Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 132 / 2020

PROTOKÓŁ NR 132/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Olgi Krukowskiej dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Olga Kurkowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że wniosek o przyznanie grantu na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Zaznaczyła, że wysokość środków finansowych wynosi 35.450,86 zł. Podkreśliła, że do realizacji grantu konieczne jest upoważnienie dyrektora.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 740/2020 w sprawie upoważnienia Pani Olgi Krukowskiej dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Pkt 1.2 i pkt 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

 • cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego. Część I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”,
 • cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego. Część III – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w ramach przetargu nieograniczonego na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych dokonano wyboru wykonawców:

 • Gispro Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na realizację I części zamówienia dotyczącej utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Września. Oferta opiewała na kwotę 445.260,00 zł, a na jej realizację przeznaczono kwotę 1.074.750,00 zł,
 • Zakład Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację III części zamówienia dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów w gminie Miłosław. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za cenę 275.520,00 zł, a na jego realizację zabezpieczono kwotę 504.300,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego:

 • nr 741/2020 dot. Części I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”,
 • nr 742/2020 dot. Części III – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 673/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Stowarzyszenie PRO ARTE Września, które uzyskało dotację na realizację zadania publicznego pn. „Meloteczka i Meloteka” odstąpiło od umowy i tym samym zrezygnowało z przyznanych środków. Zaznaczyła, że środki te zostaną przeznaczone na ogłoszenie kolejnego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 743/2020 zmieniającą uchwałę nr 673/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w wybranych obszarach.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że środki, które zostały zaplanowane w planie finansowym na 2020 r. i nie zostały rozdysponowane w ogłoszonym wcześniej konkursie ofert zostaną przeznaczone na realizację zadań z obszarów związanych z:

 • wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej w kwocie 22.570,00 zł,
 • kulturą, sztuką i ochroną tradycji w kwocie 3.740,00 zł,
 • działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 4.260,00 zł,
 • ratownictwem i ochroną ludności w kwocie 2.500,00 zł,
 • ochroną i promocją zdrowia w kwocie 7.500,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego:

 • nr 744/2020 dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • nr 745/2020 dot. kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • nr 746/2020 dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nr 747/2020 dot. ratownictwa i ochrony ludności,
 • nr 748/2020 dot. ochrony i promocji zdrowia.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań i informacji Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 749/2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że uchwała, do dnia 31 września, musi być przekazana regionalnej izbie obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

 

Pkt 2 Przedstawienie sprawy rozdysponowania środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że środki w kwocie 3.438.194,00 zł, które wpłynęły z rządowego funduszu proponuje się przeznaczyć na realizację inwestycji:

 • budowę jednego boiska wielofunkcyjnego w hali o konstrukcji pneumatycznej (tzw. „balon”) i szatni zewnętrznej oraz budowę drugiego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Zaznaczyła, że w obecnej chwili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje lokalizację zieleni parkowej, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych, co uniemożliwia budowę obiektów kubaturowych tj. hali o konstrukcji pneumatycznej i szatni zewnętrznej. Zaproponowała, by etapować realizację inwestycji: w pierwszej kolejności wybudować boiska wielofunkcyjne i jednocześnie wystąpić o zmianę zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, a na końcowym etapie zadaszyć boisko tzw. balonem i wybudować szatnię zewnętrzną;
 • remont attyki i wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (łączny koszt około 744.000,00 zł , dodatkowo konieczne będzie dokonanie adaptacji projektu i poniesienie kosztów zatrudnienia inspektorów nadzoru).

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa wyjaśnił, że hala o konstrukcji pneumatycznej jest zamkniętą przestrzenią i wpisuje się w definicję obiektu kubaturowego. Dodał, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiekt tymczasowy niepołączony trwale z gruntem można wybudować maksymalnie na okres 180 dni i następnie należy go rozebrać. Zaznaczył, że w przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w tym okresie będzie można dokonać zmiany zgłoszenia budowy hali pneumatycznej na pozwolenie na jej budowę bez konieczności rozbiórki.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji:

 • budowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2;
 • odbudowy mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r. - Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu do wysokości 450.000,00 zł.

 

Pkt 3 Przedstawienie wyników konsultacji społecznych i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie zaproponowało wprowadzenie do katalogu priorytetowych zadań przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, w szczególności realizacją projektów mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych, propagowaniem walorów przyrodniczych powiatu wrzesińskiego i realizacją projektów promujących zachowanie terenów zielonych i różnorodności przyrodniczej. Zaproponowała, by w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzić zadania z zakresu realizacji projektów mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych, gdyż taki ogólny zapis nie ograniczy różnorodnych form realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wraz ze zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

 

Pkt 4.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 301/XLVII//2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 zmienioną Uchwałą 133/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Powiat Wrzesiński uzyskał środki w kwocie 1.175.422,41 zł z Funduszu Pracy na finansowanie działań umożliwiających przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach aktywizacji młodych osób pozostających bez pracy. Zaznaczył, że środki te zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez mikroprzedsiębiorców, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 301/XLVII//2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 zmienioną Uchwałą 133/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Pkt 4.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Września, prawa własności części nieruchomości położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1515/7 i 1515/9.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że w październiku 2019 r. burmistrz Wrześni wystąpił o nieodpłatne przekazanie działek nr 1515/7 o powierzchni 0,0218 ha i nr 1515/9 o powierzchni 0,0048 ha w celu uregulowania stanu prawnego przebiegu drogi gminnej przy ul. Stanisława Moniuszki we Wrześni. Zaznaczyła, że działki te stanowią własność powiatu wrzesińskiego, a są zajęte pod drogę publiczną kategorii gminnej (parking przy drodze gminnej). Podkreśliła, że wartość szacunkowa ww. działek wynosi 51.958,00 zł. Ponadto zaproponowała, by wystąpić do burmistrza gminy Września o dokonanie regulacji stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 3707 o powierzchni 0,6163 ha, która w części stanowi drogę gminną o przebiegu od ul. Kaliskiej – Legii Wrzesińskiej do ul. Słowackiego we Wrześni,a częściowo jest zajęta pod parking i stadion Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 • przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Września, prawa własności części nieruchomości położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1515/7 i 1515/9,
 • wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 3707 przy ul. Opieszyn we Wrześni.

 

Pkt 4.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zmiany w obowiązującym Statucie wynikają z konieczności uwzględnienia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni w wykazie jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego. Przypomniała, że od 1 września 2020 r. Bursa wyodrębniła się ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i jest zlokalizowana w dwóch budynkach – przy ul. Słowackiego 11 i ul. Kaliskiej 2a we Wrześni (po byłym internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni).

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że burmistrz Miłosławia wystąpił o dotację w kwocie 2.000,00 zł na zarybienie stawu w Gorzycach. Zaznaczyła, że z uwagi na wysokie temperatury zewnętrzne ryby wyginęły. Dodała, że w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 1.000,00 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

 

Pkt 5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu do ratownictwa chemicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Urszula Łabęda poinformowała, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie zakupu sorbentu, butli kompozytowej i butli stalowych z ogranicznikiem przepływu powietrza do aparatów powietrznych w łącznej kwocie 10.000,00 zł. Zaznaczyła, że w budżecie powiatu są zabezpieczone środki na ochronę wód i gleb, dlatego przekazanie środków na ww. cel jest uzasadnione.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WBŚ.5520.2.2020 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie przedstawiony wniosek.

 

Pkt 6 Wydanie opinii dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni”.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że gmina Września dysponuje decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i budowy chodników z kostki brukowej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni. Zaznaczył, że budowa ww. drogi gminnej jest uzasadniona z uwagi na poprawę dostępności do nieruchomości położonych w jej obrębie. Podkreślił, że realizacja inwestycji jest związana z koniecznością wykupu części działek należących do prywatnych właścicieli.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.4.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię o wniosku dotyczącym realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni”.

 

Pkt 7.1 i pkt 7.2 Przedstawienie wniosków w sprawie zmian w budżecie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że planowany termin zakończenia projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” to marzec 2021 r. Zaznaczyła, że z uwagi na fakt, iż powiat wrzesiński wykorzystał już możliwość składania wniosków o płatność w formie zaliczkowej, niezbędne jest wydatkowanie zobowiązań ze środków własnych, które będą refundowane w postaci płatności końcowej po zakończeniu projektu. Podkreśliła, że kredyt w kwocie 3.485.125,70 zł zostanie przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Odnosząc się do zmian w budżecie powiatu Beata Matuszewska poinformowała, że:

 • został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 25.987,50 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 60.390,00 zł na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 • wpłynęły środki w kwocie 3.438.194,00 zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych,
 • na fundusz celowy zostaną przeznaczone środki w kwocie 24.000,00 zł na zakup symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych i w kwocie 9.779,00 zł na zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wydatków o kwoty:

 • 121.041,00 zł na modernizację budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 • 227.379,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,
 • 20.000,00 zł na budowę systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
 • 465.620,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, w tym budowę wyjścia ewakuacyjnego ze starego budynku dydaktycznego,
 • 938.967,25 zł na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej we Wrześni tj. przeniesienie niezrealizowanego planu z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • 467.895,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni,
 • 358.608,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 • 509.882,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, w tym na modernizację sal lekcyjnych i sali gimnastycznej,
 • 51.158,00 zł na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • 200.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark,
 • 200.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin,
 • 200.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3666P w miejscowości Pałczyn,
 • 200.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904P w miejscowości Pyzdry, ul. Niepodległości,
 • 200.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2922P Sokolniki
  – Szamarzewo.

Beata Matuszewska zaznaczyła, że po analizie wydatków w jednostkach organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dostosowując go do potrzeb.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosku Gminnego Stowarzyszenia Seniorów w Nekli w sprawie zmiany warunków realizacji zadania publicznego pn. Powróćmy jak za dawnych lat – wieczór z muzyką, piosenką i poezją”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zmiana dotyczy wzrostu kosztów realizacji przedmiotowego zadania z kwoty 13.100,00 zł na kwotę 16.200,00 zł, co jest spowodowane koniecznością zwiększenia świadczenia od odbiorców.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.526.7.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na ww. zmiany w umowie zawartej na realizację zadania publicznego.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania zakupu ultrasonografu na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. we Wrześni.

Urszula Kosmecka, dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych poinformowała, że ultrasonograf zakupiony w 2008 r. na potrzeby pracowni USG jest wyeksploatowany i obecnie w pracowni wykorzystywany jest sprzęt wypożyczany lub użyczany przez firmy jako sprzęt demonstracyjny. Podkreśliła, że zakup nowego ultrasonografu szacuje się w kwocie
259.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.0232.15.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na podniesienie o kwotę 259.000,00 zł udziałów „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorzek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska 

drukuj (Protokół nr 132 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-11-12 10:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.