Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 131 / 2020

 

PROTOKÓŁ NR 131/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 września 2020 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformował, że wojewoda wielkopolski nie wskazał wytycznych w zakresie dostosowania placówki do wymogów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładających obowiązek zmniejszenia liczby dzieci w placówce. Zaznaczył, że po spotkaniu ze starostą wrzesińskim rozpoczęły się prace mające na celu wyodrębnienie dwóch 14-osobowych placówek w dotychczasowym budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Powołując się na art. 106 pkt 3a przywołanej ustawy zaznaczył, że „wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie na jednej nieruchomości gruntowej więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego”. Podkreślił, że jest opracowywana koncepcja podziału jednostki na dwie placówki po 7 pokoi z osobnymi wejściami:

1) placówkę typu socjalizacyjnego dla najstarszych wychowanków (urodzonych w latach 1999 – 2004) na I i II piętrze budynku,

2) placówkę typu interwencyjnego dla najmłodszych dzieci na parterze budynku.

Poinformował, że placówka funkcjonuje obecnie na podstawie pozwolenia wojewody wielkopolskiego z 2012 r., które warunkuje pobyt 30 wychowanków. Zaznaczył, że z tego powodu konieczne jest wystąpienie o zmianę obowiązującego pozwolenia.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że wojewoda wielkopolski wystąpił o wskazanie do dnia 30 września 2020 r. planów lub działań podjętych w celu osiągnięcia standardów dotyczących liczby i wieku dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kołaczkowie.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na:

1) podjęcie działań zmierzających do przekształcenia Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w placówkę 14-osobową;

2) powołanie drugiej jednostki 14-osobowej w dotychczasowej siedzibie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie tematów związanych z przebudową Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawił zestawienie kosztów robót koniecznych do wykonania w ramach modernizacji jednostki, które zostały zaproponowane podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w czerwcu br. Zaznaczył, że dodatkowe roboty opiewają na kwotę około 52.000,00 zł brutto, a środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego zostanie ponownie przeprowadzone, gdyż poprzednia procedura została unieważniona z uwagi na cenę oferty przewyższającą środki zabezpieczone na ten cel. Zaznaczył, że kryteriami oceny ofert są cena i termin dostawy od 21 do 45 dni.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.32.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 3.1 i pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach:

 • realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego
 • realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że przekazuje się rośliny i system podlewający o łącznej wartości 10.800,00 zł jako wyposażenie Bursy Międzyszkolnej we Wrześni i piec komorowy warsztatowy w kwocie 23.250,00 zł jako wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 727/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego,

2) nr 728/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych
– 4 kompletów zestawów, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi
.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawca KRO-BOT Sp. z o.o. SPK z siedzibą w miejscowości Swarzędz zaoferował dostawę ww. wyposażenia za kwotę 520.000,00 zł. Zaznaczył, że na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczono wyższą kwotę, dlatego wyłonienie wykonawcy jest uzasadnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 729/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych– 4 kompletów zestawów, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego Część II – utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że postępowanie przetargowe na realizację ww. zakresu prac w ramach cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego zostaje unieważnione, gdyż cena oferty przewyższyła kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 730/2020 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego Część II – utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie typu A oraz Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie typu B.

Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie poinformowała, że w związku z wyodrębnieniem jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmienił się regulamin organizacyjny. Dodała, że nowe programy działalności i regulamin zostały pozytywnie zaopiniowane przez wojewodę wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 731/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie typu A oraz Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie typu B.

 

Pkt 3.6 i pkt 3.7 Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych:

 • na terenie miasta Pyzdry,
 • na terenie miasta Września.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że burmistrz Pyzdr wystąpił o zaliczenie działki nr 2241/1 obręb Pyzdry do kategorii dróg gminnych. Dodał, że z podobnym wnioskiem wystąpił burmistrz Wrześni, który planuje uzupełnić sieć dróg służących miejscowym potrzebom poprzez połączenie ulicy Działkowców z ulicami: Azaliową, Kwarcową, Ametystową i Platynową we Wrześni. Zaznaczył, że drogi wymienione w pismach burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego mają znaczenie lokalne, a ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych jest uzasadnione.

Projekt uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 732/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Pyzdry,

2) nr 733/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Września.

 

Pkt 3.8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński”.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyła obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności oraz przygotowanie i wdrożenie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych. Zaznaczyła, że ustawa wskazuje obszary działania na rzecz poprawy dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Poinformowała, że koordynatorem do spraw dostępności będzie Łukasz Jakubowski, starszy informatyk i zostały również powołane zespoły zadaniowe do spraw dostępności w ww. zakresach. Dodała, że co 4 lata, najpóźniej do 31 marca powiat będzie zobowiązany przekazać raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i opublikować go w Biuletynie Informacji Publicznej. Podkreśliła, że koordynator będzie współpracował ze Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych i organizacjami zrzeszającymi osoby ze szczególnymi potrzebami w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 734/2020 w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński”.

 

Pkt 3.9 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania środka trwałego Gminie Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Września (odrębne uchwały).

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. zostały zbudowane lub rozbudowane strefy sportowe, w których zamontowano:

1) jeździec, orbitrek, ławki metalowe, podwójne wahadło i podwójne wyciskanie w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo o wartości 13.787,00 zł,

2) kręgielnia plenerowa, super golf 10D i warcaby plenerowe w miejscowości Orzechowo o wartości 24.758,99 zł oraz zjazd linowy, czworokąt wielofunkcyjny i stożek w miejscowości Gorzyce, gmina Miłosław o wartości 23.972,59 zł,

3) prasa nożna i narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, biegacz podwójny, twister, wahadło, odwodziciel i steper w miejscowości Podstolice, gmina Nekla o wartości 15.875,57 zł,

4) rowerek, twister, narciarz, biegacz, orbitrek, drabinka, podciąg nóg, drążki, ławeczka, ławki metalowe, kosz na odpady, stolik szachowy w miejscowości Strzyżewo o wartości 17.405,00 zł oraz równoważnia linowa, przeplotnia łukowa, piłkarzyki, stojak na rowery 5-stanowiskowy, kosz na odpady, stojak obrotowy z rusztem, steper i wahadło w miejscowości Gulczewo, gmina Września o wartości 19.799,00 zł.

Zaznaczyła, że ww. środki trwałe zostaną przekazane na rzecz gmin powiatu wrzesińskiego z zobowiązaniem do utrzymania inwestycji przez 5 lat.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 735/2020 w sprawie przekazania środka trwałego gminie Kołaczkowo,

2) nr 736/2020 w sprawie przekazania środka trwałego gminie Miłosław,

3) nr 737/2020 w sprawie przekazania środka trwałego gminie Nekla,

4) nr 738/2020 w sprawie przekazania środka trwałego gminie Września.

 

Pkt 3.10 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że najemca lokalu nr 8 przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni w październiku 2019 r. został zawiadomiony o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zaległości w opłatach z tytułu czynszu najmu i opłat za używanie lokalu. Zaznaczyła, że wynajmujący nie uiścił zapłaty zaległych należności w wyznaczonym terminie i nie odbierał przekazywanej później korespondencji. Podkreśliła, że na dzień 8 września 2020 r. zaległości w opłatach wynoszą 7.546,54 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 739/2020 w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Artur Czajkowski, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wystąpił o dofinansowanie w kwocie 24.000,00 zł na zakup symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego z modułem las i jezioro oraz monitorem. Zaznaczył, że wnioskujący uzyskał 70% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NB.5521.8.2020 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie udzielił dofinansowania na ww. cel.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Przedstawienie sprawy zawezwania uczestników postępowania do próby ugodowej w sprawie o wydanie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe.

Jolanta Pielak poinformowała, że Sąd Rejonowy we Wrześni wezwał Powiat Wrzesiński do uiszczenia opłaty od wniosku o zawezwanie ENEA Operator Sp. z o.o. ENEA S.A. do próby ugodowej w sprawie o wydanie nieruchomości: nr 440/1 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, nr 1535 przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, nr 545/21 w miejscowości Orzechowo, nr 1271/10 i 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni oraz 153/43 w miejscowości Kołaczkowo, na których znajdują się urządzenia przesyłowe. Zaznaczyła, że wysokość opłaty od wniosku wynosi 4.155,00 zł, którą oszacowano od łącznej wartości ww. działek wynoszącej 415.483,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.2.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na uiszczenie opłaty od wniosku w sprawie zawezwania uczestników postępowania do próby ugodowej w sprawie o wydanie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorzek 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak                        
 4. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 131 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-10-27 10:21
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 10:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.