznaczył, że tereny objęte planem znajdują się w bliskim sąsiedztwie Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej i będą przeznaczone pod inwestycje tj. budowę obiektów produkcyjnych, logistycznych.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB.6740.69.9.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie prawnej sytuacji nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości przypomniała, że w maju 2019 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę na odwołanie darowizny, gdyż cel na który nieruchomość została darowana nie był realizowany. Zaznaczyła, że w czerwcu ubiegłego roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił do wojewody wielkopolskiego o odwołanie darowizny z uwagi na fakt, iż nieruchomość miała przejść do zasobu Skarbu Państwa. Podkreśliła, że wojewoda pismem z dnia 15 czerwca 2020 r. poinformował, że zgoda nie jest wymagana, gdyż odwołanie darowizny zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest czynnością obligatoryjną, a przeniesienie prawa własności powinno się odbyć przez pisemne oświadczenie o zwrocie przedmiotu umowy darowizny. Zaznaczyła, że przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego. Zauważyła, że nakłady finansowe na utrzymanie przedmiotowej nieruchomości po jej włączeniu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa będą pochodziły ze środków wojewody. Dodała, że sprawa komunalizacji nieruchomości jest w trakcie rozpatrywania, termin wyznaczono na marzec 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.680.6.9.2019 w Wydziale Nieruchomości.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Koncepcja budowy placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera wskazywała na konieczność zorganizowania przestrzeni do aktywizacji ruchowej dzieci w Przedszkolu Specjalnym przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Zaznaczyła, że wicedyrektor szkoły opracowała koncepcję budowy placu zabaw uwzględniającą potrzeby najmłodszych wychowanków placówki. Podkreśliła, że szacunkowy koszt wynosi 50.000,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie budowy placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 114 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-07-28 08:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.