Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 122 / 2020

PROTOKÓŁ NR 122/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 lipca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Pkt 1.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że postępowania przetargowe na dostawę sprzętu teleinformatycznego i mebli szkolnych dotyczą realizacji projektu mającego na celu rozwój szkolnictwa zawodowego. Zaznaczyła, że spełnienie warunków udziału w postępowaniach będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnieniu warunków. Podkreśliła, że wadium nie jest wymagane, a kryteriami wyboru ofert będzie kryterium „cena” i kryterium „termin dostawy”.

Postepowania przetargowe są prowadzone pod nr. NI.272.25.2020 i NI.272.26.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia:

 • dostawę sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”,
 • dostawę i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły pytania w zakresie technicznej realizacji przedmiotowego zamówienia. Zaznaczyła, że z uwagi na modyfikację specyfikacji zostanie przedłużony termin składania ofert z 13 na 17 sierpnia 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.19.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach grantu pn. „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o środki finansowe na środki ochrony indywidualnej dla pracowników, wykonanie testów na obecność COVID-19, wyposażenie usprawniające zapobieganie skutkom epidemii i dodatki do wynagrodzeń pracowników (nie dotyczy dodatków dla pielęgniarek). Zaznaczyła, że wysokość grantu wynosi 198.940,00 zł, która jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników. Zaproponowała realizację projektu od 1 sierpnia do 31 października 2020 r. Nadmieniła, że sprzęt, którego zakup jest objęty dotacją stanowią: dozowniki bezdotykowe na środek dezynfekujący, ozonatory, lampy UV-C, opryskiwacze ciśnieniowe, parawany, maty dezynfekcyjne, bezdotykowe termometry, ciśnieniomierze, pulsometr, resuscytator, koncentrator tlenu, oczyszczacze powietrza.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie Domu Pomocy Społecznej o grant pn. „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie realizacji grantów sportowych.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w czerwcu zakończyły się umowy na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych realizowanych przez kluby sportowe. Zaznaczyła, że z uwagi na epidemię koronawirusa część zajęć została przeprowadzona w czerwcu, a część trenerów nie wznowiła zajęć przerwanych w marcu. Zaznaczyła, że powstała oszczędność w kwocie 28.000,00 zł. Podkreśliła, że w projekcie budżetu na 2020 r. nie zostały zaplanowane środki na granty sportowe na rok szkolny 2020/2021. Zaproponowała, by niewykorzystane środki przeznaczyć na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych wyłącznie do końca roku bieżącego.

Odnosząc się do przepisów ustawy z dnia o sporcie zaproponowała zmianę formy wspierania klubów sportowych poprzez zamianę obowiązującej formuły przyznawania tzw. grantów sportowych na udzielanie dotacji na: zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie organizacji wyjazdów na turnieje i obozy szkoleniowe. Dodała, że ponadto zawodnicy i trenerzy będą mogli ubiegać się o stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte, wysokie wyniki sportowe.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że zmiana formuły jest w pełni zasadna, z uwagi na fakt, iż przyznane środki zostaną przekazane na konkretny cel, a ich źródło przestanie być anonimowe.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyjęcie ww. rozwiązań w realizacji grantów sportowych.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że komisje konkursowe oceniły oferty pod względem merytorycznym i zaproponowały wysokości kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Podkreśliła, że wysokości kwot uwzględniają merytoryczny zakres ofert i środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań w poszczególnych obszarach. Zaznaczyła, że w poszczególnych obszarach rozdysponowano kwoty:

 • 31.260, 00 zł na kultury, sztuki i ochrony tradycji (plan budżetu wynosił 35.000,00 zł),
 • 2.000,00 zł edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych (plan wynosił 2.000,00 zł),
 • 17.430,00 zł wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (plan wynosił 17.500,00 zł),
 • 10.000,00 zł pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (plan wynosił 10.000,00 zł),
 • 2.500,00 zł ratownictwa i ochrony ludności (plan wynosił 5.000,00 zł),
 • 6.500,00 zł ochrony i promocji zdrowia (plan wynosił 14.000,00 zł),
 • 9.990,00 zł działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (plan wynosił 10.000,00 zł),
 • 15.750,00 zł działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (plan wynosił 4.250,00 zł).

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w  sprawach ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r.:

 • nr 673/2020 dot. kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • nr 674/2020 dot. edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 • nr 675/2020 dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • nr 676/2020 dot. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • nr 677/2020 dot. ratownictwa i ochrony ludności,
 • nr 678/2020 dot. ochrony i promocji zdrowia,
 • nr 679/2020 dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nr 680/2020 dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi Powiatu Wrzesińskiego upoważnienia do przesłuchania przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni w charakterze świadka w sprawie zawarcia w dniu 16.11.2018 r. umowy*

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że sprawa dotyczy realizacji umowy na dostawę szafek BHP, mebli kuchennych i sprzętu AGD do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Przypomniała, że powiat wrzesiński odstąpił od umowy z firmą*

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 681/2020 w sprawie udzielenia przedstawicielowi Powiatu Wrzesińskiego Pani Annie Wolskiej-Wróblewskiej upoważnienia do przesłuchania przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni w charakterze świadka w sprawie zawarcia w dniu 16.11.2018 r. umowy*

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej planuje sprzedaż tokarki z 1963 r., która nie będzie użytkowana po modernizacji placówki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 682/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w ramach projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” został zakupiony sprzęt: drukarka laserowa, odtwarzacz dvd, telewizor i laptop na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 683/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 4.5 – 4.6 Podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia pracowników Wydziału Dróg Powiatowych do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że upoważnienia regulują pracę naczelnika i zastępcy wydziału oraz wyznaczają osobę do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi w przypadku jednoczesnej nieobecności kadry kierowniczej wydziału.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 684/2020 w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
 • nr 685/2020 w sprawie upoważnienia zastępcy naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych pani Izabeli Karpińskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
 • nr 686/2020 w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Dróg Powiatowych pani Doroty Wojciechowskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień.

 

Pkt 4.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi na terenie powiatu słupeckiego.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że odcinek drogi powiatowej Powidz – Niezgoda znajduje się na obszarze realizacji inwestycji dotyczącej budowy składu amunicji i środków bojowych na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Zaznaczył, że konieczność zamknięcia drogi wynika z zasięgu stref ochronnych, które zakazują lokalizowania w ich obszarze dróg publicznych. Zaznaczył, że pozytywne zaopiniowanie wniosku starosty słupeckiego jest uzasadnione z ww. względów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 687/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi na terenie powiatu słupeckiego.

 

Pkt 4.8 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że

 • plan dochodów wynosił 103.858.891,28 zł i został zrealizowany w kwocie 51.974.553,51 zł, co stanowi 50,04 % wykonania planu,
 • plan wydatków wynosił 109.090.931,75 zł i został zrealizowany w kwocie 47.137.967,27 zł, co stanowi 43,21 % wykonania planu,
 • powstała nadwyżka na kwotę 4.836.586,24 zł.

 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 688/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 5.1 i pkt 5.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach woli przystąpienia w 2021 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Radomice” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że wojewoda wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w 2021 r., w ramach którego można uzyskać środki w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych. Zaznaczył, że:

 • kosztorys inwestorski budowy ciągu pieszo-rowerowego w Nekli od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z ulicą Polną opiewa na kwotę około 620.000,00 zł,
 • kosztorys inwestorski przebudowy drogi powiatowej Czerniejewo – Września od granicy z powiatem gnieźnieńskim przez miejscowość Radomice opiewa na kwotę około 1.300.000,00 zł.

Podkreślił, że wyrażenie woli realizacji przedmiotowych inwestycji drogowych w drodze uchwał Rady jest konieczne do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach woli przystąpienia w 2021 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Radomice” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Pkt 5.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że wykaz jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez wydział finansowy Starostwa Powiatowego zostanie uzupełniony o nowopowstałą jednostkę Bursę Międzyszkolną wyodrębnioną z dniem 31 sierpnia 2020 r. ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

Pkt 6.1 i pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększyły się w związku z:

 • wpływem odszkodowania w kwocie 2.231,00 zł za zalanie w Zespole Szkół Politechnicznych,
 • wpływem środków w kwocie 6.900,00 zł w związku z realizacją modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
 • otrzymaniem dofinansowania w kwocie 2.816.164,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”,
 • wpływem środków w kwocie 225.000,00 zł na zagospodarowanie działek i zakup urządzeń placu zabaw w Bierzglinku,
 • otrzymaniem środków w kwocie 90.216,00 zł na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 • otrzymaniem darowizny w kwocie 6.931,00 zł od Międzynarodowej Szkoły z Frankfurtu nad Menem na zakup altany drewnianej na potrzeby Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny,
 • wpływem odszkodowania w kwocie 5.757,00 zł za uszkodzony szlaban na parkingu Starostwa Powiatowego,
 • wpływem środków w kwocie 26.700,00 zł na sfinansowanie kosztów nagród dl pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • udzieleniem pomocy finansowej z gminy Nekla w kwocie 10.455,00 zł na wykonanie drugiego progu zwalniającego w miejscowości Stępocin,
 • zwiększeniem planu dotacji o kwotę 15.062,44 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej,
 • zwiększeniem planu dotacji o kwotę 16.000,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • zwiększeniem planu dotacji o kwotę 675.00 zł na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • zwiększeniem planu dotacji o kwotę 2.300,00 zł na zakup węży tłoczonych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • zwiększeniem planu dotacji o kwotę 203.017,40 zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • udzieleniem pomocy finansowej z gminy Kołaczkowo w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej na odcinku Kołaczkowo – Zieliniec.

Beata Matuszewska zaznaczyła, że ww. dochody zostaną przeznaczone na wymienione wydatki. Ponadto podkreśliła, że zwiększą się plany o kwoty:

 • 500,00 zł na wykonanie opinii dotyczącej zgodności obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji gruntu ze stanem faktycznym dla części działek położonych w Bierzglinku,
 • 458,21 zł na realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców” tj. adaptację pracowni technologicznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 i zakup wyposażenia do placówek oświatowych,
 • 500,00 zł na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, jednorazowe świadczenie na okrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka i na zagospodarowanie przez usamodzielnionego wychowanka,

Dodał, że tworzy się również nowe zadanie pn. „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” w kwocie 18.500,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Robert Balicki, członek Zarządu wnioskował o dokończenie realizacji inwestycji drogowej na ulicy Niepodległości w Pyzdrach w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w uchwale dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.)

drukuj (Protokół nr 122 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-20 11:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.