Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 115 / 2020

PROTOKÓŁ NR 115/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr:

 • 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że projekty są realizowane od 2019 r. Zaznaczył, że w związku z wydłużeniem realizacji projektów do 31 grudnia 2022 r., wprowadzeniem nowego zadania związanego z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 i zwiększeniem projektów o środki rezerwy Funduszu Pracy konieczne jest dokonanie zmiany w uchwałach podjętych w 2018 r. Przypomniał, że ogólna wartość projektu dotyczącego aktywizacji osób młodych wynosi 6.010.669,08 zł, a jego celem jest objęcie wsparciem osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami. Nadmienił, że projekt dotyczący aktywizacji zawodowej szacuje się na ogólną wartość 5.355.124,32 zł, a jego celem jest wzrost zatrudnienia osób po 29 roku życia, w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, osób w wieku 50 lat i więcej, imigrantów i reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i mężczyzn wieku 30 – 49 lat. Zaznaczył, że:

 • środki na aktywizację osób młodych w 2020 r. wynoszą 1.861.972,92 zł, w tym środki przeznaczone na realizację zadań w związku z COVID-19 to kwota 318.253,48 zł,
 • środki na aktywizację zawodową w 2020 r. wynoszą 2.221.421,72 zł, w tym środki na COVID-19 stanowią kwotę 1.150.000,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniające uchwały nr:

 • 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie Zarządu podjęli dyskusję w zakresie dostępnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wrzesińskim i środków przekazanych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie częściowego umorzenia oraz częściowego rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Wrzesińskiego z tytułu obowiązku naprawienia szkody przez*, orzeczonego prawomocnym wyrokiem karnym z dnia 5 czerwca 2019 roku sygn. akt II K 587/18.

Jacek Sławski, radca prawny poinformował, że powiatowi wrzesińskiemu na podstawie prawomocnego wyroku karnego zasądzono kwotę 104.851,74 zł z tytułu naprawienia szkody za oszustwo i wyłudzenie świadczeń ze środków pomocy dla osób niepełnosprawnych. Zaznaczył, że skazany wystąpił o częściowe umorzenie kwoty 70.000,00 zł i rozłożenie na raty pozostałej części należności pieniężnej na 36 miesięcznych rat, w wysokości pierwszych rat po 150,00 zł, a ostatnia w kwocie 29.601,74 zł. Dodał, że dłużnik uzasadnił wniosek sytuacją majątkową, zdrowotną i postawą w trakcie prowadzonego postępowania karnego. Podkreślił, że zwolnienie wnioskującego z obowiązku naprawienia szkody byłoby sprzeczne z zasadami słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 627/2020 w sprawie częściowego umorzenia oraz częściowego rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Wrzesińskiego z tytułu obowiązku naprawienia szkody przez*, orzeczonego prawomocnym wyrokiem karnym z dnia 5 czerwca 2019 roku sygn. akt II K 587/18, w której negatywnie rozpatrzył złożony wniosek.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych: część I – komora robotów multistacja, część II – komora robotów mig-mag.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisja przetargowa wybrała jako najkorzystniejsze oferty firmy ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zaznaczyła, że na część I cena oferty wynosiła 1.549.800,00 zł, a na część II wynosiła 365.310,00 zł. Dodała, że ceny ofert przewyższyły kwoty, które zamierzano przeznaczyć na realizację zamówień. Podkreśliła, że z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu wcześniejszych postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” możliwe jest dokonanie wyboru wykonawców.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych:

 • nr 628/2020 dot. części I – komora robotów multistacja,
 • nr 629/2020 dot. części II – komora robotów mig-mag.

 

Pkt 2.3 i pkt 2.4 Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i zatwierdzenia programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że regulamin organizacyjny i programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zostały pozytywnie zaopiniowane przez wojewodę wielkopolskiego. Zaznaczyła, że dokumenty stanowią podstawę funkcjonowania jednostki wyodrębnionej od lutego 2020 r. ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 630/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
 • nr 631/2020 w sprawie zatwierdzenia programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2021 roku oraz harmonogramu działań.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie przeznaczył środków i nie ustalił harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 632/2020 w sprawie wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2021 roku oraz harmonogramu działań.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w terminie do 31 maja br. wpłynęły wnioski o dofinansowanie tzw. „czesnego”. Zaznaczyła, że złożone wnioski odpowiadają wymogom określonym w uchwale nr 506/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ustalającej plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalne kwoty dofinansowania opłat, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane jest w bieżącym roku. Przypomniała, że maksymalnie dofinansowanie może wynosić nie więcej niż 70 % wniesionej opłaty, jednorazowo w wysokości 2.000,00 zł. Podkreśliła, że rozdysponowano kwotę 4.856,00 zł dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i 2.500,00 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 633/2020 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 

Pkt 3 Stan realizacji naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Olga Kośmińska-Giera odniosła się do oferty naboru w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Zaznaczyła, że do dyrektora szkoły i organu prowadzącego wpłynął wniosek rodziców z postulatami zmiany profilu klasy 1d z rozszerzonymi przedmiotami matematyka i geografia na przedmioty matematyka i fizyka oraz matematyka i język angielski (po pół oddziału). Podkreśliła, że rodzicie wnioskują o zmianę profilu klasy mimo iż dyrektor zaplanował fizykę eksperymentalną w ofercie naboru do tej klasy w ramach przedmiotów rozszerzonych. Dodała, że wniosek o zmianę profilu został przesłany również do kuratora oświaty i przewodniczącego Rady Powiatu. Podkreśliła, że wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, uczniowie mają możliwość zadeklarowania ewentualnej chęci zmiany rozszerzenia na etapie składania wniosków. Zaznaczyła, że dodatkowo w momencie potwierdzania woli nauki w klasie o profilu matematyka i geografia, uczniowie będą jednocześnie deklarowali, czy pozostają przy pierwotnym wyborze profilu klasy, czy wybierają profil łączony, z nowymi rozszerzeniami. Poinformowała, że nabór wniosków upłynie 10 lipca, a decyzja o zmianie profilu klasy będzie uwarunkowana złożeniem deklaracji przez co najmniej 15 osób, które zostaną przyjęte do tego oddziału.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, w jaki sposób absolwenci gimnazjów i szkół ponadpodstawowych są informowani o możliwości zmiany profilu klasy. Dodał, że najlepszym sposobem jest przekazanie bezpośredniej informacji do szkół.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że informacje zostały przekazane za pośrednictwem radia i są publikowane na stronie internetowej powiatu i facebooku szkoły. Dodała, że rodzice uczniów zainteresowanych zmianą profilu zostali również poinformowani o konieczności złożenia deklaracji warunkującej decyzję organu prowadzącego o zmianie profilu klasy.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia wsparcia Klubowi Piłkarskiemu Września.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że nowopowstały klub sportowy promujący futsal wystąpił o dofinansowanie bieżącej działalności. Zauważyła, że podmiot może wystąpić o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację konkretnego zadania publicznego. Podkreśliła, że rolą jednostki samorządu terytorialnego nie jest finansowanie bieżącej działalności klubu sportowego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.425.10.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Klubu Piłkarskiego Września.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu PKS Progress Września na turniej Puchar Bałtyku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że PKS Progress Września organizuje wyjazd na turniej do Kołobrzegu, który stanowi przygotowanie do rozgrywek w ramach finału Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ. 425.11.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie busa będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych (koszt około 900,00 zł) i przekazanie dofinansowania do łącznej wysokości 2.000,00 zł.

 

Pkt 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr 82/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przytoczyła orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w podobnej sprawie, zgodnie z którym Rada Powiatu ustalając wysokości opłat powinna uwzględnić rzeczywiste koszty, jakie poniesie powiat w konkretnym przypadku, w tym ceny za usługi tego rodzaju świadczone na terenie powiatu przez inne podmioty, w szczególności podmioty zajmujące się profesjonalnym świadczeniem. Zaznaczyła, że co rocznie pracownicy Wydziału próbowali telefonicznie ustalić, czy jakieś podmioty na terenie powiatu wrzesińskiego będą mogły złożyć ofertę na tego typu świadczenia. Podkreśliła, że żaden podmiot nie złożył oferty. Poinformowała, że w grudniu 2014 r. Marina Ląd przekazała ofertę wskazującą, że cena warunków holowania każdorazowo będzie podana indywidualnie i będzie zależeć od odległości od portu i wielkości holowanego obiektu, a stawki za przechowywanie zostały wskazane wówczas w wysokościach o 1,00 zł niższych niż obowiązujące w obwieszczeniu Ministra Finansów. Podkreśliła, że w związku z brakiem oferty na świadczenie ww. usług, stawki przyjmowane w uchwale Rady były zgodne ze stawkami określonymi w obwieszczeniach ministerialnych. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ za pośrednictwem, którego wnosi się skargę, przekazuje ją sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr 82/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

 

Pkt 6.1 i pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawach zmian w budżecie oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększyły się z tytułu:

1) wpłaty w kwocie 440,00 zł od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie za przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,

2) wpływu w kwocie 26.600,00 zł w związku ze wzrostem kosztów średniego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej,

3) wpływu w kwocie 1.555,00 zł ze sprzedaży usług noclegowych w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

4) darowizny w kwocie 500,00 zł na zakup gier integracyjnych i w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie wakacji letnich dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny,

5) wpływu w kwocie 4.000,00 zł za rejestrację jachtów,

6) odszkodowania w kwocie 4.428,00 zł za uszkodzenie bariery ochronnej przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Kleparz,

7) wpływu w kwocie 41.581,00 zł ze sprzedaży ciągnika, przyczepy rolniczej, samochodów marki Żuk i Fiat Punto będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

8) przyznaniu środków w łącznej kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

9) udzielenia pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł przez Gminę i Miasto Pyzdry na przebudowę drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

Zarząd Powiatu, po analizie wniosków dotyczących zmian w budżecie powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planów finansowych jednostek:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 29.400,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu zawodowego, wypłatę nagrody jubileuszowej dla trzech osób i odprawy oraz kwotę 86.171,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe),

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 18.878,00 zł na jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z usamodzielnieniem się dwóch wychowanków i na zagospodarowanie przez jednego wychowanka,

3) Domu Pomocy Społecznej o kwotę 26.600,00 zł na zakup odzieży ochronnej, leków i wyrobów medycznych oraz usługi remontowe,

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 1.400,00 zł na organizację obozu szkoleniowego, kwotę 130.000,00 zł na modernizację sali gimnastycznej i kwotę 131.476,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe),

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 22.635,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej, kwotę 21.119,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty) i kwotę 5.000,00 zł na budowę systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,

6) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny o kwotę 2.500,00 zł na dofinansowanie wyjazdu letniego wychowanków,

7) Starostwa Powiatowego o kwoty:

 • 1.845,00 zł na zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów,
 • 4.428,00 zł na wymianę uszkodzonej bariery w miejscowości Kleparz,
 • 97.000,00 zł na szkolenie z programu Finanse Optivum i rozbudowę systemu teleinformatycznego,
 • 120.000,00 zł na zakup zestawu dla histeroskopii dla Szpital Powiatowego we Wrześni,
 • 1.200,00 zł na przeprowadzenie sprawdzającej klasyfikacji gruntów,
 • 250.000,00 zł na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego,

8) Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 54.000,00 zł na budowę strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych i kwotę 165.502,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe),

9) Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 88.001,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe),

10) Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 193.794,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe).

W związku z zamianą zobowiązania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. we Wrześni z tytułu obligacji na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego z jednoczesnym wydłużeniem harmonogramu spłat kapitału przy zabezpieczeniu ze strony powiatu wrzesińskiego w formie poręczenia spłat kapitału kredytu łączna kwota poręczeń wynosi 26.300.000,00 zł. Kredyt będzie przeznaczony na całkowity wykup obligacji, które Szpital wyemitował w 2010 i 2014 roku w celu pozyskania środków na rozbudowę, spłaty nastąpią zgodnie z nowym terminarzem w latach 2020 – 2034.

 

Pkt 7 Wizja lokalna w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanem zaawansowania prac modernizacji jednostki w związku z realizacją projektu dotyczącego rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Robert Balicki, członek Zarządu poinformował na prośbę radnego Mikołaja Kubiaczyka, że radny planuje złożyć wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej w Bardzie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska 

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.)

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 115 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-03 11:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.