Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 117 / 2020

PROTOKÓŁ NR 117/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 lipca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że postępowanie przetargowe zostanie unieważnione, gdyż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 638/2020 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę wyposażenia do sali w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w której są prowadzone zajęcia specjalistyczne dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 6.568,20 zł złożył wykonawca „Aktywnie w szkole” Michał Grandyberg z siedzibą w miejscowości Błaszki. Dodała, że na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 7.000,00 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 639/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ceny wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na budowę bursy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 640/2020 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2 Przedstawienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. odrzucił skargę powiatu wrzesińskiego na rozstrzygnięcie wojewody wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej w Bierzglinku. Przypomniała, że 30 sierpnia 2019 r. organ pierwszej instancji (starosta wrzesiński) wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowalnego i udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji celu publicznego, od której następnie odwołał się powiat wrzesiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu. Dodała, że wojewoda wielkopolski decyzją wydaną w styczniu 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji. Podkreśliła, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przed przystąpieniem do merytorycznego rozpatrzenia skargi zbadał, czy nie zachodzą przesłanki do jej odrzucenia. Zaznaczyła, że Sąd orzekł iż starosta jako organ, który w pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie nie jest uprawniony do wniesienia w tej sprawie skargi do sądu administracyjnego. Wyjaśniła, że w toku postępowania prowadzonego przez organ pierwszej instancji zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni wystąpił do wojewody wielkopolskiego o wyznaczenie innego organu (starosty innego powiatu) do rozpatrzenia sprawy. Zaznaczyła, że wojewoda wielkopolski stwierdził brak podstaw prawnych do wyłączenia starosty wrzesińskiego od załatwienia sprawy z wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej w Bierzglinku mimo iż powiat wrzesiński odwoływał się od decyzji o lokalizacji tej inwestycji celu publicznego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.4.6.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 • wyraził zgodę na złożenie skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
 • udzielił pełnomocnictwa panu Mikołajowi Soberskiemu, radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

 

Pkt 3 Zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy gminnej łączącej ulicę Paderewskiego z ulicą Cyrkoniową we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Wrześni planuje realizację inwestycji drogowej polegającej na połączeniu ulicy Paderewskiego z ulicą Cyrkoniową we Wrześni. Zaznaczył, że w wyniku planowanej inwestycji konieczne będzie wykupienie części prywatnych gruntów.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.2.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy gminnej łączącej ulicę Paderewskiego z ulicą Cyrkoniową we Wrześni.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu defiblatorów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że koszt zakupu defiblatorów szacuje się w kwocie około 4.000,00 zł/sztukę. Zaznaczył, że urządzenie będące w posiadaniu jednostki uległo uszkodzeniu, a koszt naprawy przekroczyłby jego wartość.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NB.5520.8.2020 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu dwóch defiblatorów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Dyskusja nad stanem przygotowania powiatu wrzesińskiego do przeciwdziałania skutkom gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Informacji o przywróceniu linii autobusowej nr 3 na odcinku Czeszewo – Miłosław – Września.

Powołując się na artykuł prasowy Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że od 1 lipca 2020 r. przewozy pasażerskie na linii Czeszewo – Miłosław – Września będą realizowane przez samorząd gminny, który zadeklarował przekazanie dofinansowania na ten cel. Zapytał, jakie były uzgodnienia w zakresie realizacji wniosku gminy Miłosław o wznowienie tej linii.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wyjaśnił, że w osobistej rozmowie poinformował burmistrza Miłosławia o rozważaniu możliwości sfinansowania przewozów na tej linii z budżetu powiatu wrzesińskiego. Dodał, że włodarz gminy zadeklarował udzielenie dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że przewozy na odcinku Czeszewo – Miłosław – Września miały być wznowione dopiero od września, gdyż wówczas młodzież korzystająca z tego rodzaju transportu wróci do szkoły. Przypomniał, że jedynie dzięki staraniom powiatu, transport zbiorowy został przywrócony, gdyż burmistrzowie gmin nie byli szczególnie zainteresowani podjęciem współpracy w tym zakresie.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że przewoźnik firma WA-Ma z Pyzdr wznowił na własne ryzyko od 1 lipca 2020 r. przewozy pasażerskie na linii Czeszewo – Miłosław – Września. Dodała, że przewoźnik informował, że nie podpisał jeszcze umowy z gminą Miłosław na dofinansowanie przewozów. Zaznaczyła, że w odpowiedzi na wniosek burmistrza Miłosławia o ponowne uruchomienie tej linii poinformowano, że z dniem 19 maja 2020 r. kursy zostały wznowione. Podkreśliła, że przewozy na tej trasie przed pandemią koronawirusa odbywały się w dni nauki szkolnej, jednak z uwagi na zamknięcie szkół, kursy te nie były fizycznie realizowane. Poinformowała, że we wrześniu br. powiat będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie przewozów na linii Czeszewo – Miłosław – Września.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 117 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-20 08:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.