Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 119 / 2020

PROTOKÓŁ NR 119/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 lipca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” organizowany jest przez wojewodę wielkopolskiego. Dodała, że celem projektu jest wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez zakup sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, środków ochrony osobistej oraz sprzętu na wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji.

Informacja na temat projektu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 666/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 

Pkt 2 Wyrażenie zgody na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dwójki dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka.

Anna Kulczyńska przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie fakultatywne w ramach wypoczynku dla dwójki dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Dodała, że dofinansowanie przeznaczone zostanie na wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla dwójki dzieci będących w rodzinnym domu dziecka. Koszt na jedno dziecko wynosi 350,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości 350,00 zł na jedno dziecko, czyli łącznie 700,00 zł  na świadczenie fakultatywne w ramach wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka. 

 

Pkt 3 Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Zapowiednia – DP nr 2900 m. Zapowiednia.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił pismo w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Zapowiednia – DP nr 2900 w miejscowości Zapowiednia. Dodał, że koncepcja rozbudowy drogi polega na połączeniu drogi powiatowej z drogą gminną. Dopowiedział, że w związku z realizacją tej inwestycji konieczne będzie poszerzenie pasa drogowego i zajęcie gruntu, a to wymaga Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Poinformował, że niezbędne jest wydanie opinii przez zarząd powiatu, burmistrza i marszałka województwa co do zasadności inwestycji.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Zapowiednia – DP nr 2900 w m. Zapowiednia.

 

Pkt 4 Przedstawienie informacji na temat możliwości dofinansowania linii autobusowej relacji Pyzdry – Września przez Mikuszewo, Czeszewo i Miłosław.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawiła informację dotyczącą linii autobusowej relacji Pyzdry – Września przez Mikuszewo, Czeszewo i Miłosław. Poinformowała, że na tej linii realizowane są 4 połączenia relacji Czeszewo – Września i Września – Czeszewo, z czego tylko 2 połączenia są relacji Września – Miłosław i Miłosław – Września. Dodała, że z informacji, które posiada od Macieja Walickiego z firmy transportowej WA – MA, to z ww. relacji w okresie od 1 do 3 lipca w ciągu dnia skorzystało 2 osoby. Dopowiedziała, że w kolejnym tygodniu liczba pasażerów zwiększyła się o 20 osób w ciągu dnia na ww. 4 kursach, a jeszcze w następnym tygodniu o 30 pasażerów. Poinformowała, że Maciej Walicki oznajmił, iż przebieg km na ww. 4 relacjach w ciągu miesiąca wynosi około 10.000 km. Dodała, że firma WA – MA otrzyma dofinansowania z Gminy Miłosław w wysokości 10.000,00 zł (po 5.000,00 zł na lipiec i sierpień) w okresie wakacyjnym.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym tematem dotyczącym linii autobusowej relacji Pyzdry – Września przez Mikuszewo, Czeszewo i Miłosław.

 

Pkt 5 Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji umowy zawartej z firmą SOLIDDOM
Sp. z o.o.

Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że firma SOLIDDOM wystąpiła o cesję wierzytelności, w związku z czym przedstawiono projekt umowy o przelew wierzytelności, która zawarta zostanie pomiędzy Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni, a firmą SOLIDDOM Sp. z o.o. Dodała, że tekst projektu umowy został zaakceptowany przed radcę prawnego.

Zarząd Powiatu zatwierdził treść umowy o przelew wierzytelności pomiędzy Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni a firmą SOLIDDOM Sp. z o.o.

 

Pkt 6 Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja, przekazuje Radzie Powiatu raport obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Dodała, że w związku z sytuacją epidemiczną, stosownie do zapisu art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni. Zaznaczyła, że raport będzie rozpatrywany na sesji Rady, nad raportem zostanie przeprowadzona debata.

Zarząd Powiatu przyjął raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

Raport znajduje się w zbiorze protokołów Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0002.5.2020.

 

Pkt 7 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok;
 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zmiana uchwały związana jest z przeniesieniem planowanych wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 76.000,00 zł i przeznaczeniu jej na zadanie majątkowe pn.: „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”. Powyższe środki stanowią wkład własny Powiatu Wrzesińskiego w realizację zadania w ramach programu "Deszczówka" (konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego). Dodała, że celem programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Ww. zmiany zostały wprowadzone w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 667/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • nr 668/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty i Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor

drukuj (Protokół nr 119 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-09-01 08:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.