Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 123 / 2020

 

PROTOKÓŁ NR 123/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2021 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Izabela Karpińska, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych poinformowała, że nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych upłynie 10 sierpnia 2020 r. Zaznaczyła, że złożenie wniosku w wyznaczonym terminie nie jest możliwe z uwagi na konieczność przygotowania szczegółowej i kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej plan sytuacyjny, kosztorys i przedmiar robót.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zrezygnował z wystąpienia o dofinansowanie na realizację przebudowy ulicy Niepodległości w Pyzdrach.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosków w sprawach dofinansowania zakupu przyczepy ciężarowej, pneumatycznego namiotu ratowniczego i symulatora zagrożeń pożarowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wystąpił o dofinansowanie zakupu przyczepy ciężarowej w kwocie 4.250,00 zł, pneumatycznego namiotu ratowniczego w kwocie 2.000,00 zł i symulatora zagrożeń pożarowych w kwocie 24.000,00 zł. Zaznaczył, że ww. kwoty stanowią 5% wartości zakupu doposażenia, a pozostałe 95% będzie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Sprawy są prowadzone pod nr. NB.5521.11.2020, NB.5521.9.220 i NB.5521.8.2020
w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu przyczepy ciężarowej i pneumatycznego namiotu ratowniczego w ww. kwotach.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci dwóch defibrylatorów ME PAD wraz z torbą ME PAD Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostały zakupione defibrylatory, które będą wykorzystywane w sytuacjach zagrożenia życia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 689/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci dwóch defibrylatorów ME PAD wraz z torbą ME PAD Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

 

Pkt 4.1 i pkt 4.2 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że plan dotacji celowych został zwiększony o kwotę 4.811,00 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaznaczyła, że rezerwę ogólną zmniejszy się o kwotę 15.152,29 zł, z czego kwotę 15.000,00 zł przeznaczy się na przeprowadzenie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów dla części działek w Bierzglinku i kwotę 152,29 zł na podwyższenie udziałów w Spółce z o.o. pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że we współpracy z gminami: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września zakupiono karetkę pogotowania ratunkowego wraz z wyposażeniem medycznym w kwocie 369.847,71 zł. Dodała, że ponadto powiat wrzesiński zakupił łózka szpitalne na potrzeby sytuacji kryzysowych. Zaznaczyła, że wniesienie niepieniężnego wkładu do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. we Wrześni związane jest z dokonaniem dopłaty finansowej w kwocie 152,29 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego do pełnego udziału.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 690/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Pkt 5.2 i pkt 5.3 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w uchwale budżetowej skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 691/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 692/2020 w sprawie i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 123 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-09-01 08:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.