Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 125 / 2020

PROTOKÓŁ NR 125/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie informacji o możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i zakupu środków ochrony osobistej dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej (w jednym miejscu pracy w okresie od maja do sierpnia br.). Zaznaczyła, że wysokość grantu dla jednostki wynosi 11.022,61 zł (w tym dodatek do wynagrodzenia dla jednej pielęgniarki).

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na ubieganie się o środki finansowe w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących wprowadzenia ograniczeń działalności domów pomocy społecznej.

Olga Krukowska poinformowała, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje podjęcie działań mających na celu odpowiednie zabezpieczenie i ochronę osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych narażonych na zakażenie koronawirusem. Zaznaczyła, że na tej podstawie planuje się wprowadzić procedury opuszczania Domu Pomocy Społecznej przez mieszkańców i ich urlopowania, które przewidują m.in.: prowadzenie ewidencji wyjść, opuszczanie terenu Domu przez mieszkańców z udziałem pracownika
i konieczność odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie z pobytu na urlopie, u rodziny.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował wprowadzenie ograniczeń działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 1.3 Przedstawienie zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności wynikającego z realizacji umowy zawartej z firmą SOLIDDOM Sp. z o.o.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z wyrażeniem zgody na dokonanie cesji wierzytelności z realizacji umowy dotyczącej przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dokonuje się potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności od firmy SOLIDDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczodrzejewie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.042.6.2017 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwie części i obejmuje zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów. Zaznaczyła, że przedmiot zamówienia będzie przekazany do użytku pracowników Starostwa Powiatowego. Dodała, że wykonawcy muszą przedstawić oświadczenia wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.28.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiot zamówienia dotyczy zakupu komputera stacjonarnego, laptopa, drukarek, tablic interaktywnych, kserokopiarki i kamery na potrzeby wyposażenia pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodała, że wykonawcy muszą przedstawić oświadczenia wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.29.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa rozpatrzyła oferty i wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy IVESTON Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach w kwocie 1.913.870,64 zł. Zaznaczyła, że na realizację zamówienia przeznaczono kwotę 1.977.442,66 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 694/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że środki trwałe o wartości księgowej brutto 3.530.597,68 zł, które zostaną przekazane jako wyposażenie budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach stanowią: tablica pamiątkowa, wyposażenie pracowni PLC – technika napędowa, wyposażenie pracowni technika połączeń śrubowych, wyposażenie pracowni mechatroniki, szafki BHP, meble kuchenne i wyposażenie AGD, dwa komputery przenośne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 695/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.3 i pkt 3.4 Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Zawal i udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Zawal dyrektorowi Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że od 1 września 2020 r. Bursa Międzyszkolna we Wrześni będzie funkcjonowała jako odrębna jednostka, dlatego jej dyrektor otrzymuje pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w zakresie tworzenia tej jednostki, a także upoważnienie do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności jednostki, w tym zaciągania zobowiązań do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 696/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Zawal,
 • nr 697/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Zawal dyrektorowi Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Zając pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że pani Magdalena Zając będzie pełniła obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Zaznaczyła, że udzielenie upoważnienia dyrektorowi jest niezbędne do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 698/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Zając pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że przedmiot zamówienia dotyczył zakupu mebli szkolnych do pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 i w Zespole Szkół Politechnicznych. Zaznaczyła, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca DRZEWIARZ – BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnie w kwocie 14.797,83 zł. Dodała, że na realizację zamówienia przeznaczono kwotę 13.277,00 zł, jednak z uwagi na oszczędności powstałe na innych zadaniach w ramach realizacji projektu dotyczącego rozwoju szkolnictwa zawodowego możliwe jest dokonanie wyboru wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 699/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” część I - egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia spawacza MAG (135), TIG (141).

Pkt 3.8 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”: część II – egzamin kwalifikacyjny na operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowych, część III – egzamin kwalifikacyjny na obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S, część IV – egzamin kwalifikacyjny w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacza złożył wykonawca Technika Spawalnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 10.080,00 zł. Zaznaczyła, że kwota oferty jest wyższa od kwoty 8.450,00, którą zamierzano przeznaczyć na realizację tej części zamówienia, jednak z uwagi na oszczędności powstałe na innych zadaniach w ramach realizacji projektu dotyczącego rozwoju szkolnictwa zawodowego możliwe jest dokonanie wyboru wykonawcy. Podkreśliła, że na realizację pozostałych części przedmiotowego zamówienia nie wpłynęły oferty, dlatego wykonawcy zostaną wyłonieni w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 700/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” część I – egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia spawacza MAG (135), TIG (141),
 • nr 701/2020 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”: część II – egzamin kwalifikacyjny na operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowych, część III – egzamin kwalifikacyjny na obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S, część IV – egzamin kwalifikacyjny w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

 

Pkt 3.9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac w konkursie „Żniwa w obiektywie”.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że komisję konkursową tworzą pracownicy Wydziału Promocji i Referatu Środowiska i Rolnictwa, a jej zadaniem będzie ocena prac fotograficznych i wybór laureatów konkursu „Żniwa w obiektywie”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 702/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac w konkursie „Żniwa w obiektywie”.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni o wprowadzeniu kształcenia w nowych zawodach.

Olga Kośmińska-Giera przypomniała, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kształcenie w zawodach: technik rachunkowości i technik programista w Zespole Szkół Politechnicznych. Zaznaczyła, że planowany termin uruchomienia kształcenia to 1 września 2021 r. Poinformowała, że oferta naboru do szkoły przewiduje utworzenie 1 oddziału łączonego: technik ekonomista i technik rachunkowości i 0,5 oddziału technik programista. Podkreśliła, że dyrektor wystąpił o akceptację wniosków  o uzyskanie opinii o zasadności kształcenia w tych zawodach, które zostaną skierowane do Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.6.14.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował wnioski o uzyskanie opinii o zasadności kształcenia w zawodach: technik rachunkowości i technik programista w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie pisma z prośbą o rozwiązanie umowy dotacyjnej na prace restauratorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie św. Teresy.

Mateusz Maserak poinformował, że proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim wnioskuje o rozwiązanie umowy dotacyjnej w związku z otrzymaniem niższej dotacji od Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków i odwołaniem konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.4123.5.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dotacyjnej na prace restauratorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie św. Teresy w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. Zaznaczył, że zmianą planu objęty jest teren byłego dworca autobusowego, gdyż jego właściciel planuje go wykorzystać na cele usługowo-handlowe. Dodał, że teren dworca zostanie przeniesiony w pobliżu dworca Polskich Kolei Państwowych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.69.14.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu nie zgłosił wniosków w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 4.4  Przedstawienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącą ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w Bierzglinku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok oddalający skargę powiatu wrzesińskiego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego i decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej na działce w rejonie ulicy Lipowej w Bierzglinku. Przypomniała, że w odwołaniu od decyzji powiat podnosił kwestię, iż organ I instancji:

 • nie ustalił, czy zespół folwarczny położony na działce nr 139/77 w Bierzglinku został wpisany do rejestru zabytków,
 • nie wyjaśnił kwestii funkcjonowania w obrocie prawnym dwóch sprzecznych ze sobą postanowień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: o odmowie uzgodnienia lokalizacji inwestycji z października 2018 r. i o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji z kwietnia 2019 r.,
 • nie uwzględnił mocy wszystkich anten zlokalizowanych w okolicy przedmiotowej inwestycji przy określaniu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.6.10.2017 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa panu Mikołajowi Soberskiemu, radcy prawnemu do reprezentowania powiatu wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie.

Pełnomocnictwo znajduje się w zbiorze upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu pod nr. SOR.0027.3.2020.

 

Pkt 5.1 i pkt 5.2 Wydanie decyzji w sprawach przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej części nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni i w sprawie zmiany decyzji o wygaszeniu w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że w związku z zakończeniem zagospodarowania terenu przy zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni na wniosek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przekazuje się teren 2738 m2 w trwały zarząd w celu realizacji statutowych zadań jednostki. Zaznaczyła, że weryfikacja terenu inwestycji wykazała, iż część nieruchomości, dla której trwały zarząd sprawuje Zespół Szkół Politechnicznych została zagospodarowana pod stan wygaszenia decyzją Zarządu z marca 2019 r. Podkreśliła, że w celu uregulowania tej sprawy należy dokonać zmiany wydanej decyzji poprzez umniejszenie terenu trwałego zarządu o 84 m2.

Sprawy są prowadzone pod nr. NG.6844.1.3.2020 i NG.6844.1.5.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu wydał decyzje w sprawach:

 • przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej części nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni,
 • zmiany decyzji o wygaszeniu w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że wskaźniki ujęte w projekcie uchwały uwzględniają założenia przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2021 r. Zaznaczyła, że prognozowane wartości przyjęte do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego to:

 • realny wzrost Produktu krajowego brutto – 4,0 %,
 • inflacja konsumpcyjna – 1,8 %,
 • minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.800,00 zł,
 • za podstawę naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego tj. kwotę 550,26 zł.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 703/2020 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Przedstawienie naboru do szkół ponadpodstawowych.

Rozpatrzenie pisma dotyczącego uruchomienia dodatkowego oddziału w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kosmińska-Giera poinformowała, że wszystkie szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Zaznaczyła, że pojedyncze miejsca są jeszcze w Technikum nr 2 (technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych (mechanik precyzyjny). Podkreśliła, że do Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 zgłosiło się więcej kandydatów niż zaplanowano miejsc w naborze, dlatego dyrektor wystąpił o utworzenie szóstego oddziału. Przypomniała, że nabór uzupełniający nie będzie prowadzony, a decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły będzie podejmował dyrektor. Nadmieniła, że mniej absolwentów szkół podstawowych z terenu innych powiatów złożyło podania w szkołach na terenie powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.29.2019 w Wydziale Edukacji.

Odnosząc się do pytań dotyczących organizacji pracy szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 Olga Kośmińska-Giera zaznaczyła, że:

 • zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji planuje się rozpocząć kształcenie
  w szkołach w trybie stacjonarnym,
 • decyzję o ewentualnym zawieszeniu zajęć i przejściu na zdalne nauczanie będzie podejmował organ prowadzący na podstawie opinii sanepidu,
 • dyrektorzy szkół przygotowują regulaminy funkcjonowania w szkołach
  z zachowaniem reżimu sanitarnego (np. rotacyjne wyjścia na przerwy, konieczność noszenia maseczki na przerwach, ograniczanie przemieszczania się uczniów między salami lekcyjnymi, wietrzenie, dezynfekcja).

Olga Kośmińska-Giera wnioskowała o zakup stacjonarnych stacji dezynfekcji rąk na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Bursy Międzyszkolnej. Przypomniała, że takie urządzenia zostały użyczone szkołom ponadpodstawowym z programu ministerialnego, który nie przewidywał takiej możliwości dla placówek oświatowych. Nadmieniła, że dyrektorzy szkół będą aplikowali do Ministerstwa Zdrowia o środki finansowe na zakup maseczek ochronnych. Dodała, że zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zostało zgłoszone w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przez organ prowadzący.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził na:

 • uruchomienie dodatkowego oddziału w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 • zakup stacji dezynfekcji rąk na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Bursy Międzyszkolnej.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 125 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-09-09 08:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.