Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 127 / 2020

PROTOKÓŁ NR 127/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 września 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia warsztatowego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia warsztatowego do pracowni w Centrum. Zaznaczył, że wykonawcy muszą przedstawić uszczegółowione dane techniczne oferowanego sprzętu pozwalające zweryfikować wymagania minimalne zawarte w specyfikacji oraz spełnienie każdego z parametrów minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Dodał, że wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium „cena” i „termin dostawy”. Nadmienił, że minimalny termin dostawy wyznaczono do 40 dni, a maksymalny do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.30.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia warsztatowego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni część II – sprzęt komputerowy – akcesoria.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni część I – sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę na część II w kwocie 3.938,00 zł na dostawę akcesoriów komputerowych złożyła firma Dimnet Monika Mikołajczak z siedzibą we Wrześni. Zaznaczył, że na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. Dodał, że na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania tj. część I przedmiotowego zamówienia wpłynęła oferta w kwocie 103.830,45 zł, która przewyższyła kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podkreślił, że postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy części I zamówienia zostanie unieważnione.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 716/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni część II – sprzęt komputerowy – akcesoria,
 • nr 717/2020 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni część I – sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 29.881,05 zł złożył wykonawca Aktywnie w szkole Michał Grandyberg z siedzibą w miejscowości Łubna Jakusy. Podkreśliła, że cena oferty przewyższa kwotę, jaką zabezpieczono na realizację zamówienia, jednak z uwagi na oszczędności powstałe na innych zadaniach w ramach realizacji przedmiotowego projektu możliwe jest dokonanie wyboru wykonawcy. Zaznaczyła, że sprzęt teleinformatyczny został zakupiony na potrzeby pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 718/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 2.4 i pkt 2.5 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci dwóch dyspenserów na płyn do dezynfekcji SD-DOZ-05BS Monolit z zasilaniem sieciowym i bateryjnym Bursie Międzyszkolnej / nieodpłatnego przekazania mienia w postaci jednego dyspensera na płyn do dezynfekcji SD-DOZ-05BS Monolit z zasilaniem sieciowym i bateryjnym Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wychowankom Bursy Międzyszkolnej oraz uczniom i kursantom w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej zostały zakupione dyspensery na płyn do dezynfekcji rąk.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 719/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci dwóch dyspenserów na płyn do dezynfekcji SD-DOZ-05BS Monolit z zasilaniem sieciowym i bateryjnym Bursie Międzyszkolnej,
 • nr 720/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci jednego dyspensera na płyn do dezynfekcji SD-DOZ-05BS Monolit z zasilaniem sieciowym i bateryjnym Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków wynikającą z prowadzonych procedur przetargowych na zakup wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach kwotę 817.000,00 zł (dofinansowanie) przenosi się do realizacji w 2021 r. Dodała, że w związku z decyzją o przekazaniu kwoty 2.000,00 zł na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego i kwoty 4.250,00 zł na zakup przyczepy ciężarowej z najazdami dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni nastąpi wpłata na fundusz celowy tej jednostki.

Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu kwoty 47.500,00 zł na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni i kwoty 75.000,00 zł na budowę boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Z uwagi na powyższe zmiany w budżecie stosownie do art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wnioskował o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 721/2020 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu
w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 3.1 i pkt 3.2 Wydanie decyzji dotyczących uregulowania trwałego zarządu sprawowanego przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego: na części nieruchomości przy ulicy Kaliskiej 2a we Wrześni / nieruchomości przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni.

Rafał Pawlaczyk, inspektor Wydziału Nieruchomości poinformował, że trwały zarząd nad nieruchomością przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni zostanie przekazany między Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni a Bursą Międzyszkolną mającą w tym miejscu jedną ze swoich lokalizacji. Zaznaczył, że druga lokalizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych znajduje się przy ulicy Kaliskiej 2a we Wrześni (po byłym internacie), a trwały zarząd sprawowany dotąd nad tą nieruchomością przez Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zostanie przekazany na rzecz Bursy Międzyszkolnej. Dodał, że jednostki za zgodą organu prowadzącego złożyły wnioski o przekazanie trwałego zarządu.

Sprawy są prowadzone pod nr. NG.6844.1.7.2020 i NG.6844.1.8.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu wydał decyzje dotyczące uregulowania trwałego zarządu sprawowanego przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego: na części nieruchomości przy ulicy Kaliskiej 2a we Wrześni / nieruchomości przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 4 Przedstawienie informacji o wynikach konkursu „Żniwa w obiektywie”.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie „Żniwa w obiektywie” wpłynęło 55 prac, wymogi formalne spełniły 52 prace, które zostały poddane ocenie merytorycznej, w kategoriach: krajobraz, praca na roli oraz maszyny i sprzęt rolniczy. Zaznaczyła, że komisja konkursowa oceniła zgłoszone prace, wybrała laureatów i przyznała wyróżnienia. Dodała, że zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają bony na zakup RTV i AGD.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu w Bieszczady Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że przewodnicząca Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wystąpiła o dofinansowanie wyjazdu 46-osobowej grupy w Bieszczady. Zaznaczyła, że wnioskujący uzasadnił prośbę wyższymi kosztami przejazdu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.8120.24.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł wyjazdu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni w Bieszczady.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu instrumentów na potrzeby Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor szkoły muzycznej wnioskuje o możliwość zakupu instrumentów muzycznych: pianin, akordeonów, kotłów, trąbki i gitary oraz zakup książek ze środków w kwocie 54.934,00 zł, które były zabezpieczone na wkład własny w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznaczyła, że dyrektor wnioskuje o kwotę 32.745,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.3.8.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie kwoty 54.934,00 zł na zakup instrumentów i książek na potrzeby dydaktyczne Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Oddziały przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Ministerstwo Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowało wniosek o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Funkcjonowanie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zapytał o koncepcję funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w związku z koniecznością ograniczenia liczby wychowanków w placówce do 14 osób z dniem 31 grudnia 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że dyrektor Ośrodka nie otrzymał jeszcze wyników kontroli rozpoczętej w marcu br. i przerwanej z uwagi na stan epidemii koronawirusa.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że organ nadzorujący placówkę reprezentuje odmienne stanowiska dotyczące jej funkcjonowania, a bez zgody wojewody wielkopolskiego powiat nie może podjąć żadnych działań.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorzek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 127 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-09-28 13:27
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 09:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.