Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 121 / 2020

PROTOKÓŁ NR 121/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że wsparciem zostaną objęte dzieci z rodzin zastępczych i wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Zaznaczyła, że uzyskane środki umożliwią zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej, środków ochronnych i wyposażenia miejsc izolacji/kwarantanny. Podkreśliła, że w celu realizacji projektu niezbędne jest upoważnienie dyrektora jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 669/2020 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Zmiany w treści obowiązującej uchwały są spowodowane zmianami w przydziale numerów telefonów między pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i uruchomieniem bezpośredniego połączenia telefonicznego windy osobowej w Bursie Międzyszkolnej z pogotowiem windowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 670/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2019/2020.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zgodnie z Powiatowym Programem Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży stypendia TALENT są przyznawane w ostatnim roku nauki uczniom, którzy osiągali znaczące sukcesy w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych w szczególności laureatom wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. Zaznaczyła, że szkoły ponadpodstawowe przedstawiły listy rankingowe.

Zarząd Powiatu przyznał stypendia w kwotach 2.500,00 zł dla dwóch uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych, 1.300,00 zł dla jednego ucznia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 1.000,00 zł dla ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 671/2020 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2019/2020.

 

Pkt 2 Wyrażenie zgody na zwiększenie o 3 godziny lekcyjne wymiaru godzin wychowania fizycznego w jednej z grup międzyoddziałowych na poziomie klas pierwszych, w której uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni będą uprawiać lacrosse.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o zwiększenie o 3 godziny lekcyjne wymiaru godzin wychowania fizycznego w grupie międzywydziałowej na zajęcia lacrosse. Dodała, że jest to trzecia drużyna w Polsce, a obecnie trenujące uczennice biorą udział w zgrupowaniach kadry narodowej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.7.9.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie o 3 godziny lekcyjne wymiaru godzin wychowania fizycznego w jednej z grup międzyoddziałowych w Liceum Ogólnokształcącym.

 

Pkt 3 Stan realizacji naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że na podstawie liczby złożonych podań można stwierdzić, że nie powstanie jeden oddział w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zaproponowała, by utworzyć 0,5 oddziału o tym profilu i jednocześnie zwiększyć o 0,5 oddziału kształcenie w zawodach technik weterynarii lub technik rolnik. Podkreśliła, że decyzję o ww. zmianach będzie można podjąć po przeprowadzeniu symulacji w tych dwóch wariantach. Przypomniała, że mimo braku naboru uzupełniającego w okresie od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli możliwość zmiany swoich preferencji. Zaznaczyła, że w Liceum Ogólnokształcącym prawdopodobnie powstanie oddział łączony z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka i geografia oraz matematyka i fizyka.

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmiany w liczbie oddziałów w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawu, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że z uwagi na zapisy tarczy antykryzysowej 4.0 modyfikuje się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Dodała, że w związku z trudnościami technicznymi przy zamieszczaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na platformie zakupowej wydłużeniu ulegnie również termin składania ofert z 12 na 25 sierpnia 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.21.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno -szkoleniowych – 4 kompletów zestawu, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał innego wizytatora do pracy w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zaznaczyła, że ww. skutkuje koniecznością zmiany uchwały nr 644/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. określającej skład komisji egzaminacyjnej dla dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ubiegających się o awans zawodowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 672/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak                        
  5. Rafał Zięty

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 121 / 2020)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-08-20 11:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.