Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 129 / 2020

PROTOKÓŁ NR 129/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 września 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że na podstawie nowej wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Bierzglinku dla 18 działek nastąpił wzrost cen od 1% do 21% w stosunku do cen obowiązujących w poprzednio ogłoszonym przetargu. Zaproponowała, by dla tych działek w wykazie części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wskazać wartości oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, a ceny działek o niższej wartości przyjąć w kwotach z poprzedniej wyceny. Przypomniała, że ceny wywoławcze nieruchomości nie mogą być niższe niż kwoty wskazane w operacie szacunkowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 722/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że katalog zadań programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. nie zmienił się w stosunku do obowiązującego w tym roku. Zaznaczyła, że w programie musi być określona kwota, jaką przewiduje się na jego realizację w danym roku. Zaproponowała, by przyjąć kwotę w wysokości, którą zaplanowano w 2020 r., a konsultacje programu przeprowadzić w terminie od 9 do 18 września 2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 723/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że z uwagi na odstąpienie wykonawcy od zawarcia umowy na dostawę mebli do sali doradztwa zawodowego dokonuje się wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. Zaznaczyła, że cena oferty wykonawcy EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń z siedzibą w Katowicach wynosi 18.105,60 zł i jest wyższa o 3.000,00 zł od kwoty, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia. Podkreśliła, że wyłonienie wykonawcy jest możliwe, gdyż powstały oszczędności na innych zadaniach w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 724/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania dodatkowych godzin nauki języka polskiego dla uczniów w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wystąpił o przyznanie 2 godzin dodatkowej nauki języka polskiego dla uczniów pochodzenia ukraińskiego. Zaznaczyła, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, organ prowadzący organizuje dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Dodała, że w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie innych szkół ponadpodstawowych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.3.8.2020 w Wydziale Edukacji.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał o formę zatrudnienia nauczyciela w przypadku kształcenia uczniów z kilku szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że są to zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe. Dodała, że z uwagi na plany lekcyjne uczniów i ekonomiczne wydatkowanie środków budżetowych zajęcia będą się odbywały w jednym miejscu, w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Podkreśliła, że rodzice muszą wyrazić zgodę na przemieszczanie się uczniów między szkołami.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dodatkowe godziny nauki języka polskiego dla uczniów w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (zajęcia grupowe).

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu przyczepy ciężarowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinasowanie zakupu przyczepy ciężarowej z najazdami w kwocie 9.779,00 zł. Przypomniał, że Zarząd Powiatu udzielił na ten cel wsparcia finansowego w kwocie 4.250,00 zł, jednak z uwagi na wyższą cenę za zakup przyczepy o lepszych parametrach technicznych, komendant wystąpił z wnioskiem uzupełniającym. Zaznaczył, że całkowita wysokość dofinansowania z budżetu powiatu wrzesińskiego po uwzględnieniu kolejnego wniosku w tej sprawie wynosi 14.029,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NB.5521.11.2020 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu udzielił 4 głosami „za” dofinansowania we wnioskowanej kwocie. Od głosu wstrzymał się Dionizy Jaśniewicz.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu obrad XXI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 3.1 i pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach: planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w uchwale budżetowej skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 725/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 726/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorzek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 129 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-10-21 07:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.