Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 118 / 2020

PROTOKÓŁ NR 118/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że skład komisji stanowią przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Wydziału Dróg Powiatowych. Dodała, że ustalenie regulaminu pracy pozwoli na sprawne i efektywne działanie komisji przy opracowywaniu i przeprowadzaniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 641/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów,
 • nr 642/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: część I obejmuje utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla terenu miasta Września, część II dotyczy utworzenia bazy danych obiektów topograficznych dla terenu miasta Września, część III obejmuje modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych na terenie gminy Miłosław. Zaznaczyła, że terminy realizacji zostały wyznaczone do 10 listopada 2021 r. dla części I i II oraz do 29 października 2021 r. dla części III. Dodała, że wykonawcy chcąc spełnić warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będą musieli wykazać, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.19.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawu, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że jest to ostatnie postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do pracowni programowalnych sterowników logicznych (plc) w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Zaznaczyła, że wymagane jest przedłożenie przez wykonawców opisu produktów, które mają zostać dostarczone tj. specyfikacji techniczno-funkcjonalnej pozwalającej zweryfikować wszelkie wymagania minimalne zawarte w treści specyfikacji i spełnienie każdego z parametrów minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.21.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawu, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

 

Pkt 2.3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek– Zagórów.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowalnych na wskazanym odcinku drogi powiatowej. Zaznaczyła, że z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji nie została jeszcze podpisana, w specyfikacji zawarto informację o prawie zamawiającego do unieważnienia przetargu w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodała, że termin wykonania robót został ustalony do 30 listopada 2020 r. Podkreśliła, że wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach, co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.23.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o zamówieniu z wolnej ręki na dostawę wyposażenia warsztatowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia warsztatowego nie zostały złożone żadne oferty niepodlegające odrzuceniu, dlatego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zostanie przeprowadzone zamówienie z wolnej ręki, w którym pierwotne warunki nie zostały zmienione. Zaznaczyła, że zaproszenie do negocjacji zostanie przekazane do firmy Inter Cars S.A. z siedzibą w miejscowości Cząstków Mazowiecki.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.22.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie sprawy prolongaty terminu wykonania remontów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przypomniała, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu nałożył na organ prowadzący obowiązek doprowadzenia do dnia 31 sierpnia 2020 r. do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego:

 • podłóg we wskazanych salach lekcyjnych, w bibliotece i w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • ścian i podłogi w konkretnych salach lekcyjnych oraz nawierzchni płyt betonowych prowadzących do głównego wejścia szkoły w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Zaznaczyła, że z uwagi na przeprowadzane stopniowo remonty w szkołach i konieczność spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, nie udało się wykonać nałożonych zaleceń we wskazanych terminach. Zaproponowała, by wystąpić o przedłużenie terminu wykonania zaleceń do 31 sierpnia 2022 r.

Sprawy są prowadzone pod nr. NE.4323.10.14.2020  i nr. NE.4323.12.3.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność wystąpienia o przedłużenie terminu wykonania remontów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że komisje egzaminacyjne podejmują postępowania egzaminacyjne na wnioski nauczycieli skierowane do organu prowadzącego szkołę/placówkę. Zaznaczyła, że wnioski złożyli nauczyciele kontraktowi ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: nauczyciele religii w Liceum Ogólnokształcącego i w Zespole Szkół Politechnicznych, nauczyciel historii, geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Politechnicznych oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Dodała, że komisję tworzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i eksperci.

Zarząd Powiatu wyznaczył panią Olgę Kośmińską-Gierę na przewodniczącą komisji.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr 643/2020 i nr 644/2020 w sprawach powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych w 2020 r. dla szkół ponadpodstawowych z przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – szkoły zakwalifikowane do III edycji.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że upoważnienie jest niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie obozów szkoleniowych z przedmiotu edukacja wojskowa. Przypomniała, że wkład własny będzie pokryty z dochodów uzyskanych przez szkołę.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 645/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych w 2020 r. dla szkół ponadpodstawowych z przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – szkoły zakwalifikowane do III edycji.

 

Pkt 4.3 – pkt 4.7 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania środków trwałych, podręczników, mebli szkolnych i sprzętu rehabilitacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w ramach realizacji projektu „Nauka to lubię! kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” zostały zakupione:

 • kabina metalowa do integracji sensorycznej z wyposażeniem, sprzęt rehabilitacyjny do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz podręczniki dla Zespołu Szkół Specjalnych,
 • dygestorium i meble szkolne dla Liceum Ogólnokształcącego,
 • podręczniki i meble szkolne dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Politechnicznych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 646/2020 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni środka trwałego– kabinę metalową do integracji sensorycznej z wyposażeniem – zestaw rozszerzony uzyskanego w ramach realizowanego projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 • nr 647/2020 w sprawie przekazania na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni środka trwałego – dygestorium – wersja wzbogacona uzyskanego w ramach realizowanego projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 • nr 648/2020, nr 649/2020 i 650/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołowi Szkół Specjalnych i Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • nr 651/2020, nr 652/2020 i nr 653/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Politechnicznych, Liceum Ogólnokształcącemu i Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • nr 654/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Pkt 4.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że spółki wodne wystąpiły o dotacje na konserwacje rowów w łącznej kwocie 84.776,97 zł, a środki przeznaczone w budżecie powiatu wrzesińskiego na ten cel to kwota 45.000,00 zł. Przypomniała, że zgodnie z uchwałą nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. określającą zasady udzielania, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej spółkom wodnym, wysokości dotacji wynosi 30% wartości wykonanych robót. Zaznaczyła, że mając na uwadze wysokość dotacji i uwzględniając kryterium dofinansowania jednej konkretnej roboty polegającej na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych, wysokość środków przyznanych dla poszczególnych spółek wodnych została określona w kwotach:

 • 8.822,34 zł dla Spółki Wodnej Kołaczkowo,
 • 2.074,50 zł dla Spółki Wodnej Pyzdry – Obiekt Ksawerów,
 • 13.791,78 zł dla Spółki Wodnej Gutowo Małe,
 • 6.332,85 zł dla Spółki Wodnej Miłosław,
 • 9.885,00 zł dla Spółki Wodnej Targowa Górka,
 • 4.077,45 zł dla Spółki wodnej Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 655/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym. Oddano 4 głosy „za” podjęciem uchwały. Robert Balicki, członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

 

Pkt 4.9 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w poszczególnych obszarach w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaznaczyła, że nie wpłynęły żadne oferty, dlatego osoby wskazane przez organizacje pozarządowe zostały wytypowane przez Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w poszczególnych obszarach w 2020 r., odpowiednio:

 • nr 656/2020 dot. obszaru kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • nr 657/2020 dot. obszaru edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 • nr 658/2020 dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • nr 659/2020 dot. obszaru pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • nr 660/2020 dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności,
 • nr 661/2020 dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia,
 • nr 662/2020 dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nr 663/2020 dot. obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Pkt 4.10 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Żniwa w obiektywie”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w celu upamiętnienia tradycji związanej z corocznym świętem plonów proponuje się zorganizować konkurs fotograficzny poświęcony tematyce pracy na roli, polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych. Dodała, że fotografie zostaną upublicznione w formie wystawy. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 664/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu „Żniwa w obiektywie”.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie woli wspólnego działania w zakresie dokształcania i aktywizowania członków i słuchaczy Stowarzyszenia Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpił o zawarcie porozumienia o współpracy z powiatem wrzesińskim, który umożliwi ubieganie się o uzyskanie certyfikatu „Profesjonalny UTW”. Zaznaczyła, że zakres patronatu organizacyjnego obejmuje m.in. na: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, promowanie działalności WUTW na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego i umożliwianie udziału w spotkaniach i szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowym. Podkreśliła, że zasady współpracy określone w porozumieniu są zgodne z założeniami obowiązującego programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie patronatu organizacyjnego Stowarzyszeniu Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji Święta Policji.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Komendant Powiatowy Policji we Wrześni wystąpił o udzielenie pomocy finansowej na organizację obchodów Święta Policji dostosowanych do obostrzeń sanitarno-higienicznych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NB.5521.6.2020 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że kwotę 2.500,00 zł przenosi się między paragrafami w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów konkursu „Żniwa w obiektywie”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 665/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 118 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-20 08:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.